بررسی تأثیر ویژگی‎های تجارت اجتماعی بر اعتماد و تمایل به مشارکت در آن

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 777-794

10.22059/jibm.2018.249527.2905

سید محمدباقر جعفری؛ پگاه سادات حبیبی؛ زهرا محمدی دورباش


بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: ‌مؤلفه‌های تشکیل دهنده

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389

سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقازاده؛ مهرداد استیری؛ بهاره اصانلو


ارائۀ الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 63-82

10.22059/jibm.2017.62318

محمد حقیقی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ احمد روستا؛ علی صالحی


اراﺋﻪ ی روﻳﻜﺮد ﻓﺎزی ارز ﺟﺪول ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻛﺎﻧﻮﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻨﺪی وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 83-102

10.22059/jibm.2012.28569

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎدﻗﻲ ﻣﻘﺪم؛ ابوالقاسم زارعی دودﺟﻲ؛ علی اصغر صادقی مقدم


سنجش میزان گرایش به بازاریابی داخلی در صنایع خدماتی (مطالعه موردی: صنعت بانکداری ایران)

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 93-106

10.22059/jibm.2013.54764

نجمه راموز؛ اصغر مشبکی؛ پرویز احمدی؛ سیدحمید خداداد حسینی


تأثیر تبلیغات شفاهی بر تصمیم گردشگران داخلی برای سفر به کشورهای خارجی

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 99-120

10.22059/jibm.2013.50346

لیلا نصرالهی وسطی؛ محمدرضا جلیلوند؛ مهدی فاتح راد


کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان در میان مصرف کنندگان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 101-114

علی شائمی؛ مجتبی براری