موضوعات = 17. تحلیل نظریات و الگوهای نوین بازاریابی مصرف کننده و صنعتی