اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه، سیاست رسانه‌ای، استراتژی رسانه استاد مدیریت رسانه، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

management.ut.ac.ir/~arbatani
arbataniut.ac.ir
+982161117630
0000-0002-7826-9208

h-index: 10  

سردبیر

علی دیواندری

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت بازرگانی

divandariut.ac.ir
61117674
0000-0001-0000-10000

h-index: 10  

دبیر تخصصی

فرشته امین

مدیریت بازرگانی استادیار

faminut.ac.ir

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اصغر انواری رستمی

کسب و کار و امور مالی استادتمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~anvary
anvarymodares.ac.ir
+982122202335

h-index: 12  

دکتر محمدرضا حمیدی زاده

برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت سازمان استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-4540
m-hamidizadehsbu.ac.ir

h-index: 7  

دکتر علی دیواندری

مدیریت دولتی(سیاستگذاری عمومی) استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/divandari/?lang=en-gb
divandariut.ac.ir
+982161117674

h-index: 5  

دکتر سیدرضا سیدجوادین

مدیریت منابع انسانی استاد تمام، گروه مدیریت منابع، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/rjavadin/?lang=en-gb
rjavadeinut.ac.ir
+982161117673

دکتر علی صنایعی

مدیریت بازرگانی، بازاریابی و صادرات استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.drsanayei.com
infodrsanayei.com
+983137935177

h-index: 13  

دکتر علی عسگری

مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار دانشیار، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه یورک، تورنتو، کانادا

people.laps.yorku.ca/people.nsf/researcherprofile?readform&shortname=asgary
asgaryyorku.ca
416 736 2100

h-index: 15  

دکتر مهرداد مدهوشی

KM، MIS، مدیریت استراتژیک استاد تمام، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~madhoshi/en/
madhoshiumz.ac.ir
+981135302523

h-index: 7  

Year of birth: 1335 Place of birth: Qaemshahr Academic rank: Professor of all field of study: Management of Information Systems Department: Industrial Management Place of Master's Degree: Iran Place of Doctorate Degree: Iran Date of commencement at the University: 11/17/1363 Research field: strategic management, knowledge management and science and technology studies

دکتر میراحمد امیرشاهی

مدیریت اداری و بازرگانی دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/amirshahi/en/Home/tabid/7313/Default.aspx
amrshahalzahra.ac.ir
+982185692426

h-index: 4  

علی ملاحسینی

مدیریت بازرگانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

uk.ac.ir/en/~amolahosseini
amolahosseiniuk.ac.ir
0000-0002-5494-5769

دکتر محمد حقیقی

آموزش و پرورش آموزش بازرگانی، کلرادو دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

managementold.ut.ac.ir/en/persondetail/47
mhaghighiut.ac.ir
+982161117609

h-index: 3  

دکتر محمدعلی شاه حسینی

مدیریت، سیاستگذاری بازرگانی دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/shahhoseini/?lang=en-gb
shahhoseiniut.ac.ir
+982161117789

ویراستار انگلیسی

هانیه سادات جعفریه

مدیریت رسانه دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

haniyehjafariyehut.ac.ir

کارشناس نشریه

عاطفه فرزین

مدیریت اطلاعات، نمایه‌سازی نشریات کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

atefehfarzin73ut.ac.ir
02161117637
0000-0002-6008-1872

h-index: 1