فصلنامه مدیریت بازرگانی (JIBM) - همکاران دفتر نشریه