دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، مهر 1391 
بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده

صفحه 103-120

10.22059/jibm.2012.28570

محمدعلی عبدالوند؛ افسانه زمانی‎ مقدم؛ نسترن دهقانی سامانی


ارائه‎ی مدل سیاست‎گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه‎شناختی

صفحه 121-136

10.22059/jibm.2012.28571

رحمت ا.. قلی پور؛ طهمورث حسنقلی پور؛ عبدالناصر همتی؛ کیومرث شریفی


سنجش کارایی ارزش ویژه‎ی برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA : (مطالعه‎ی موردی: برند خودرو در شهر اصفهان)

صفحه 137-154

10.22059/jibm.2012.28572

مهسا قندهاری؛ جواد خزائی پول؛ امید بهارستان؛ هادی بالوئی جام‎خانه؛ جعفر کیالاشکی