موضوعات = 5. تکنیک‌های ارزیابی، بهبود و مدیریت عملکرد مبتنی بر راهبردهای کسب و کار
تعداد مقالات: 4
3. شناسایی عوامل موفقیت بانک بیمه در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 867-887

10.22059/jibm.2014.50738

مسعود کیماسی؛ سعید شیرکوند؛ علی گلرخ