موضوعات = 34. کاربرد تکنیک های داده کاوی در هوشمندی تجاری (BI)، هوشمندی بازاریابی (MI) و هوشمندی مشتریان (CI)
تحلیل تغییرات ساختاری بخش‌های مشتریان با روش ترکیبی خوشه-بندی و قوانین انجمنی

دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 515-542

10.22059/jibm.2015.56999

الهام آخوندزاده نوقابی؛ امیر البدوی؛ محمد مهدی سپهری