کلیدواژه‌ها = برند
شناسایی پیشایندهای سازنده کهن‌الگوها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22059/jibm.2023.350884.4484

فوزیه طاهری مینا؛ تحفه قبادی لموکی؛ میثم لطیفی؛ حسین حاجی بابائی


آسیبشناسی مطالعات برند در ایران با تمرکز بر متغیر وفاداری به برند: رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 886-910

10.22059/jibm.2021.324955.4139

سهیل نجات؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ میثم شیرخدایی


شناسایی عوامل موثر بر خجالت از برند مصرف‌کننده

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 911-928

10.22059/jibm.2021.326881.4168

اسفندیار محمدی؛ حدیثه کاظمی راشنانی؛ اسما محمدی


نگاشت شبکه تداعی‌های برند گفتمان اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 362-383

10.22059/jibm.2021.313974.3995

محمد صالح ترکستانی؛ پدرام جاهدی؛ فائز دین پرستی


طراحی الگوی شکل‌گیری برند فردی کارآفرینان شهر اصفهان

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 911-933

10.22059/jibm.2020.292787.3707

مجتبی امانی بنی؛ علی نصراصفهانی؛ علی شائمی بزرکی؛ هادی تیموری


ارائۀ الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 63-82

10.22059/jibm.2017.62318

محمد حقیقی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ احمد روستا؛ علی صالحی


بررسی نقش برند در خرید خودروهای لوکس کشور

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-20

10.22059/jibm.2013.54758

مجید بلالی؛ هاشم آقازاده؛ سمیه احمدی