موضوعات = 37. واسپاری اموربازاریابی،بازاریابی کارآفرینانه،بازاریابی داخلی،بازاریابی اجتماعی،بازاریابی سبز،بازاریابی فرد به فرد وچریکی
مدل‌سازی نظری اثر تردید سبز مصرف‌کنندگان بر رفتار و قصد خرید سبز

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 825-849

10.22059/jibm.2019.269852.3322

مجتبی خلیفه؛ عباس عباسی؛ معین کاظمی؛ مهدی سمیع زاده