کلیدواژه‌ها = عملیات و فرایند بازاریابی B2B
ارائه مدل بلوغ بازاریابی B2B

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 519-570

10.22059/jibm.2022.336954.4293

فرخ تلو حسینی؛ رسول ثانوی فرد؛ علی اصغر عیوضی حشمت