فصلنامه مدیریت بازرگانی (JIBM) - واژه نامه اختصاصی