کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: آمیختگی مصرف کننده با برند
طراحی الگوی رفتاری مصرف کنندگان خدمات فایده محورنسبت به آمیختگی در جوامع مجازی برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22059/jibm.2022.339723.4326

آزاده گودرزی؛ ناصر آزاد؛ میر احمد امیرشاهی؛ اصغر مشبکی اصفهانی