کلیدواژه‌ها = عملکرد فروش
ارائه الگوی تأثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش

دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 61-84

10.22059/jibm.2013.35424

زهره دهدشتی شاهرخ؛ امیرحسین پورحسینی