بهره‌وری منابع انسانی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بهره‌وری نیروی انسانی از موضوعات مورد توجه در تئوری و عمل می‌باشد، به گونه‌ای که بسیاری از سازمان‌ها ارتقای بهره‌وری را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده‌اند. هدف اکثر سازمان‌ها ایجاد ارزش برای سهامداران است، بنابراین لازمه جلب توجه مدیران به بهره‌وری نیروی انسانی، شناسایی تاثیر آن در رسیدن به این هدف و شناسایی موانع موجود در این رابطه است. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر بهره‌وری نیروی انسانی بر ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور 112 شرکت در بازه زمانی 1380 تا 1384 به عنوان نمونه انتخاب شدند و رابطه فوق در آنها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی نشان داد که بین بهره‌وری نیروی انسانی و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنادارای وجود دارد. همچنین تاثیر متغیر تعدیل کننده نوع صنعت در رابطه فوق مورد آزمون قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که در کلیه صنایع مورد مطالعه این رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Resource Productivity and its Relationship with Firm’s Market Value

نویسندگان [English]

  • Hossein Etemadi
  • Hamidreza Ganji
  • Ali Mehrabi Kooshki
چکیده [English]

Human resource productivity is an important subject in theory and practice, so increase of productivity is the first priority in most of organizations. The main purpose of most organizations is creating value for their shareholders. So it is necessary to understand effect of human resource productivity in achieving this goal and find the obstacles. The purpose of this research is examining the effect of human resource productivity on firm's market value in the case of Tehran Stock Exchange. Therefore, 112 companies during 1380-1384, selected as sample and that relationship were examined. We used regression and correlation analyses and founded that there is significant correlation between these variables, and results are approved thorough all industry types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Market Value
  • Human resource productivity
  • Industry Type