کلیدواژه‌ها = تحلیل تم
ارائه الگویی از علل و پیامدهای تنفر از برند کالاهای ایرانی

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 3-23

10.22059/jibm.2019.273225.3388

علی شجاع؛ فراز صادق وزیری؛ الهام ابراهیمی