فصلنامه مدیریت بازرگانی (JIBM) - فرایند پذیرش مقالات