ارائه چارچوب استراتژی قیمت‌گذاری در شرکت‏های چندکاناله

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجو دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی قیمت‌گذاری شرکت‌های چندکاناله، در پاسخ به این سؤال است که خرده‌فروشان چندکاناله، قیمت یکسان یا متفاوتی را برای یک نوع کالا در کانال‌های متفاوت عرضه کنند.
روش: این پژوهش کیفی، از روش مرور سیستماتیک ادبیات بهره گرفته است. تمام پژوهش‌های مرتبط تا سال 2020 میلادی (203 پژوهش) جمع‌آوری و در نهایت، 86 پژوهش برتر، به‌عنوان منبع تحلیل انتخاب شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش کد‏گذاری باز استفاده شد.
یافته‌ها: بر حسب یافته‌های پژوهش، 49 کد استخراج‌شده در مرحله نخستین، به 9 مفهوم و در نهایت به 4 مقوله تبدیل شدند. مقوله‌ها و مفاهیم شناسایی‌شده عبارت‌اند از: ویژگی‌های خرده‌فروش (ویژگی کانال، ویژگی شرکت، پشتیبانی پس از فروش)، ویژگی‌های مشتریان (عوامل موقعیتی و جمعیت‌شناختی)، ویژگی‌های محصول (انواع کالا) و عوامل تحمیلی (هزینه‌های آشکار و پنهان و عوامل محیطی).
نتیجه‌گیری: ویژگی‌های خرده‌فروشان، مشتریان، محصول و عوامل تحمیلی، به‌عنوان عواملی شناسایی شدند که در تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری کالاهای یکسان در کانال‌های مختلف، راهنمای مدیران شرکت‌های چندکاناله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing a Pricing Strategy Framework for Multichannel Retailers

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Mohammad Ali Shahhoseini 1
  • Atefeh Hesaraki 2
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
In the past decade, various businesses were launched due to the development of information and communication technologies and the increasing popularity of the internet. Furthermore, traditional retailers were encouraged to launch online channels and become multi-channel retailers to gain a competitive edge. Virtual and online technologies prepared a platform for various organizations and companies to deliver their services and products to their customers. Pricing the same products in different channels is currently one of the most significant factors influencing the competitiveness of retailers and multi-channel companies. Since consumers have different perceptions of prices and respond differently in various sales channels, identifying the influential factors on pricing in multi-channel companies can help pricing managers of companies.
 
Methodology
This study is a systematic literature review analysis. All related research up to 2019, including 203 documents, was gathered. From among them, 86 top ones were selected as the source of analysis. The coding method was used to analyze the gathered data.
 
Findings
After coding the research, duplicate codes were removed, and 49 codes were selected. In the next stage, 49 codes were consolidated into nine concepts, and finally, the codes were grouped into four categories. The categories and concepts include retail characteristics (channel characteristics, company characteristics, after-sales support), usage characteristics (situational and demographic factors), product characteristics (types of goods), and imposing factors (hidden and obvious costs and environmental factors measures).
Conclusion
Any price difference should have a logical reason, and it should be used as a segmentation tool to create value for customers. Although any pricing policy impacts consumers' purchasing intention, the adopted policies should not harm the fairness perception. When setting the pricing strategy, multi-channel retailers should pay special attention to the perception of price fairness and formulate their strategies based on improving consumer perception. The identified categories present some useful suggestions for choosing the optimal pricing strategy in multi-channel retailers. For example, taking into account the characteristics of customer features; since women, married people, and younger people buy more items from online channels, higher pricing of the same products on the online channel than offline is acceptable for the target customers in this category. Regarding product characteristics, customers prefer to test some products such as clothes or perfume before buying, and they prefer to visit the physical store. These kinds of goods can be sold at a higher price in the offline channel than the online channel. Also, based on retailer characteristics, if it is difficult for customers to access physical stores, and the customer prefers to buy from the online store, goods can be offered at a higher price in the online store.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multichannel Company Pricing Strategy
  • Company Features
  • Product Features
  • Customer Features
  • Imposing Factors
دیده‌خانی، حسین؛ مهرانی، هرمز؛ بدیعی، فرناز؛ یوسفی کمیجانی و عارفه (1398). طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال‏های توزیع چندگانه در زنجیره تأمین صنایع لبنی ـ رویکرد تصمیم‏گیری فازی. پژوهشنامه بازرگانی، 23(92)، 55- 80.
ملاحسینی، علی و تاج‌الدینی، فریده (1394). بررسی تأثیر تنوع کانال‏های توزیع برندهای لوکس خارجی بر ارزش برند و وفاداری مصرف‌کنندگان در بازار پوشاک کرمان. مدیریت بازرگانی، 7(1)، 187- 208.
نظری، محسن و حصارکی، عاطفه (1397). نوآوری در قیمت‏گذاری. تهران: انتشارات نگاه دانش.
نظری، محسن؛ حیدری، علی؛ حقیقی نسب، منیژه و سمیع‌زاده، مهدی (1397). فراتحلیل عوامل مؤثر بر انصاف ادراک‏شده در استراتژی قیمت‏گذاری پویا. مدیریت بازرگانی، 10(1)، 229- 252.
نظری، محسن؛ شاه‌حسینی، محمدعلی و طباطبائی کلجاهی، سیدوحید (1393). تأثیر عوامل ادراک قیمتی بر مشتری و پذیرش قیمت (مطالعه موردی: خدمات تلفن همراه شرکت ام‌تی‌ان ایرانسل). مدیریت بازرگانی، 6(3)، 647- 664.
نظری، محسن و ادیب حاج باقری، ثریا (1392). بررسی تأثیر قیمت منصفانه بر رضایت مشتری در فرایند خرید خودرو (مورد مطالعه: خودروی پراید و پژو 206). مدیریت بازرگانی، 5(4)، 121- 140.
 
References
Alba, J., Lynch, J., Weitz, B., Janisewski, C., Lutz, R., & Sawyer, A. (1997). Interactive Home Shopping: Consumer, Retailer, and Manufacturer Incentives to Participate in Electronic Markets. Journal of Marketing, 61(3), 38-53.
Ancarani, F., & Shankar, V. (2004). Price Levels and Price Dispersion Within and Across Multiple Retailer Types: Further Evidence and Extension. Journal of the Academy of Marketing Science, 32 (2), 176-188.
Ariely, D., & Lynch, J. (2000). Wine Online: Search Cost Affect Competition on Price, Quahty, and Distribution. Marketing Science, 19(1), 83–103.
Avery, J., Steenburgh, T., Deighton, J., & Caravella, M. (2011). Adding Bricks to Clicks: Predicting the Patterns of Cross-Channel Elasticities over Time. Journal of Marketing, 76(3), 96–111.
Balasubramanian, S., Raghunathan, R., & Mahajan, V. (2005). Consumers in a multichannel environment: product utility, process utility and channel choice. Journal of Interactive Marketing, 19(2), 13-30.
Basu, P. & Adhikari, A. (2016). Pricing Strategies in Multi-Channel Retailing of Seasonal Goods. In I. Lee (Ed.), Encyclopedia of E-Commerce Development, Implementation, and Management (pp. 639-652). IGI Global.
Becker, L. C., Lionello, R. L., Nagel, M. D., Heldt, R., Trombetta, M. S., & Slongo, L. A. (2016). Pricing Strategy in Multi-Channel Retailing and Fairness Perception: an Examination of Boundary Conditions. Revista de Administração, 6(2), 162-172.
Bendoly, E., Blocher, J. D., Bretthauer, K. M., Krishnan, S., & Venkataramanan, M. A. (2005). Online/In-Store Integration and Customer Retention. Journal of Service Research, 7(4), 313-327.
Brynjolfsson, E., & Smith, M. D. (2000). Frictionless Commerce? A comparison of Internet and Conventional Retailers. Management Science, 46(4), 563-585.
Burke, R. R. (2002). Technology and the Customer Interface: What Consumers Want in the Physical and Virtual Store. Journal of the Academy of Marketing Science, 30(4), 411-432.
Cavallo, A. (2017). Are Online and Offline Prices Similar? Evidence from Large Multi-Channel Retailers. American Economic Review, 107(01), 283-303.
Chatterjee, P., & Kumar, A. (2016). Consumer willingness to pay across retail channels. Journal of Retailing and Consumer Services, 34(2), 1-7.
Chen, J., & Chen, B. (2020). When should the offline retailer implement price matching? Operational research, 277(3), 996-1009.
Chen, K.-Y., Kaya, M., & Özer, Ö. (2008). Dual Sales Channel Management with Service Competition. Manufacturing & Service Operations Management, 10(4), 654–675.
Cheng, J.-H., Chen, F.-Y., & Chang, Y.-H. (2008). Airline relationship quality: An examination of Taiwanese passengers. Tourism Management, 29(3), 487–499.
Choi, S., & Mattila, A. S. (2015). Perceived Fairness of Price Differences across Channels: The Moderating Role of Price Frame and Norm Perceptions. Journal of Marketing Theory and Practice, 17(1), 37-48.
Dholakia, R. R., Zhao, & Dholakia, N. (2005). Multichannel retailing: a case study of early experiences. Journal of Interactive Marketing, 19(2), 63–74.
Didehkhani, H., Mehrani, H., Badei, F. &Yousefi Kimjani, A. (2019). Designing the pattern and strategy selection of multiple distribution channels in the dairy production chain - fuzzy decision selection. Journal of Commerce, 23(92), 55-80. (in Persian)
Dolan, R., & Moon, Y. (2000). Pricing and Market Making on the Internet. Journal of Interactive Marketing, 14(2), 56-73.
Flores, J., & Sun, J. (2013). Online versus In-Store: Price Differentiation for Multi-Channel Retailers. Proceedings of the Conference for Information Systems Applied Research (pp. 1-10). San Antonio, Texas, USA: EDSIG.
Gao, F., Agrawal, V.V. & Cui, Sh. (2021). The Effect of Multichannel and Omnichannel Retailing on Physical Stores. Management Science, 68(2), 1-18.
Gilly, M. C., & Wolfinbarger, M. (2000). A comparison of consumer experiences with online and offline shopping. Consumption Markets Culture, 4(2), 187–205.
Grewal, D., Janakiraman, R. K., & Kannan, P. (2010). Strategic Online and Offline Retail Pricing: A Review and Research Agenda. Journal of Interactive Marketing, 24(2), 138–154.
Gruber. (2008). Pricing Strategies in Online & Offline Retailing. Institute for Management Information Systems. Vienna University of Economics and Business Administration.
Gupta, A., Su, B.C. & Walter, Z. (2004). An Empirical Study of Consumer Switching from Traditional to Electronic Channel: A Purchase Decision Process Perspective. International Journal of Electronic Commerce, 8(3), 131-161.
Homburg, C., Lauer, K., Vomberg, A., (2019). The multichannel pricing dilemma: Do consumers accept higher offline than online prices? International Journal of Research in Marketing, 36(4), 597-612.
Huang, W., & Swaminathan, J. M. (2009). Introduction of a second channel: Implications for pricing and profits. European Journal of Operational Research, 194(1), 258–279.
Kacen, J. J., Hess, J. D. & Chiang, W. Y. K. (2013). Bricks or clicks? Consumer attitudes toward traditional stores and online stores. Global Economics and Management Review, 18(1), 12-21.
Karray, S. & Sigué, S.P. (2018). Offline retailers expanding online to compete with manufacturers: Strategies and channel power. Industrial Marketing Management, 25(3), 390–401.
Khan, R. J. & C., Jain. (2005). an Empirical Analysis of Price Discrimination Mechanisms and Retailer Profitability. Journal of Marketing Research, 42(4), 516–524.
Konus, U., Verhoef, P. C., & Neslin, S. A. (2008). Multichannel Shopper Segments and Their Covariates. Journal of Retailing, 84(4), 398–413.
Kumar, V., & Venkatesan, R. (2005). Who are the multichannelshoppers and how do they perform? Correlates of multichannel shopping behavior. Journal of Interactive Marketing, 19(2), 44-62.
Kushwaha, T. & Shankar, V. (2013). Are Multichannel Customers Really More Valuable? The Moderating Role of Product Category Characteristics. Journal of Marketing, 77(4), 67-85.
Lal, R., & Sarvary, M. (1999). When and How Is the Internet Likely to Decrease Price Competition? Marketing Science, 18(4), 485-503.
Levy, M. & Weitz, B. A. (2009). Retailing management. New York: McGraw-Hill Higher Education.
Liu, H., Lobschat, L., & Verhoef, P. C. (2018). Multichannel Retailing: A Review and Research Agenda. Foundations and Trends in marketing, 12(1), 1-79.
Mcgoldrick, P. J., & Collins, N. (2007). Multichannel retailing: profiling the multichannel shopper. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 17(2), 139-158.
Melis, K., Campo, K., Breugelmansa, & Lamey, L. (2015). The Impact of the Multi-channel Retail Mix on Online Store Choice: DoesOnline Experience Matter? Journal of Retailing, 91(2), 272-288.
Mollahoseini, A. & Tajeddini, F. (2015). Investigating the effect of diversity of distribution channels of foreign luxury brands on brand value and consumer loyalty in Kerman clothing market. Business Management, 7(1), 187-208. (in Persian)
Nageswaran, L., Cho, S.H. & Scheller-wolf, A. (2020). Consumer Return Policies in Omnichannel Operations. Management Science, 66(12).
Nazar, M. & Adib Hajbagheri, S. (2012). Investigating the effect of fair price on customer satisfaction in the car purchase process (Case study: Pride and Peugeot 206). Business Management, 5(4), 121-140. (in Persian)
Nazari, M., Heidari, A., Haghighi Nasab, M. & Samizadeh, M. (2018), Meta-analysis of factors affecting perceived fairness in dynamic pricing strategy. Business Management, 10(1), 229-252. (in Persian)
Nazari, M. & Hesaraki, A. (2018). Innovation in pricing. Tehran: Negahe danesh. (in Persian)
Nazari, M., Shahhosseini, M.A., Tabatabayi Kaljahi, S.V. (2014). The Effect of Fairness Price Perception Factors on Customer and Price Acceptance (Case Study: MTN Irancell Mobile Services). Business Management, 6(3), 647-664. (in Persian)
Neslin, S. A., & Shankar, V. (2009). Key Issues in Multichannel Customer Management: Current Knowledge andFuture Directions. Journal of Interactive Marketing, 13 (1), 70-81.
Neslin, S. A., Grewal, D., Leghorn, R., Shankar, V., Teerling, M. L., Thomas, J. S., & Verhoef, P. C. (2006). Challenges and Opportunities in Multichannel Customer Management. Journal of Service Research, 9(2), 95-112.
Nicholson, M., Clarke, I. & Blakemore, M. (2002). 'One brand, three ways to shop': situational variables and multichannel consumer behaviour. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 12(2), 131-148.
Ofek, E., Katona, Z., & Sarvary, M. (2011). “Bricks and Clicks”: The Impact of Product Returns on the Strategies of Multichannel Retailers. Marketing Science, 30(1), 42-60.
Rangaswamy, A., & Bruggen, G. (2005). Opportunities and Challenges in Multichannel Marketing: An Introduction to the Special Issue. Journal of Interactive Marketing, 19(2), 5-11.
Reinartz, W., Haucap, J., Wiegand, N., & Hunold, M. (2018). Price Differentiation and Dispersion in Retailing. Microeconomics: Production.
Schoenbachler, D. D., & Gordon L., G. (2002). Multi-channel shopping: understanding what drives channel choice. Journal of Consumer Marketing, 4(4), 42-53.
Shankar, V., Smith, A. K., & Rangaswamy, A. (2003). Customer satisfaction and loyalty in online and offline environments. Intern. J. of Research in Marketing, 20(2), 153-175.
Sun, L., Jiao, X., Guo, X. & Yu, Y. (2022). Pricing policies in dual distribution channels: The reference effect of official prices, European Journal of Operational Research, 296(1), 146-157.
Tang, F.-F., & Xing, X. (2001). Will the growth of multi-channel retailing diminish the pricing efficiency of the web? Journal of Retailing, 77(3), 319-333.
Thomas, J. S., & Sullivan, U. Y. (2005). Managing Marketing Communications with multichannel customers. Journal of Marketing, 239-251.
Tsay, A. A., & Agrawal, N. (2004). Modeling conflict and coordination in multi-channel distribution systems. Santa Clara: Kluwer Academic.
Venkatesan, R., Kumar, V., & Ravishanker, N. (2007). Multichannel Shopping: Causes and Consequences. Journal of Marketing, 71(2), 114-132.
Verhoef, P. C., Kannan, P., & Inman, J. J. (2015). From Multi-Channel Retailing to Omni-Channel RetailingIntroduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing. Journal of Retailing, 91(2), 174-181.
Verhoef, P. C., Neslin, S. A., & Vroomen, B. (2007). Multichannel customer management: Understanding the research-shopper phenomenon. Intern. J. of Research in Marketing, 24(2), 129–148.
Vogel, J., & Paul, M. (2015). One firm, one product, two prices: Channel-based price differentiation and customerretention. Journal of Retailing and Consumer Services, 27 (2), 126–139.
Wallacea, D. W., Gieseb, J. L., & Johnso, J. L. (2004). Customer retailer loyalty in the context of multiple channel strategies. Journal of Retailing, 80(4), 249–263.
Wang, Z., Zhu, C., Tian, S., & Li, P. (2019). Differentiation and pricing power of online retailers. Frontiers of Business Research in China 13(1), 1-20.
Wolk, A., & Ebling, C. (2010). Multi-channel price differentiation: An empirical investigation of existence and causes. Intern. J. of Research in Marketing, 27(2), 142-150.
Yan, R. (2008). Pricing strategy for companies with mixed online and traditional retailing distribution markets. Journal of Product & Brand Management, 17(1), 48-56.
Zettelmeyer, F. (2000) Expanding to the Internet: Pricing and Communications Strategies When Firms Compete on Multiple Channels. Journal of Marketing Research, 37(3), 292-308.
Zhang, J., Farris, P., Kushwaha, T. &., Steenburgh, T., & Weitz, B. (2009). Crafting Integrated Multichannel Retailing strategis. Journal of Interactive Marketing, 24(2), 168-180.
Zhang, X. (2009). Retailers' multichannel and price advertising strategies. Marketing Science, 28(6), 1080-1094.
Zhuang, Hejun & Popkowski Leszczyc, Peter & Lin, Yuanfang. (2018). Why is Price Dispersion Higher Online than Offline? The Impact of Retailer Type and Shopping Risk on Price Dispersion. Journal of Retailing, 94(2), 136-153.