«مدیریت بازرگانی»، نشریه‌ای است علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت بازرگانی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزۀ مدیریت بازرگانی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

(بر اساس آخرین رتبه‌بندی سال 1396 وزارت علوم - تحقیقات و فناوری فصلنامه مدیریت بازرگانی با بالاترین درجه A82 در رتبه اول بین مجلات بازرگانی قرار گرفت)

 رتبه تعیین شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) سال 1394

     کیفیت(Q1)  ضریب تاثیر0.211  شاخص آنی0.082   

    نشریه برتر حوزه مدیریت بازرگانی در جهان اسلام

 

 

 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 4، 1399 

5. طراحی الگوی شکل‌گیری برند فردی کارآفرینان شهر اصفهان

صفحه 911-933

10.22059/jibm.2020.292787.3707

مجتبی امانی بنی؛ علی نصراصفهانی؛ علی شائمی بزرکی؛ هادی تیموری


9. نقش رابطه‌گرایی مشتری در ادراک منافع رابطه

صفحه 1006-1029

10.22059/jibm.2020.296850.3766

علیرضا تورچیان؛ صمد عالی؛ ناصر صنوبر؛ علیرضا بافنده زنده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2008-5907
شاپا الکترونیکی
2423-5091

بانک ها و نمایه نامه ها