کلیدواژه‌ها = رضایت مشتری
تأثیر نوآوری بر قصد خرید الکترونیکی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 941-966

10.22059/jibm.2015.57099

محمود نادری بنی؛ مرضیه ادیب زاده؛ عادله دهقانی قهنویه


تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 55-70

10.22059/jibm.2012.28613

بهرام رنجبریان؛ مجید رشیدکابلی؛ علی صنایعی؛ علیرضا حدادیان