اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بابک سهرابی

علوم مدیریت استاد تمام، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/bsohrabi/?lang=en-gb
bsohrabiut.ac.ir
+982161117788
0000-0001-6188-2607

h-index: 16  

سردبیر

دکتر محسن نظری

اقتصاد، اقتصاد نظرى، اقتصاد سنجى، اقتصاد بخش عمومى دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mohsen.nazari
mohsen.nazariut.ac.ir
+982161117652
0000-0003-2861-2052

h-index: 10  

دبیر تخصصی

دکتر امیر خانلری

بازاریابی، تحقیق بازاریابی، رفتار مصرف کننده CRM استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/khanlari
khanlariut.ac.ir
+982161117794
0000-0002-6463-6310

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اصغر انواری رستمی

کسب و کار و امور مالی استادتمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~anvary
anvarymodares.ac.ir
+982122202335

h-index: 12  

دکتر محمدرضا حمیدی زاده

برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت سازمان استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-4540
m-hamidizadehsbu.ac.ir

h-index: 7  

دکتر سید حمید خداداد حسینی

مدیریت بازرگانی(بازاریابی و استراتژی) استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

modares.ac.ir/~khodadad
khodadadmodares.ac
+982182884674

h-index: 11  

دکتر علی دیواندری

مدیریت دولتی(سیاستگذاری عمومی) استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/divandari/?lang=en-gb
divandariut.ac.ir
+982161117674

h-index: 5  

دکتر سیدرضا سیدجوادین

مدیریت منابع انسانی استاد تمام، گروه مدیریت منابع، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/rjavadin/?lang=en-gb
rjavadeinut.ac.ir
+982161117673

دکتر علی صنایعی

مدیریت بازرگانی، بازاریابی و صادرات استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.drsanayei.com
infodrsanayei.com
+983137935177

h-index: 13  

دکتر علی عسگری

مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار دانشیار، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه یورک، تورنتو، کانادا

people.laps.yorku.ca/people.nsf/researcherprofile?readform&shortname=asgary
asgaryyorku.ca
416 736 2100

h-index: 15  

دکتر مهرداد مدهوشی

KM، MIS، مدیریت استراتژیک استاد تمام، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~madhoshi/en/
madhoshiumz.ac.ir
+981135302523

h-index: 7  

Year of birth: 1335 Place of birth: Qaemshahr Academic rank: Professor of all field of study: Management of Information Systems Department: Industrial Management Place of Master's Degree: Iran Place of Doctorate Degree: Iran Date of commencement at the University: 11/17/1363 Research field: strategic management, knowledge management and science and technology studies

دکتر میراحمد امیرشاهی

مدیریت اداری و بازرگانی دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/amirshahi/en/Home/tabid/7313/Default.aspx
amrshahalzahra.ac.ir
+982185692426

h-index: 4  

دکتر محمد حقیقی

آموزش و پرورش آموزش بازرگانی، کلرادو دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

managementold.ut.ac.ir/en/persondetail/47
mhaghighiut.ac.ir
+982161117609

h-index: 3  

دکتر محمدعلی شاه حسینی

مدیریت، سیاستگذاری بازرگانی دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/shahhoseini/?lang=en-gb
shahhoseiniut.ac.ir
+982161117789

ویراستار انگلیسی

محمدهادی رنجبر

ویراستار انگلیسی

my.ranjbarut.ac.ir
09366969066