فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی (JIBM) - فرایند پذیرش مقالات