بر اساس نویسندگان

آ

 • آبدارزاده، پدرام [1] دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آتشین پنجه، شایان [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آخوندزاده نوقابی، الهام [1] مدرس گروه مهندسی صنایع، مؤسسة آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی، گرمسار، ایران
 • آخوندزاده نوقابی، الهام [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آدینف، حیات [1] استاد دانشکده اقتصاد و اداره دانشگاه ملی تاجیکستان
 • آدوسی، حسین [1] کارشناس‌ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
 • آذر، عادل [1] استاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 • آذر، عادل [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آذر، عادل [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • آزاد، شهرام [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد اهر، ایران
 • آزاد، شهرام [1] . مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، گروه مدیریت، اهر، ایران
 • آزاد ارمکی، محمدتقی [1] استاد، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران
 • آزور، هیوا [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • آسمان دره، یاسر [1] کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، گرایش بازاریابی بین الملل، ایران
 • آشفته، ایمان [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • آطاهریان، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسة آموزش عالی غیر انتفاعی ارشاد دماوند، تهران، ایران
 • آقایی، اصغر [1] استادیار دانشگاه علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران
 • آقایی، رضا [1] دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی، تهران، ایران
 • آقایی، میلاد [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، مدرس دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران
 • آقاجری، معصومه [1] کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • آقازاده، هاشم [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقازاده، هاشم [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • آقازاده، هاشم [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقازاده، هاشم [1] استادیار مدیریت بازرگانی دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقازاده، هاشم [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقازاده، هاشم [2] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • آقازاده، هاشم [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقازاده، هاشم [1] دانشگاه تهران
 • آقازاده، هاشم [1] مدیر گروه مدیریت بازرگانی/دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • آقازاده، هاشم [1]
 • آقازاده، هاشم [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
 • آقازاده، هاشم [1] دکترای مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه ، ایران
 • آقازاده، هاشم [1] استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقازاده، هاشم [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقامحمدی، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان
 • آقامیری حسین آبادی، احسان [1] دانشگاه تهران

ا

ب

 • بابایی سیاهکلرودی، سیروس [1] کارشناس ارشد کارآفرینی گردشگری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • باجمالوی رستمی، حمیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • بازرگان، عباس [1] استاد دانشکدۀ روان‎شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • باشکوه، محمد [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • باشکوه، محمد [1] دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، تهران، استادیار گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • با شکوه، محمد [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • باشکوه اجیرلو، محمد [1] دانشجوی دکترای بازاریابی بین‎الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • باقری، ابوالفضل [1] استادیار، گروه مدیریت استراتژیک، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران.
 • باقری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • باقری روچ، علی رضا [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه البرز، قزوین، ایران
 • باقری قره بلاغ، هوشمند [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری‎، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • بالوئی جام‎خانه، هادی [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بحرینی زاد، منیژه [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‎ فارس، بوشهر، ایران
 • بحرینی زاد، منیژه [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌ فارس، بوشهر، ایران
 • بحرینی زاد، منیژه [1] دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • بحرینی زاده، منیجه [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر، ایران
 • بحری نژاد، ریحانه [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، پردیس بین‎المللی کیش، کیش، ایران
 • بخشی، فریبا [1] دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • بخشی زاده، کبری [1] استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • بخشی زاده، کبری [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • بیدرام، حمید [1] دانشیار گروه آمار، دانشکدۀ علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بیریایی، هانیه سادات [1] دانشگاه تهران
 • براتی کهریزسنگی، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • برادران، وحید [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال، تهران، ایران
 • براری، مجتبی [1]
 • براری، مجتبی [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازایابی دانشگاه تهران، ایران
 • بیرانوند، حمید رضا [1] دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران.
 • بردبار، عارفه [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • برزده، سید محمد [1] کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی، ، ایران
 • بکتاش، فرزانه [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • بیگلری، محمد [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه شمال، آمل، ایران
 • بلاغی اینالو، محمد حسین [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بلالی، مجید [1] دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی، کارشناس ارشد MBA دانشگاه ، ایران
 • بلوچی، حسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
 • بلورپارسا، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بناءزاده، محمدجواد [1] کارشناس ارشد، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بناءزاده، محمدجواد [1] کارشناس ارشد، گروه MBA،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بهیار، پدرام [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • بهارستان، امید [1] کارشناس ارشد مدیریت تحول، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بهرامی، ساناز [1] کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه ، ایران
 • بهرامی، مجتبی [1] کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران
 • بهزادی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
 • بهنامیان، جواد [1] استادیار مهندسی صنایع دانشکدة مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

پ

ت

ث

 • ثنایی، محمدرضا [1] مربی مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران

ج

 • جام پر از می، مونا [1] دانشگاه تهران
 • جامی پور، مونا [2] استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران
 • جامی پور، مونا [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران
 • جامی پور، مونا [1] استادیار مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران
 • جاویدی حق، مریم [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران
 • جعفری، سید محمدباقر [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • جعفر نژاد، احمد [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جلالی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • جلالی، سید حسین [1] دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جلالیان، سعید [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات ، ایران
 • جلالت، شبنم [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازاریابی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • جلال نیا، راحله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • جلیلیان، حسین [1] کارشناس ارشد، مدیریت بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • جلیلوند، محمدرضا [1] دانشجوی دکترای آینده‎پژوهی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران
 • جلیلوند، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران و پژوهشکدة برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی
 • جمالی، شهرام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین‎الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جمالیه بسطامی، بهتاش [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جمالو، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • جندقی، غلامرضا [1] استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • جندقی، غلامرضا [1] استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
 • جهانیان، رودابه [1] کارشناس‎ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران
 • جهان بیک لویی، علی [1] مربی، گروه حسابداری دانشگاه پیام نور قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران
 • جوادی پور، احمد [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • جوشیار نجف‎آبادی، لیلا [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه اصفهان، ، ایران

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

 • زارعی، عظیم [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • زارعی، عظیم [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • زارعی، عظیم [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • زارعی، عظیم [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • زارعی، عظیم [1] دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • زارعی، قاسم [1] داﻧﺸیار، ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد، داﻧﺸﻜﺪه ادبیات و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردبیلی ،اردبیل، اﻳﺮان .
 • زارع احمدآبادی، حبیب [1] استادیار مدیریت صنعتی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • زارع احمد آبادی، حبیب [1] استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • زارعیان، محمد [1]
 • زارعیان، محمد [1] مربی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران
 • زارعی دودﺟﻲ، ابوالقاسم [1] ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن، رﺷﺖ،
 • زارعی متین، حسن [1] استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران. ایران
 • زارعی متین، حسن [1] دانشگاه تهران پردیس قم
 • زالی، محمد رضا [1] استادیار، گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران
 • زعفریان، رضا [1] استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ‌ایران
 • زمانی، محمود [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زمانی‎ مقدم، افسانه [1] استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • زندی پور، طیبه [1] استاد گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • زنگانه، مهدی [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی‎آباد کتول، ایران
 • زنوزی، سیدجعفر [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

س

ش

 • شافعی، رضا [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • شامی زنجانی، مهدی [1] استادیار، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شاهبندرزاده، حمید [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • شاه حسینی، محمدعلی [1] استادیار گروه مدیریت MBA دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شاه حسینی، محمدعلی [1] دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شاه حسینی، محمدعلی [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شاه حسینی، محمدعلی [1] دانشجوی دکترای مدیریت سیاست‎گذاری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
 • شاه حسینی، محمد علی [1] استادیار گروه MBA، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شاه حسینی، محمد علی [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شاه حسینی، محمد علی [1] استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
 • شاهرودی، کامبیز [1] استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • شاه¬طهماسبی، اسماعیل [1] کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران
 • شاه طهماسبی، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس
 • شاه طهماسبی، اسماعیل [1] دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران.
 • شاوردی، تهمینه [1] عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
 • شائمی، علی [1] عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، ایران
 • شجاع، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • شجاع، علی [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • شجاعی، یاسر [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • شجاعی، یاسر [1] دانشجـوی دکتـری مدیریت صنعتـی، دانشـکده مدیریت و حسابداری، پردیس فـارابی دانشگاه تهـران، قـم، ایران
 • شجاعی، سامره [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی‎آباد کتول، ایران
 • شجاعی، محمدرضا [1] استادیار مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شیخ، رضا [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران.
 • شیخ، رضا [1] استادیار گروه مدیریت دانشکدة مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
 • شیخ، رضا [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکدة مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
 • شیخ، رضا [1] استادیار دانشگاه صنعتی ، ایران
 • شیری، اردشیر [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • شیری، قاسمعلی [1] ستادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • شیرازی، محمود [1] استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • شیرخدایی، میثم [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • شیرزاد، منصور [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شریعت‌زاده، حدیقه [1] اقتصادی دانشگاه الزهرا(س
 • شرفی، وحید [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین المللی، دانشگاه سمنان، ایران
 • شرفی، وحید [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • شریفی، سید مهدی [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شریفی، کیومرث [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده‎ی مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • شریفی، کیومرث [1] دانشجوی دکترای مدیریت بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • شریفی، کیومرث [1] دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران
 • شریفی، کیومرث [1] دانشجوی دکترای رشته مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
 • شریفی، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیرکوند، سعید [1] استادیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیروانی ناغانی، مسلم [1] دانشجوی دکتری آیندهپژوهی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، ، ایران
 • شعبانی، مرجان [1] کارشناس‎ارشد مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شعبانی نشتایی، میترا [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت(رودبار)، رشت(رودبار)، ایران
 • شعبانی نشتایی، میترا [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار، رودبار، ایران.
 • شفیع، شکوفه [1] کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • شفیعی، مرتضی [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان، ایران
 • شفیعی رودپشتی، میثم [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شکسته بند، میترا [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، اردبیل، ایران
 • شکسته بند، میترا [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران
 • شهامت نژاد، مینا [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • شهبازمرادی، سعید [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • شهریاری، مهری [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • شهرامی، فرینام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • شیوا، آیدا [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی بین‌المللی دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شیوا، آیدا [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی بین‌المللی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شول، عباس [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، رفسنجان، ایران.
 • شوندی، زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت فرش، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

ص

 • صابریان، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 • صادق، محمد ‎هادی [1] دکتری، گروه مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • صادق، محمد هادی [1] کارشناس‎ارشد مدیریت استراتژیک منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صادقی، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صادق پور، علی اصغر [1] کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • صادقی مقدم، محمدرضا [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صادق وزیری، فراز [1] استادیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • صادق وزیری، فراز [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • صافحیان، جلیل [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران
 • صالحی، سید مرتضی [1] دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ایران
 • صالحی، علی [1] دانشجوی دکتری دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صالحی، علی [1] دکتری بازاریابی بین‎الملل، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صانعیان، زهرا السادات [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • صبور ابوانی، الهام سادات [1] دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • صحت، سعید [1] استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • صدقی، عباس [1] دانشکده مدیریت
 • صفا بخش، شهلا [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
 • صفارزاده، محمود [1] استاد دانشکدۀ مهندسی عمران و محیط ‏زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صفری، حسین [1] استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران
 • صفری، حسین [1] دانشیار دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صفری، حسین [1] دانشیار گروه مدیریت دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صفری، حسین [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صفری، حسین [1] دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صفری، حسین [1] دانشگاه تهران
 • صفری، حسین [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صفری، علی [1] استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صفری، محمد [1] دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صفرزاده، حسین [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران
 • صفرزاده، حسین [1] استادیار مدیریت منایع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • صفری کهره، محمد [1] دانشجوی دکترای مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • صفرنیا، حسن [1] استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • صلواتی، عادل [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران
 • صمدی، منصور [1]
 • صمدی، منصور [1] استادیار گروه مدیریت، گروه مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه چمران، اهواز، ایران
 • صمدی، منصور [1] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • صمصامی، فردیس [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • صناعی، ایمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین‎الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صنایعی، علی [1] استاد گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صنایعی، علی [2] استاد گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • صنایعی، علی [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران
 • صنایعی، علی [1] استاد، گروه مـدیریت بازرگـانی، دانشـکده علـوم اداری و اقتصـاد، دانشـگاه اصـفهان، اصـفهان، ایـران
 • صنیعی منفرد، محمد علی [1] دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

ض

ط

ظ

ع

 • عابدی، احسان [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران
 • عابدی، احسان [1] مربی، مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عابدی، احسان [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه ، ایران
 • عابدی، احسان [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
 • عابدی، بابک [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی بین‏المللی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عابدی، حسین [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ـ ایران
 • عابدی، حسین [1] استادیار گروه مدیریت مؤسسة آموزش عالی کار، زنجان، ایران
 • عاطفت دوست، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • عالی، صمد [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • عالی، صمد [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • عباچیان قاسمی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد MBA پردیس کیش دانشگاه تهران، ایران
 • عباسی، ابراهیم [1] دانشیار مدیریت، دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • عباسی، عباس [1] استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • عباسی، عباس [1] دانشیار بخش مدیریت دانشگاه شیراز
 • عباسی، عباس [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • عباسی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری سیاستگذاری بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عباسی، فائزه [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ـ گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران
 • عباس‎پور، فردوس [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • عباسی بنی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری سیاستگذاری بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • عباسی نیکو، محمد [1] کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی/ بازاریابی، دانشکدۀ ادبیات علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • عبدی، ناصر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‎ریزی توریسم، دانشکدۀ جغرافیا، زاهدان، ایران
 • عبدالهی، یزید ابوبکر [1] استاد گروه مدیریت، دانشگاه کینگستون، لندن، انگلستان
 • عبدالوند، محمدعلی [1] تادیار مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • عبدالوند، ندا [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
 • عیدی، فاطمه [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • عربلوی مقدم، سعید [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ـ گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عزیزی، شهریار [1] استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران
 • عزیزی، شهریار [1] استادیار مدیریت بازرگانی (بازاریابی) ـ دانشکده مدیریت و حسابداری ـ دانشگاه شهید بهشتی
 • عزیزی، شهریار [1] استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 • عزیزی، شهریار [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عزیزی، شهریار [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عزیزی، شهریار [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عزیزی، شهریار [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • عزیزی، شهریار [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عسگری، راضیه [1] کارشناس‌ارشد مهندسی صنایع دانشکدة مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • عسگری، غلامرضا [1] استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ، ایران
 • عسگری، محمدعلی [1] دانشجوی دکترای اقتصاد، آکادمی ملی علوم آذربایجان، باکو،،
 • عسگری، ناصر [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 • عسگری، ناصر [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 • عسگری، ناصر [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 • عسگری، ناصر [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه شهید ستاری، تهران، ایران
 • عسگرنژاد نوری، باقر [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • عصاریان، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران
 • عطایی، بهاره [1] دانشگاه تهران
 • عطایی، مهدی [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عطایی، مهدی [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عطار، غزاله طاهری [1]
 • عطاران، جواد [1] دانشجوی دکترای دانشکده اقتصاد و اداره دانشگاه ملی تاجیکستان
 • عقیلی، سید وحید [1] دانشیار، گروه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • علامه، سید محسن [1] استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد ـ دانشگاه اصفهان ـ ایران
 • علی پور، وحیده [1] استادیار دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • علی پور، وحیده [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه زنجان، ایران
 • علیپور، وحیده [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • علیپور، وحیده [1] ستادیار گروه مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بینالملل، دانشکدة علوم انسانی دانشگاه زنجان، ایران
 • علیدادی، یاسر [1] دانشگاه امام حسین
 • علیدادی، یاسر [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
 • علی زاده، ناهید [1] کارشناس‎ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • علیزاده ثانی، محسن [1] استادیار منابع انسانی گروه مدیریت دانشکدة علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • علیقلی، منصوره [1] استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • علیقلی، منصوره [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • علیقلی، منصوره [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • علم بیگی، امیر [1] استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج،ایران
 • علوی، سید بابک [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • علوی، سیدمسلم [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت سیستم، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • علوی، سیدمسلم [1] دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • علوی، سیدمسلم [1] دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • علوی، سیدمسلم [1] دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، ددانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • علوی، سیدمسلم [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • علوی، سید مسلم [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • علوی، سید مسلم [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • علوی، مهدیه السادات [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • علوی فومنی، سیده فاطمه [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • علوی فومنی، سیده فاطمه [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی)، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران
 • عمویی، علی [1] دانشجوی دکتری بازاریابی دانشکدة مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • عمویی اوجاکی، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

غ

 • غائیبی سدهی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه شاهرود، سمنان، ایران
 • غریبی، محی الدین [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غریبی، معین [1] دانشجوی دکتری، مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • غزائیان، فاطمه [1] دانشگاه تهران
 • غضنفری، حامد [1] کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غفاری، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • غلامزاده، رسول [1] مربی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، دهدشت، ایران
 • غنبر طهرانی، نسیم [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

ف

ق

ک

 • کیایی، کیاندخت [1] کارشناس‎ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران، ایران
 • کاظمی، احمد [1] انشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی و راهبردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کاظمی، علی [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • کاظمی، معین [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • کاظمی، مهدی [1] دانشیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • کیالاشکی، جعفر [1] کارشناس ارشد مدیریت MBA، پردیس بین‎الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • کامبیز حیدرزاده هنزائی، کامبیز [1] دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • کامرانی، بهنام [1] استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر،تهران، ایران
 • کبیری فرد، دنیا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌ فارس، بوشهر، ایران
 • کبگانی، محمد حسین [1] مربی گروه مدیریت صنعتی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • کتابیان، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • کردنائیج، اسدالله [1] استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت، تهران، ایران
 • کردنائیج، اسداله [1] استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.
 • کردنائیچ، اسدله [1] دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کرمی، محسن [1] کارشناس ارشد رشتۀ مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، ایران
 • کرمی، مسعود [1] استادیار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کرمی، مسعود [1] دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کریمی، انسیه [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • کریمی، اوژن [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • کریمی، ساناز [1] کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
 • کریمیان، محمد [1] دانشــجوی دکتــری، مــدیریت بازرگــانی، دانشــکده علــوم اداری و اقتصــاد، دانشــگاه اصــفهان، اصــفهان، ایــران
 • کرمپور، عبدالحسن [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کرم پور، عبدالحسین [1] استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه صنعتی مالک‎اشتر، تهران، ایران
 • کریمی سارمه، زینب [1] دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • کریمی هریسی، ساناز [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
 • کروبی، مهدی [1] دانشیار دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • کشاورز ترک، عین الله [1] استادیار گروه آیندهپژوهی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • کشکولی، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • کلانتری، خلیل [1] استاد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کیماسی، مسعود [1] استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • کیماسی، مسعود [1] استادیار گروه MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کیماسی، مسعود [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کیماسی، مسعود [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران،ایران
 • کیماسی، مسعود [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • کیماسی، مسعود [1] استادیار، مدیریت سیاست‌گذاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کیماسی، مسعود [1] استادیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کمره ای، محمود [1] استاد، گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • کهیاری حقیقت، امین [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‎الملل، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

گ

 • گیاهی، یاسمن [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.ایران
 • گرجی، نجمه [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی،تهران، ایران
 • گروسی مختار زاده، نیما [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گسکری، ریحانه [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، آبادان، ایران
 • گلرخ، علی [1] کارشناس ارشد دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گلرخ، علی [1] کارشناس‌ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گلکاری حق، سحر [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین ‎الملل کیش، ایران
 • گلکاری حق، سینا [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • گنجی، ‌حمیدرضا [1]
 • گودرزوند چگینی، مریم [1] کارشناس‎ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • گودرزوند چگینی، مهرداد [1] دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

ل

م

ن

و

 • وارث، حامد [1] استادیار گروه MBA ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • وارث، حامد [1] استادیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • وارث، سید حامد [1] استادیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • وارث، سید حامد [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • وارث، سید حامد [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • وارسته، حامد [1] کارشناس ارشد، گروه MBA، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • والی پور، علیرضا [1] کارشناس‎ارشد بازاریابی بین‎الملل، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • والی پور، علیرضا [1] کارشناس‎ارشد بازاریابی بین‌الملل، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ودادی، احمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران
 • ودیعی نوقابی، علی [1] کارشناس‎ارشد مدیریت اجرایی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • وریج کاظمی، رضا [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ـ تولید، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • ویسه، سید مهدی [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • وشکائی نژاد، سیده صدف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • وکیل الرعایا، یونس [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
 • ونوس، مرحوم داور [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

ه

 • هادی زاده، اکرم [1] دانشگاه شهید بهشتی
 • هاشمی، سید محمود [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
 • هاشمی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • هاشمیان، مجتبی [1] دانشجوی کارشناس‎ارشد مدیریت تحول، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • هاشمی پطرودی، سید حمید [1] دکتری مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • هاشمی فرد، فریبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • هرندی، عطاءاله [1] دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • هرندی، عطا اله [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • هزاوه حصار مسکن، بابک [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • همتی، عبدالناصر [1] استادیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران، ایران
 • همتی، مریم [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • هندیجانی، روزا [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ی