دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر مدیریت دانش مشتری بر خلق ارزش سازمانی در تجارت الکترونیک B2C

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22059/jibm.2021.326258.4155

علی صنایعی؛ آذرنوش انصاری؛ ماندانا شریفی


مفهوم‌پردازی مدل رفتار مصرف‌کننده در شرایط بحران و ارائه استراتژی مناسب بازاریابی (مطالعه موردی: بحران کووید-19)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22059/jibm.2022.326610.4164

افشین حشمتی؛ یوسف محمدی فر؛ مهدی حسین پور؛ جهانگیر کرمی


شناسایی عوامل موثر بر همکاری بانکها و فینتکها با استفاده از مرور نظاممند ادبیات علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22059/jibm.2022.328496.4191

مریم حقیقی خواه؛ محمدعلی شاه حسینی؛ مسعود کیماسی؛ مهدی شامی زنجانی


آیا رنگ پس‌زمینه خرده‌فروشی‌های آنلاین بر واکنش شناختی و احساسی مصرف‌کنندگان تاثیر دارد؟ یک مطالعه آزمایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22059/jibm.2022.328792.4186

منیژه بحرینی زاد؛ مجید اسماعیل پور؛ فروغ نبوی زاده


طراحی مدل نوسازی استراتژیک سازمان‌های توسعه‌ای در ایران مبتنی بر هویت حرفه‌ای مدیران (مورد مطالعه: شرکت‌های دولتی تابعه ایدرو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22059/jibm.2022.333800.4243

مهدیه ویشلقی؛ علیرضا مقدم؛ رضا سپهوند؛ عادل آذر


تبیین الگوی مرجع مشتری در صنعت بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22059/jibm.2022.333871.4246

محمد محمودی میمند؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ ایمان عزیزی


طراحی الگوی بازاریابی محتوایی جهت افزایش قصد خرید در بازاریابی دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22059/jibm.2021.332652.4222

حسین زمانی؛ عبدالله نعامی؛ کریم حمدی


ارائه مدل بلوغ بازاریابی B2B

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22059/jibm.2022.336954.4293

فرخ تلو حسینی؛ رسول ثانوی فرد؛ علی اصغر عیوضی حشمت