داوران

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "مدیریت بازرگانی" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در Publons

 

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی

نام داور

 

 

ابوالقاسم

ابراهیمی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

الهام

ابراهیمی

استادیار، پژوهشکده اقصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

 

محسن

ابراهیمی

عضو هیئت علمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

 

مهدی

ابراهیمی

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

 

مهدی

ابراهیمی نژاد رفسنجانی

دانشیار، دانشکده هنر و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

 

محمد مهدی

ابریشم کار

دانشجوی دکتری، دانشگاه اسکس انگلستان، انگلستان

 

آرمان

احمدی زاد

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

https://publons.com/researcher/2558594/mehrdad-estiri/

مهرداد

استیری

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

https://publons.com/researcher/1709698/mohammadrahim-esfidani/

محمد رحیم

اسفیدانی

استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

 

مجید

اسماعیل پور

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

https://publons.com/researcher/4227435/hashem-aghazadeh/

هاشم

آقازاده

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

مرتضی

اکبری

دانشیار، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

محسن

اکبری

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

 

میر احمد

امیرشاهی

استاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4897929/fereshteh-amin/

فرشته

امین

استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

آذرنوش

انصاری

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

https://publons.com/researcher/3069883/ali-asghar-anvary-rostamy/

علی اصغر

انواری رستمی

گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

محمد

باشکوه

استاد، گروه مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

 

منیژه

بحرینی زاد

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

 

بهار

بیشمی

استادیار، هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

 

علی

پیران نژاد

دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

محمد

تابان

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

محمد صالح

ترکستانی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/2978717/mona-jami-pour/

مونا

جامی پور

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

 

نسترن

حاجی حیدری

دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

 

طهمورث

حسنقلی پور یاسوری

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

ماشااله

حسین زاده

دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

منیژه

حقیقی‌نسب

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

 

کامبیز

حیدرزاده هنزایی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

علی

حیدری

استادیار، گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/4016031/jalil-heidary-dahooie/

جلیل

حیدری دهنوی

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

https://publons.com/researcher/1485321/amir-khanlari/

امیر

خانلری

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/1228321/datis-khajeheian/

داتیس

خواجه‌ئیان

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

علی

داوری

استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

زهره

دهدشتی شاهرخ

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

عباسعلی

رستگار

دانشیار، گروه میریت رفتار سازمانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

بهرام

رنجبریان

استاد، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

https://publons.com/researcher/1702437/saeed-rouhani/

سعید

روحانی

استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/3114611/taher-roshandel-arbatani/

طاهر

روشندل اربطانی

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

عظیم

زارعی

دانشیار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

صادق

سپندارند

دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/1329027/aidin-salamzadeh/

آیدین

سلام‌زاده

استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

مهدی

سمیع زاده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

https://publons.com/researcher/1686324/babak-sohrabi/

بابک

سهرابی

استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

سید رضا

سید جوادین

استاد ، گروه مدیریت منابع، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

رضا

شافعی

گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

 

علی اصغر

شالبافیان حسین آبادی

استادیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 

محمدعلی

شاه حسینی

دانشیار، گروه  MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

کامبیز

شاهرودی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

 

کیومرث

شریفی

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

سعید

شهبازمرادی

دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

میثم

شیرخدایی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران، ساری ، ایران

 

فراز

صادق وزیری

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

محمد

صفری

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ساری، ایران.

 

علی

صنایعی

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

سید وحید

طباطبائی کلجاهی

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

احسان

عابدی

دکتری مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

عباس

عباسی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

عزت الله

عباسیان

دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

سعید

عربلوی مقدم

دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

شهریار

عزیزی

دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

علی

عسگری

دانشیار، دانشگاه یورک کانادا، کانادا

 

ناصر

عسگری

استادیار، دانشکده مدیریت دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران، ایران

 

محمد

غفاری

پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

امیرحسین

قادری عابد

دکتری، گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

 

صادق

قادری کنگاوری

دانشجـوی دکتـری سیـاست‎گذاری بازرگانی، دانشـکده مدیریت دانشـگاه تهران، تهران، ایـران

 

مسعود

کیماسی

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

رحیم

محترم قلاتی

استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

 

شهریار

محسنین

دانشجوی دکتری بازاریابی، دانشـکده مدیریت دانشـگاه تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایـران

https://publons.com/researcher/3282006/ayoub-mohammadian/

ایوب

محمدیان

گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

مهرداد

مدهوشی

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، ساری، ایران

 

محمود

مرادی

دانشیار،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه مدیریت دانشگاه گیلان، رشت، ایران

 

علی

مروتی شریف آبادی

استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

https://publons.com/researcher/4901748/abbas-monavvarian/

عباس

منوریان

استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

سید نجم‌الدین

موسوی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

 

رضا

ناصرزاده

استادیار، دانشگاه کنکوردیا، مونترآل، کانادا

 

مهدی

نصراللهی

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

https://publons.com/researcher/4951190/mohsen-nazari/

محسن

نظری

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران

 

حسین

نوروزی

دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

 

مهدی

هاشمی

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

عطاءاله

هرندی

استادیار گروه استراتژی و سیاست گذاری کسب و کار، دانشکده مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1601976/rosa-hendijani/

رزا

هندیجانی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

حمید رضا

یزدانی

استادیار، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران