موضوعات = 18. مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی و بین المللی