طراحی الگوی بازاریابی محتوایی جهت افزایش قصد خرید در بازاریابی دیجیتال

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری رشته مدیریت بازاریابی ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 استادیار،مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف طراحی الگوی بازاریابی محتوایی جهت افزایش قصد خرید در بازاریابی دیجیتال انجام شده است.
روش: این مطالعه از منظر فلسفی یک پژوهش تجربه گرایانه است که با رویکردی قیاسی-استقرایی انجام شده و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها، پیمایشی- مقطعی با رویکرد آمیخته می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش در مرحله تحلیل محتوای کیفی و مدلسازی ساختاری - تفسیری شامل اساتید و خبرگان باتجربه بازاریابی است که به روش نمونه‌گیری هدفمند از دیدگاه 10 نفر استفاده شده است. در این مقاله برای شناسایی مقوله‌های زیربنایی بازاریابی محتوایی از روش تحلیل محتوای کیفی و جهت شناسایی روابط علی میان شاخص‌های شناسایی شده از روش ISM استفاده شده است. تحلیل داده‌های کیفی با نرم‌افزار MaxQDA و تحلیل داده‌های کمی با نرم‌افزار MicMac انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌های بخش کیفی به شناسایی شاخص‌های اصلی و فرعی الگوی بازاریابی محتوایی جهت افزایش قصد خرید در بازاریابی دیجیتال منجر شده و پس از تایید روائی و پایائی آن، در بخش کمی الگوی پژوهش ارائه شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که راهبردهای بازاریابی دیجیتال به عنوان عامل زیربنایی مدل محسوب می‌شوند که بر استراتژی بازاریابی محتوا تاثیر می‌گذارند. همچنین استراتژی بازاریابی محتوا خود بر مدیریت دانش مصرف‌کنندگان و کیفیت ارائه و توسعه خدمات اثر گذاشته و در نهایت به درگیری مصرف‌کنندگان منجر می‌شوند. در نهایت از طریق ایجاد ارزش برند و افزایش رقابت‌پذیری آن می‌توان قصد خرید مصرف‌کنندگان را افزایش داد.
واژگان کلیدی: بازاریابی دیجیتال، بازاریابی محتوایی، رفتار مصرف‌کننده، قصد خرید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a content marketing template to increase your buying intent in digital marketing

نویسندگان [English]

  • Hosein Zamani 1
  • Abdullah Naami 2
  • karim hamdi 3
1 Phd.Business Management, Faculty of Management and Economic, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty of Management and Economic, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Designing a content marketing template to increase your buying intent in digital marketing

Abstract
Objective
Content marketing is one of the newest marketing strategies that attracts and retains customers by producing valuable, relevant and credible content. This study aims to design a content marketing model to increase purchase intention in digital marketing. Methodology
From the philosophical point of view, this study about Designing a content marketing template to increase your buying intent in digital marketing, is an empirical research that has been done with a deductive-inductive approach and from the perspective of the method and time period of data collection, it is included in cross-sectional research. Because qualitative and quantitative methods are used in this research, it is considered a mixed research. The statistical population of this research in the stage of qualitative content analysis and structural-interpretive modeling includes professors and experienced marketing experts, which has been used by purposive sampling method from the perspective of 10 people. In this paper, qualitative content analysis method has been used to identify the underlying categories of content marketing and structural-interpretive modeling method has been used to identify the causal relationships between the identified indicators. Qualitative data analysis was performed with MaxQDA software and quantitative data analysis was performed with MicMac software.
findings
The findings of the qualitative section lead of this study about Designing a content marketing template to increase your buying intent in digital marketing to the identification of the main and sub-indicators of the content marketing model to increase the purchase intention in digital marketing and after confirming its validity and reliability, the research model is presented in the quantitative section.
Conclusion
today, competition between virtual communities is very close, which is why they try to win a maximum of all capabilities and opportunities in this competition. in such circumstances, understanding consumer needs and providing conditions for him can be an important advantage. as noted in other researchers ' research , the quality of the material and information that an internet business, especially the emerging internet business, on the web pages as part of their organizational identity , has a special place in increasing customer satisfaction as well as the continuing purchase of online shopping from the web site .The results of Designing a content marketing template to increase your buying intent in digital marketing
showed that digital marketing strategies are considered as the underlying factor of the model that affect the content marketing strategy. Also, their content marketing strategy affects the knowledge management of consumers and the quality of service delivery and development, and ultimately leads to consumer conflict. Finally, by creating brand value and increasing its competitiveness, consumers' intention to buy can be increased.
Keywords: Content Marketing, Digital Marketing, Consumer Behavior, Purchasing Intention

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer behavior
  • Content Marketing
  • Digital Marketing
  • Purchasing Intention