نویسنده = سعید فتحی
تعداد مقالات: 1
1. ارائة مدلی جهت تبیین ارزش ویژۀ برند مقاصد گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 845-866

محمد غفاری؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی