فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی (JIBM) - اخبار و اعلانات