ارائه چارچوبی برای شایستگی‌های متخصصین سئو در اکوسیستم بازاریابی دیجیتال کسب‌و‌کارهای اینترنتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه بازاریابی و مدیریت بازار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، بخش مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22059/jibm.2024.366678.4687

چکیده

هدف: در دنیای کسب‌ و‌ کار کنونی به دلیل تحولات سریع تکنولوژی و دیجیتالی شدن و به تبع آن افزایش استفاده از رسانه‌های دیجیتال توسط مصرف‌کنندگان، بسیاری از شرکت‌ ها برای رسیدن به بازار‌ های هدف خود از بازاریابی دیجیتال استفاده می کنند همچنین این تحولات موجب به چالش کشیدن شایستگی‌ های فعالان در کسب‌ و‌ کار های اینترنتی شده است. بدون پرورش مدیران و کارکنان شایسته در چنین محیط پر تلاطمی، اداره کسب‌و‌کارها غیر ممکن خواهد بود. در این راستا با توجه به حساسیت موضوع هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای شایستگی‌ های متخصصین سئو در اکوسیستم بازاریابی دیجیتال کسب‌ و‌ کار‌ های اینترنتی B2C است و این مطالعه با محوریت این سوال طراحی شده‌است که: متخصصین سئو فعال در فضای بازاریابی دیجیتال کسب‌ و‌ کار‌ های اینترنتی B2C چه شایستگی‌هایی دارند.روش‌ شناسی پژوهش: برای دستیابی به هدف این پژوهش از روش تحقیق کیفی استفاده شده‌ است. این پژوهش دارای مبانی فلسفی تفسیری، جهت گیری اکتشافی و کاربردی، رویکرد استقرایی بوده و استراتژی پژوهش نظریه پردازی داده بنیاد (رویکرد سیستماتیک اشتراوس و کوربین) است. شیوه گرد‌آوری داده‌ ها بر مبنای مصاحبه‌ های عمیق نیمه ساختار‌یافته می باشد که 14 نفر از متخصصین حوزه سئو در کسب و‌ کار‌ های B2C به روش نمونه‌ گیری هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. پس از حصول اشباع نظری تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ ها و داده‌ های کیفی در سه مرحله کد‌‌ گذاری باز، کد‌‌ گذاری محوری و کد‌‌ گذاری انتخابی صورت گرفت.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در قالب 276 کد باز195 مفهوم، 43 مقوله فرعی و 17 مقوله اصلی بر مبنای شش بعد شرایط علی( رقابتی شدن اکوسیستم- الزامات محیطی - الزامات تکنولوژیکی)، شرایط زمینه‌ ای (شرایط سازمانی- شرایط فردی)، مقوله محوری( شایستگی‌ های فنی – شایستگی‌ های میان فردی- شایستگی‌ های مدیریتی- شایستگی‌ های‌ فردی- شایستگی‌ های ادراکی)، راهبرد‌ها (آموزش و توسعه- سیاست های کاری)، شرایط مداخله‌ گر(عوامل بیرونی- عوامل سازمانی- عوامل فردی) و پیامد‌ ها (پیامد‌ های مرتبط با کسب‌و‌کار- پیامد‌ های فردی) دسته‌ بندی شدند..نتیجه‌ گیری: بر اساس یافته‌ های پژوهش مدل پارادایمی شایستگی‌ های متخصصین سئو برخواسته از زمینه تحقیق مبتنی بر الگوی سیستماتیک استراوس و کوربین طراحی و شناسایی گردید. در این مدل روابط هر یک از مولفه‌ ها از طریق خطوط ارتباطی تبیین شده است و هر یک از روابط بین مولفه‌ های کلیدی بیانگر تقدم و تاخر ارتباط آن‌ ها با یکدیگر می‌ باشد نتایج تحقیق بر اساس یافته‌ های پزوهش حاکی از این است عوامل علی موجب ایجاد و توسعه طبقه محوری در جهت پاسخگویی به تغیرات محیطی و تکنولوژیکی در فضای کسب‌و‌کار‌ های اینترنتی خواهد بود. استراتژی‌ های توسعه شایستگی که بیانگر رفتار‌ ها و فعالیت ها و تعاملات هدف دار که در تبعات طبقه محوری و تحت تاثیر شرایط زمینه‌ ای و مداخله‌ گر هستند تحت مقوله محوری راهبرد‌ها در مدل مطرح شدند.عوامل زمینه‌ای بر فضای حاکم بر کسب و‌کار‌های اینترنتی b2c اشاره دارد که به همراه شرایط مداخله‌ گر راهبرد‌ ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نهایت در اثر اتخاذ این راهبرد ها نتیجه و پیامد های مرتبط با کسب و کار و پیامد های فردی به وجود می‌ آیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a framework for the competencies of SEO specialists in the digital marketing ecosystem of Internet businesses

نویسندگان [English]

  • saeid zamanpour 1
  • aryan gholipour 2
  • hashem aghazade 3
  • sayyed mohsen allameh 4
1 Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran
2 Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 associate professor , Faculty of Administration Sciences and Economics, Isfahan University , Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective

In today's business world, due to rapid changes in technology and digitization and the consequent increase in the use of digital media by consumers, many companies use digital marketing to reach their target markets. Also, these developments have challenged the skills of people in internet businesses. Without cultivating competent managers and employees in such a turbulent environment, running businesses will be impossible. Therefore, according to the importance of the subject, the purpose of the current research is to providing a framework for the competencies of SEO specialists in the digital marketing ecosystem of (Business to business( internet businesses, and the question of this research is as follows: What competencies do SEO specialists have in the digital marketing department of B2C )Business to business( internet businesses?Research methodology: This study is an exploratory, fundamental, and applied piece of research, ontologically based on the interpretive paradigm. It is qualitative, based on the Strauss and Corbin approach. The method of data collection is based on in-depth semi-structured interviews, in which 14 SEO specialists in B2C businesses were selected and interviewed by targeted sampling. After obtaining theoretical saturation, interviews and qualitative data were analyzed in three stages: open coding, central coding, and selective coding.Findings: Research findings in the form of 276 open codes, 195 concepts, 43 subcategories and 17 main categories based on six dimensions of causal conditions (ecosystem competitiveness - environmental requirements - technological requirements), contextual conditions (organizational conditions - individual conditions), category Core (technical competencies - interpersonal competencies - managerial competencies - individual competencies - perceptual competencies), strategies (training and development - work policies), intervening conditions (external factors - organizational factors - individual factors) and outcome (business-related consequences - individual consequences) were categorized.Conclusion: Based on the findings of the research, the paradigmatic model of the competences of SEO specialists was designed and identified based on the research field based on the systematic model of Strauss and Corbin. In this model, the relationships of each of the components are explained through communication lines, and each of the relationships between the key components shows the priority and delay of their relationship with each other. The creation and development of the central floor will be in response to environmental and technological changes in the space of internet businesses. Competence development strategies that express targeted behaviors, activities, and interactions that are class-based consequences and influenced by contextual and intervening conditions were proposed under the core category of strategies in the model. Contextual factors on the atmosphere governing businesses The b2c ( Business to business) internet indicates that along with the intervening conditions, it affects the strategies, and finally, due to the adoption of these strategies, the results and consequences related to business and individual consequences arise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • B2C businesses
  • competency
  • digital marketing
  • SEO