فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی (JIBM) - واژه نامه اختصاصی