نویسنده = نسترن دهقانی سامانی
مطالعه رفتار خرید تفننی در مسافران مترو

دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 67-82

10.22059/jibm.2015.50753

کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ نسترن دهقانی سامانی


بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 103-120

10.22059/jibm.2012.28570

محمدعلی عبدالوند؛ افسانه زمانی‎ مقدم؛ نسترن دهقانی سامانی