موضوعات = 14. اخلاق و مسئولیت اجتماعی در موسسات تجاری
بررسی وضعیت استراتژی‌های مسئولانه شرکت‌ها در صنعت غذایی ایران: مطالعه چند موردی

دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 85-110

10.22059/jibm.2022.341302.4345

وحید خاشعی؛ معصومه قاسمی شمس؛ محسن اکبری؛ مهدی ابراهیمی


شناسایی ابعاد ساختار ذهنی آگاهانه به‌عنوان یکی از وجوه مصرف آگاهانه

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 965-991

10.22059/jibm.2019.266528.3260

محمدصادق قربانیان گزافرودی؛ بهرام خیری؛ حسن اسماعیل‌پور؛ منصوره علیقلی