کلیدواژه‌ها = فراترکیب
ارائه چارچوبی برای توسعه تجارت اجتماعی با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/jibm.2022.347379.4433

محمدرضا فلاح؛ علی حمیدی زاده


ارائه مدل و طبقه‌بندی ویژگی‌های متون تبلیغاتی با محوریت رفتار درگیری مصرف کننده : رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/jibm.2023.348146.4441

علی دیواندری؛ مسعود کیماسی؛ صنم متقی


آسیبشناسی مطالعات برند در ایران با تمرکز بر متغیر وفاداری به برند: رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 886-910

10.22059/jibm.2021.324955.4139

سهیل نجات؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ میثم شیرخدایی


شناسایی ابعاد اثرگذاری هویت سازمانی بر استراتژی سازمان: رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 21-41

10.22059/jibm.2020.310593.3951

محمدهادی رنجبر؛ بهمن حاجی پور؛ محمدحسین رحمتی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ حمید رضا یزدانی


شناسایی فرآیندهای هیئت مدیره با رویکرد رفتاری به حاکمیت شرکتی بر اساس روش فراترکیب

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 88-113

10.22059/jibm.2019.276543.3441

علی دیواندری؛ محمدصادق هاشمی؛ هاشم آقازاده؛ سید محمود حسینی


طراحی الگوی پایداری کسب‌وکار در زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 627-651

10.22059/jibm.2019.286657.3597

علیرضا شیرمحمدی؛ فرهاد وفایی؛ فرشید نمامیان؛ محمد تابان