اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بابک سهرابی

علوم مدیریت استاد تمام، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/bsohrabi/?lang=en-gb
bsohrabiatut.ac.ir
+982161117788
0000-0001-6188-2607

h-index: 16  

سردبیر

دکتر محسن نظری

اقتصاد، اقتصاد نظرى، اقتصاد سنجى، اقتصاد بخش عمومى دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mohsen.nazari
mohsen.nazariatut.ac.ir
+982161117652
0000-0003-2861-2052

h-index: 10  

دبیر تخصصی

دکتر امیر خانلری

بازاریابی، تحقیق بازاریابی، رفتار مصرف کننده CRM استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/khanlari
khanlariatut.ac.ir
+982161117794
0000-0002-6463-6310

h-index: 7  

مدیر داخلی

دکتر علیرضا نوروزی

مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، علم اطلاعات، نمایه‌سازی مجله دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.webology.org/noruzi.html
noruziatut.ac.ir
+982161117669

h-index: 15  

 

Alireza Noruzi is a university scholar and received his Ph.D. from Aix-Marseille Université, France. He also completed his postdoctoral fellowship at École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI), Université de Montréal, Canada. His research interests include the Web, information representation and retrieval, knowledge organization (metadata, indexing, cataloging), competitive intelligence, and scientometrics. He is the Editor-in-Chief of Webology, an international journal.

Skills and Expertise

Knowledge Management, Information Management, Business Intelligence, Library Science, Web Science, Information Science, Digital Libraries, Academic Librarianship, Libraries, Information Literacy, Information Seeking, Scholarly Communication, Bibliometrics, Library Administration, Cataloging, Indexing, Digital Archiving, Scientometrics, Metadata, Information Classification, Electronic Publishing, Records management, Archiving, Competitive Intelligence, Knowledge Organization Systems, Abstracting and Indexing as Topic, Information marketing, Webology

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اصغر انواری رستمی

کسب و کار و امور مالی استادتمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~anvary
anvaryatmodares.ac.ir
+982122202335

h-index: 12  

دکتر محمدرضا حمیدی زاده

برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت سازمان استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-4540
m-hamidizadehatsbu.ac.ir

h-index: 7  

دکتر سید حمید خداداد حسینی

مدیریت بازرگانی(بازاریابی و استراتژی) استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

modares.ac.ir/~khodadad
khodadadatmodares.ac
+982182884674

h-index: 11  

دکتر علی دیواندری

مدیریت دولتی(سیاستگذاری عمومی) استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/divandari/?lang=en-gb
divandariatut.ac.ir
+982161117674

h-index: 5  

دکتر سیدرضا سیدجوادین

مدیریت منابع انسانی استاد تمام، گروه مدیریت منابع، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/rjavadin/?lang=en-gb
rjavadeinatut.ac.ir
+982161117673

دکتر علی صنایعی

مدیریت بازرگانی، بازاریابی و صادرات استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.drsanayei.com
infoatdrsanayei.com
+983137935177

h-index: 11  

دکتر علی عسگری

مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار استاد تمام، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه یورک، تورنتو، کانادا

people.laps.yorku.ca/people.nsf/researcherprofile?readform&shortname=asgary
asgaryatyorku.ca
416 736 2100

h-index: 15  

دکتر مهرداد مدهوشی

KM، MIS، مدیریت استراتژیک استاد تمام، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~madhoshi/en/
madhoshiatumz.ac.ir
+981135302523

h-index: 7  

Year of birth: 1335 Place of birth: Qaemshahr Academic rank: Professor of all field of study: Management of Information Systems Department: Industrial Management Place of Master's Degree: Iran Place of Doctorate Degree: Iran Date of commencement at the University: 11/17/1363 Research field: strategic management, knowledge management and science and technology studies

دکتر میراحمد امیرشاهی

مدیریت اداری و بازرگانی دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/amirshahi/en/Home/tabid/7313/Default.aspx
amrshahatalzahra.ac.ir
+982185692426

h-index: 4  

دکتر محمد حقیقی

آموزش و پرورش آموزش بازرگانی، کلرادو دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

managementold.ut.ac.ir/en/persondetail/47
mhaghighiatut.ac.ir
+982161117609

h-index: 3  

دکتر محمدعلی شاه حسینی

مدیریت، سیاستگذاری بازرگانی دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/shahhoseini/?lang=en-gb
shahhoseiniatut.ac.ir
+982161117789

ویراستار انگلیسی

محمد گرد

دانشکده مدیریت

m.gordatut.ac.ir
989128470720