شناسایی الگوهای ذهنی تعامل کسب‌وکارهای بنگاه‌به‌بنگاه در لینکدین با استفاده از روش کیو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف: نقش رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال، در کسب‌وکارهای بنگاه‌به‌مصرف‌کننده پُررنگ بوده است؛ اما به‌تازگی، شاهدیم که کسب‌وکارهای بنگاه‌به‌بنگاه نیز به رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال توجه می‌کنند. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای ذهنی تعامل کسب‌وکارهای بنگاه‌به‌بنگاه در لینکدین با استفاده از روش کیو است.
روش: چارچوب فلسفی این پژوهش، پارادایم تفسیری ـ اثبات‌گرایی (روش کیو) است که از منظر هدف، کاربردی شمرده می‌شود. مشارکت‌کنندگان پژوهش که به‌صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند، 9 نفر از فعالان حوزه بنگاه‌به‌بنگاه و آشنا به پلتفرم لینکدین بودند که دیدگاه‌های آن‌ها با تحلیل عاملی کیو و استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه 25 تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که الگوی تعامل کسب‌وکارهای بنگاه‌به‌بنگاه در لینکدین، در سه دسته ذهنیت محتوای حرفه‌ای، سرنخ و ردیابی قرار دارد.
نتیجه‌گیری: شرکت‌های بنگاه‌به‌بنگاه می‌توانند برای تسهیل روابط خود با مشتریان، از رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها بهره ببرند و همانند موجودی زنده، به شرکت و برند خود هویت ببخشند؛ محصولات و خدمات و ارزشی را که به مشتری ارائه می‌کنند، معرفی کنند؛ از طریق محتواهای مختلف، اطلاعات کلیدی را در اختیار مشتریان قرار دهند؛ برای پیگیری مشتریان سرنخ‌های جذاب ایجاد کنند؛ جوامع و گروه‌ها و افراد مرتبط با شرکت خود را ردیابی کنند و در نهایت، با مشتریان خود تعاملی سازنده داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Mental Patterns of B2B Business Engagement on LinkedIn by the Q Method

نویسندگان [English]

  • Morteza Maleki MinBashRazgah 1
  • Sima Alipour 2
  • Maryam Asgharinajib 2
1 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Objective
In the past, digital marketing and content creation in the B2B were less studied compared to the B2C field. According to the conducted small number of pieces of research, it is clear that the two concepts are completely different and that B2B digital marketing as a whole should be investigated in more depth. All B2B companies have the potential for social media marketing and digital content creation. Yet these B2B companies are not putting their efforts into that. Over the past few years, LinkedIn has been an important professional social media platform for B2B scholars to use in several ways and B2B researchers can be members of LinkedIn groups. B2B businesses need to market to the right audience, they need to make sure that they are placing their money and efforts into the right platforms. To increase their engagement and sales, it is important for these companies not to waste their time and money and to start making the right marketing decisions. It is essential for these B2B businesses to build their credibility online and create trust with their customers. Therefore, the purpose of this research is to identify the mental patterns of business-to-business interaction on LinkedIn by the Q method.
 
Methodology
This paper is aimed to explore key philosophical underpinnings of fundamental research paradigms with reference to Positivism and Interpretivism (Q method). The statistical population of this study includes B2B business managers, active on LinkedIn. The discourse of the present research was collected from various sources (theoretical literature and semi-structured interviews with experts). 30 samples of Q phrases were selected after a survey of experts. The theme analysis technique was used to extract the factors in the interview section. In this section, the identified indicators were written on a card called Q, using the coding process. Then these cards were given to the participants. The data obtained from sorting the participants were analyzed by the Q factor analysis in SPSS software to identify the business interaction pattern. To measure validity of Q-method, the researcher needed to ask himself whether the collected statements had the required comprehensiveness to reflect different mentalities. Therefore, the validity of the content could be checked based on participants’ ratings of the phrase and its adjacent phrase. The test-retest method was used to calculate the reliability coefficient of Q sorting. The test-retest was re-run for 20% of the sample. The correlation coefficient was 73%, which indicated a high level of reliability.
 
Findings
The researchers determined the Q expressions, after conducting semi-structured interviews and library studies. These expressions were approved by experts. A total of 30 Q expressions were extracted. Accordingly, three mental models were identified from the perspective of the participants. The first mentality was called the professional content mentality. The second one was the lead mentality, and the third was called the tracking mentality.
 
Conclusion
The results showed three mental models of B2B business interaction on LinkedIn: "Professional content", "Tracking" and "Lead". The mentality of professional content refers to the production of suitable content for a company on LinkedIn. Lead mentality refers to activities that lead to creating leads to create interactions and communication between companies. The third mentality, called tracking, refers to a set of activities that place the company in a position to have better and more access to the relevant audience. The constant participation of consumers in the social media space requires companies to develop and maintain a strong media presence. This research could accurately identify the influential components in each mentality to provide a clearer view of better interaction on LinkedIn and to help managers adopt practical strategies based on customer needs. According to the obtained results, B2B companies can use social media and platforms to facilitate their relationships with customers, identify their company and brand just like a living entity and introduce the products, services and value they provide to the customer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business-to-Business
  • Engagement
  • LinkedIn
  • Social media
  • Q method
خوشگویان فرد، علیرضا (1386). روش‌شناسی کیو. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
 
 
References
Ahi, A., Baronchelli, G., Kuivalainen, O., & Piantoni, M. (2017). International market entry: how do small and medium-sized enterprises make decisions? Journal of International Marketing, 25(1), 1-21.‏
Alalwan, A. A., Rana, N. P., Algharabat, R., & Tarhini, A. (2016, September). A systematic review of extant literature in social media in the marketing perspective. In Conference on e-Business, e-Services and e-Society (pp. 79-89). Springer, Cham.‏
Alalwan, A. A., Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., & Algharabat, R. S. (2017). Social media in marketing: A review and analysis of the existing literature. Telematics and Informatics, 34(7), 1177–1190.
Algharabat, R., Rana, N. P., Alalwan, A. A., Baabdullah, A., & Gupta, A. (2020). Investigating the antecedents of customer brand engagement and consumer-based brand equity in social media. Journal of Retailing and Consumer Services, 53, 101767.‏
Andersson, S., & Wikström, N. (2017). Why and how are social media used in a B2B context, and which stakeholders are involved? Journal of Business & Industrial Marketing, 32(8), 1098-1108‏.
Barlow, M., & Thomas, D. B. (2010). The executive's guide to enterprise social media strategy: How social networks are radically transforming your business (Vol. 42). John Wiley & Sons.‏
Barwise, P., & Farley, J. U. (2005). The state of interactive marketing in seven countries: interactive marketing comes of age. Journal of interactive marketing19(3), 67-80.‏
Bernard, M. (2016). The impact of social media on the B2B CMO. Journal of Business and Industrial Marketing, 31(8), 955–960. https://doi.org/10.1108/JBIM-10-2016-268
Boyd, D. E., & Spekman, R. E. (2004). Internet usage within B2B relationships and its impact on value creation: A conceptual model and research propositions. Journal of Business to Business Marketing, 11(1-2), 9-34.‏
Brennan, R., & Croft, R. (2012). The use of social media in B2B marketing and branding: An exploratory study. Journal of customer behaviour, 11(2), 101-11.‏
Bridgstock, R. (2019). Employability and career development learning through social media: Exploring the potential of LinkedIn. In Challenging future practice possibilities (pp. 143-152). Brill Sense.
Brink, T. (2017). B2B SME management of antecedents to the application of social media. Industrial Marketing Management, 64, 57-65.‏
Broekemier, G., Chau, N. N., & Seshadri, S. (2015). Social media practices among small business-to-business enterprises. Small Business Institute Journal, 11(1).‏ 37-48
Cortez, R. M., & Johnston, W. J. (2017). The future of B2B marketing theory: A historical and prospective analysis. Industrial Marketing Management, 66, 90-102.‏
Cortez, R. M., Gilliland, D. I., & Johnston, W. J. (2020). Revisiting the theory of business-to-business advertising. Industrial Marketing Management, 89, 642-656.‏
Coviello, N. E., Brodie, R. J., & Munro, H. J. (1997). Understanding contemporary marketing: development of a classification scheme. Journal of Marketing management, 13(6), 501-522.‏
Dennis, K. E. (1988). Q-methodology: New perspectives on estimating reliability and validity. Measurement of nursing outcomes, 2, 409-419.‏
Dewani, P. P., & Sinha, P. K. (2012). Gratitude: An emotional approach in business relationship research. Journal of Business Management, 6(1), 1-11.‏
Diba, H., Vella, J. M., & Abratt, R. (2019). Social media influence on the B2B buying process. Journal of Business & Industrial Marketing, 34(7), 1482-1496.
Dincer, C. (2016). The Use of Social Media by B2B companies in an Emerging Country: Evidence from Turkey. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(10), 252-261.‏
Dwivedi, Y. K., Ismagilova, E., Rana, N. P., & Raman, R. (2021). Social media adoption, usage and impact in business-to-business (B2B) context: A state-of-the-art literature review. Information Systems Frontiers. https://doi.org/10.1007/s10796-021-10106-y.
Dwivedi, Y. K., Ismagilova, E., Rana, N. P., & Weerakkody, V. (2019, September). Use of social media by b2b companies: systematic literature review and suggestions for future research. In Conference on e-Business, e-Services and e-Society (pp. 345-355). Springer, Cham.‏
Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Jeyaraj, A., Clement, M., & Williams, M. D. (2019). Re-examining the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT): Towards a revised theoretical model. Information Systems Frontiers, 21(3), 719-734.‏
Dwyer, F. R., Schurr, P. H., & Oh, S. (1987). Developing buyer-seller relationships. Journal of marketing, 51(2), 11-27.‏
Harrison-Walker, L. J., & Neeley, S. E. (2004). Customer relationship building on the internet in B2B marketing: a proposed typology. Journal of Marketing Theory and Practice, 12(1), 19-35.‏
Hinchcliffe, D., & Kim, P. (2012). Social business by design: Transformative social media strategies for the connected company. John Wiley & Sons.‏
Iankova, S., Davies, I., Archer-Brown, C., Marder, B., & Yau, A. (2019). A comparison of social media marketing between B2B, B2C and mixed business models. Industrial Marketing Management, 81, 169–179. https://doi.org/10.1016/j. indmarman.2018.01.001
Kärkkäinen, H., Jussila, J., & V¨ais¨anen, J. (2013). Social media use and potential in business-to-business companies’ innovation. International Journal of Ambient Computing and Intelligence, 5(1), 53–71. https://doi.org/10.4018/jaci.2013010104
Kapoor, K. K., Tamilmani, K., Rana, N. P., Patil, P., Dwivedi, Y. K., & Nerur, S. (2018). Advances in social media research: Past, present and future. Information Systems Frontiers, 20(3), 531-558.‏
Karjaluoto, H., Mustonen, N., & Ulkuniemi, P. (2015). The role of digital channels in industrial marketing communications. Journal of Business & Industrial Marketing, 30(6), 703-710. ‏
Khoshgouyan fard, A. (2007). Q Method. IRIB research. (in Persian)
Kleinaltenkamp, M. (2018). Peter LaPlaca–the best marketer of industrial and B2B marketing research. Industrial Marketing Management, 69, 125-126.‏
Lipiäinen, H. S. M. (2015). CRM in the digital age: implementation of CRM in three contemporary B2B firms. Journal of Systems and Information Technology, 17(1), 2-19.‏
Liu, X. (2019). Analyzing the impact of user-generated content on B2B Firms’ stock performance: Big data analysis with machine learning methods. Industrial Marketing Management, 86, 30–39. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.02.021.
Lucking-Reiley, D., & Spulber, D. F. (2001). Business-to-business electronic commerce. Journal of Economic Perspectives, 15(1), 55-68.‏
Manzanaro, L., Valor, C., & Paredes-G´azquez, J. D. (2018). Retweet if you please! Do news factors explain engagement? Journal of Marketing Communications, 24(4), 375–392. https://doi.org/10.1080/13527266.2018.1428818.
McKeown, B., & Thomas, D. B. (2013). Q methodology (Vol. 66). Sage publications.‏
Mehmet, M. I., & Clarke, R. J. (2016). B2B social media semantics: Analysing multimodal online meanings in marketing conversations. Industrial Marketing Management, 54, 92-106.‏
Mittal, V., & Sridhar, S. (2020). Customer based execution and strategy: Enhancing the relevance & utilization of B2B scholarship in the C-suite. Industrial Marketing Management, 88, 396-409.‏
Mooi, E., Mani, S., Kleinaltenkamp, M., Lilien, G., & Wilkinson, I. (2020). Connect, engage, transform: how B2B researchers can engage in impactful industry collaboration. Journal of Business & Industrial Marketing, 35(8), 1305-1310.
Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of marketing, 58(3), 20-38.‏
Neeley, T. B., & Leonardi, P. M. (2018). Enacting knowledge strategy through social media: P assable trust and the paradox of nonwork interactions. Strategic Management Journal, 39(3), 922-946.‏
Pardo, C., Ivens, B. S., & Wilson, K. (2013). Assessing and strengthening internal alignment of new marketing units: An interpretative tool. Industrial Marketing Management, 42(7), 1074–1082. https://doi.org/10.1016/j. indmarman.2013.07.016.
Prodromou, T. (2015). Ultimate guide to LinkedIn for Business. Entrepreneur Press.‏
Rodriguez, M., Peterson, R. M., & Krishnan, V. (2012). Social media’s influence on business-to-business sales performance. Journal of Personal Selling & Sales Management, 32, 365–378.
Rukšytė, E. (2021). Communicating corporate image: A Multimodal Critical Discourse Analysis on LinkedIn Job Advertisements.‏ Master’s Thesis.
Shareef, M. A., Mukerji, B., Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., & Islam, R. (2019). Social media marketing: Comparative effect of advertisement sources. Journal of Retailing and Consumer Services, 46, 58-69.‏
Singaraju, S. P., Nguyen, Q. A., Niininen, O., & Sullivan-Mort, G. (2016). Social media and value co-creation in multi-stakeholder systems: A resource integration approach. Industrial Marketing Management, 54, 44–55. https://doi.org/10.1016/j. indmarman.2015.12.009.
Sivarajah, U., Irani, Z., Gupta, S., & Mahroof, K. (2020). Role of big data and social media analytics for business to business sustainability: A participatory web context. Industrial Marketing Management, 86, 163–179. https://doi.org/10.1016/j. indmarman.2019.04.005
Sundström, M., Alm, K. H., Larsson, N., & Dahlin, O. (2020). B2B social media content: engagement on LinkedIn. Journal of business & industrial marketing, 36(3), 454-468. ‏
Tamilmani, K., Rana, N., Alryalat, M., Alkuwaiter, W., & Dwivedi, Y. (2018). Social media research in the context of emerging markets: an analysis of literature published in senior scholars’ basket of is journals. Journal of Advances in Management Research, 15(2), 115-129.‏
Tasanen, J. (2021). Digital Marketing in a Niche B2B Company. Bachelor’s Thesis.
Tiwary, N. K., Kumar, R. K., Sarraf, S., Kumar, P., & Rana, N. P. (2021). Impact assessment of social media usage in B2B marketing: A review of the literature and a way forward. Journal of Business Research, 131, 121-139.‏
Tomak, K., & Xia, M. (2002). Evolution of B2B marketplaces. Electronic Markets, 12(2), 84-91.‏
Tsimonis, G., & Dimitriadis, S. (2014). Brand strategies in social media. Marketing Intelligence and Planning. https://doi.org/10.1108/MIP-04-2013-0056.
Verma, V., Sharma, D., & Sheth, J. (2016). Does relationship marketing matter in online retailing? A meta-analytic approach. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(2), 206-217.‏
Wang, Y., Rod, M., Ji, S., & Deng, Q. (2017). Social media capability in B2B marketing: toward a definition and a research model. Journal of Business & Industrial Marketing, 32(8), 1125-1135.‏
Wollan, R., Smith, N., & Zhou, C. (2011). The social media management handbook: Everything you need to know to get social media working in your business. John Wiley & Sons.‏
Yim, C. K., Tse, D. K., & Chan, K. W. (2008). Strengthening customer loyalty through intimacy and passion: Roles of customer–firm affection and customer–staff relationships in services. Journal of marketing research, 45(6), 741-756.‏