«مدیریت بازرگانی»، نشریه‌ای است علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت بازرگانی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزۀ مدیریت بازرگانی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

(بر اساس آخرین رتبه‌بندی سال 1396 وزارت علوم - تحقیقات و فناوری فصلنامه مدیریت بازرگانی با بالاترین درجه A82 در رتبه اول بین مجلات بازرگانی قرار گرفت)

 رتبه تعیین شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) سال 1394

     کیفیت(Q1)  ضریب تاثیر0.211  شاخص آنی0.082   

    نشریه برتر حوزه مدیریت بازرگانی در جهان اسلام

شماره جاری: دوره 11، شماره 4، 1398 

4. ارائه مدل انتخاب آمیخته رسانه در کمپین‌های تبلیغاتی خاص صنعت بیمه

صفحه 762-781

طاهر روشندل اربطانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ سید وحید عقیلی؛ احمد جوادی پور


7. مدل‌سازی نظری اثر تردید سبز مصرف‌کنندگان بر رفتار و قصد خرید سبز

صفحه 825-849

مجتبی خلیفه؛ عباس عباسی؛ معین کاظمی؛ مهدی سمیع زاده


10. ارائه مدل کسب‌وکار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری در ایران

صفحه 895-918

عارفه بردبار؛ ندا عبدالوند؛ نسیم غنبر طهرانی؛ سعیده رجائی هرندی


12. شناسایی و تبیین عوامل کلیدی توانمندساز در اجرای مشارکت راهبردی موفق

صفحه 944-964

امید محبی منش؛ رضا حسنوی؛ غلامرضا توکلی؛ ابوالفضل باقری


13. شناسایی ابعاد ساختار ذهنی آگاهانه به‌عنوان یکی از وجوه مصرف آگاهانه

صفحه 965-991

محمدصادق قربانیان گزافرودی؛ بهرام خیری؛ حسن اسماعیل‌پور؛ منصوره علیقلی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2008-5907
شاپا الکترونیکی
2423-5091

بانک ها و نمایه نامه ها