پیوندهای مفید

فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی


فصلنامه مدیریت بازرگانی


فصلنامه مدیریت دولتی


فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات


نشریه تحقیقات مالی


نشریه مدیریت صنعتی