فراتحلیل تحقیقات رفتارهای انحرافی در بازاریابی: گذشته، حال و آینده

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.22059/jibm.2023.344962.4397

چکیده

هدف: کی از موضوعات جدیدی که در سال‌های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده، رفتارهای انحرافی بازاریابی است. این رفتارها روزبه‌روز در حال گسترش است و می‌تواند تمامی ابعاد کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار دهد. اهمیت مطالعه رفتارهای انحرافی بازاریابی، در سال‌های اخیر رو به افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده، تحقیقات درباره رفتارهای انحرافی بازاریابی افزایش یابد و روند صعودی خود را ادامه دهد. هدف مقاله حاضر، دستیابی به بینشی در خصوص پیشرفت مطالعات رفتارهای انحرافی بازاریابی در این زمینه، از طریق مرور مقاله‌های علمی با روش متن‌کاوی است.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد. از لحاظ روش، فراتحلیل مطالعات پیشین است. در این پژوهش از روش متن‌کاوی، تکنیک خوشه‌بندی و تکنیک تصمیم‌گیری چندشاخصه برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شده است. با توجه به جهت‌گیری توصیفی این پژوهش، داده‌های لازم از منابع کتابخانه‌ای و اسناد و مدارک در دسترس، بر اساس روش «مرور نظام‌یافته» گردآوری و تحلیل شده است. در مجموع ۱۰۳ مقاله بین ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۱ با استفاده از جست‌وجوی ‌کلیدواژه‌های «رفتارهای انحرافی بازاریابی» و «انحراف بازاریابی» در پایگاه‌های داده معتبر مانند تیلور و فرانسیس، پروکوئست، ساینس دایرکت، اسپرینگر، امرالد، سیج و اسکالر انتخاب شدند. با بررسی عنوان، چکیده و کلمات کلیدی در مراحل مختلف غربالگری، محققان ۷۲ مقاله مرتبط با رفتارهای انحرافی موضوع بازاریابی را برای انجام فرایند متن‌کاوی انتخاب کردند. سپس، پیش‌پردازش داده‌ها انجام شد و با استفاده از تجزیه خوشه‌ای، ۶ خوشه بهینه بر اساس شاخص دیویس بولدین به‌دست آمد. با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندشاخصه، اصلی‌ترین و مهم‌ترین ریشه‌ها در هر خوشه رتبه‌بندی شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که علاقه به تحقیق در خصوص رفتارهای انحرافی بازاریابی در سال‌های اخیر افزایش یافته است و خوشه‌های شناسایی شده، پیرامون موضوعاتی مانند «هویت شغلی و شرکتی»، «مشتری‌مداری و خدمات‌محوری»، «رفتار مصرف‌کننده»، «وضعیت‌ها و رفتارهای فروش»، «تعاملات بازاریابی» و «تکنیک‌های خنثی‌سازی»، ایجاد شده است. روند مشاهده‌شده گستردگی رفتارهای انحرافی در زمینه بازاریابی را نشان می‌دهد که مسیر آن‌ها از معرفی رفتار مصرف‌کننده در بازاریابی، به‌سمت مشتری‌مداری و خدمات‌دهی است؛ همچنین نتایج بیشترین سهم در وضعیت‌ها و رفتارهای فروش را نشان می‌دهد. با توجه به این روند، می‌توان مسیر آینده رفتارهای انحرافی بازاریابی را در جهت بررسی وضعیت‌ها و رفتارهای فروش پیش‌بینی کرد. به‌طور کلی، مقاله حاضر شواهد بسیاری را در جهت دانش رو به رشد در زمینه رفتارهای انحرافی بازاریابی ارائه کرده است.
نتیجه‌گیری: این مطالعه جهت‌گیری‌های رفتارهای انحرافی بازاریابی را برجسته کرده و نقشه راهی را برای تحقیقات آینده در خصوص رفتارهای انحرافی بازاریابی ارائه می‌دهد. رفتارهای انحرافی بازاریابی باید توسط شرکت‌ها و مدیران به‌درستی مدیریت شود. این مطالعه بینشی را در خصوص تحقیقات رفتار انحرافی بازاریابی به مدیران ارائه می‌دهد. مدیران با شناخت زمینه‌ها و جنبه‌های اصلی رفتارهای انحرافی در بازاریابی، می‌توانند گام‌های بهتر و مؤثرتری را برای کنترل و مدیریت این رفتارها بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis on Studies of Deviant Marketing Behaviors: Past, Present and Future

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadi Alvar 1
  • Davood Feiz 2
  • Meysam Modarresi 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Prof., Department of Business Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Assistant Prof., Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Objective
In recent years, one emerging area of interest for researchers has been the study of deviant behaviors in marketing. The objective of this article is to provide an in-depth understanding of the progress in marketing deviant behavior studies by conducting a comprehensive review of scientific articles in this field, utilizing text-mining methodologies.
 
Methodology
We identified a total of 103 articles spanning the period from 1997 to 2021 through searches conducted on respected databases like Science Direct, Springer, Taylor & Francis, Emerald, Pro Quest, Sage, and Scholar. These searches were conducted using keywords such as "deviant behaviors of marketing" and "Marketing Deviance." Through a multi-stage screening process involving the examination of titles, abstracts, and keywords, our research team identified and selected a total of 72 articles pertinent to the subject of deviant behaviors in marketing for further text-mining analysis. Then, pre-processing of data was performed, and using cluster analysis, 6 optimal clusters were obtained according to Davies Bouldin index. Using the multi-attribute decision-making technique (SAW: Simple Additive Weighting), the most important roots were ranked in each cluster. Data were analyzed by RapidMiner and Matlab software.
 
 
Findings
The findings revealed a growing interest in researching deviant behaviors in marketing, particularly in recent years. The analysis generated clusters of topics, including Job and Corporate Identity, Customer Orientation and Service Orientation, Consumer Behavior, Sales States and Behaviors, Marketing Interactions, and Neutralization Techniques. It is predicted that in the future years, research on marketing deviant behaviors will increase, and continue its upward and increasing trend. The analysis of the paper trends indicates that between 1997 and 2013, the majority of articles primarily emphasized the significance of consumer behavior in the context of marketing deviant behaviors. Considering that marketing deviant behaviors have a notable impact on consumer behaviors, and consumers possess the potential to influence other customers, communities, and businesses, many researchers have previously introduced the concepts of marketing deviant behaviors and their effects on various aspects of consumer behavior. The observed trend underscores the prevalence of deviant behaviors within the marketing domain. This trend has evolved from initially introducing consumer behavior in marketing, shifting towards customer orientation and service orientation, and ultimately making its most significant contribution to the understanding of sales states and behaviors. Given this trend, we can predict the future path of marketing deviant behaviors toward the investigation of sales states and behaviors.
 
Conclusion
This study highlights marketing deviant behaviors' categories and orientations and provides a roadmap for future inquiry on marketing deviant behaviors. Marketing deviant behaviors need to be properly managed by the organizations and managers. This study offers insight to managers by clustering techniques about the trend of marketing deviant behavior research. By recognizing the contexts and major aspects of deviant behaviors in the organization, managers can take better and more effective steps to control and manage these behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deviant behaviors
  • Meta-analysis
  • Text mining
  • Clustering
  • Marketing deviant behaviors
Ackfeldt, A.L. & Malhotra, N. (2013). Revisiting the role stress-commitment relationship: Can managerial interventions help? European Journal of Marketing, 47 (3/4), 353–374.
Alias, M., Rasdi, R., Ismail, M. & Samah, B. (2013). Predictors of workplace deviant behaviour: HRD agenda for Malaysian support personnel. European Journal of Training and Development, 37(2), 161-182.
Alola, U. V., Olugbade, O. A., Avci, T. & Öztüren, A. (2019). Customer incivility and employees’ outcomes in the hotel: Testing the mediating role of emotional exhaustion. Tourism Management Perspectives, 29, 9–17.
Ambrose, S. C., Rutherford, B. N., Shepherd, C. D. & Tashchian, A. (2014). Boundary spanner multi-faceted role ambiguity and burnout: An exploratory study. Industrial Marketing Management, 43(6), 1070–1078.
Appelbaum, S., Iaconi, G. & Matousek, A. (2007). Positive and negative deviant workplace behaviors: causes, impacts, and solutions. Corporate Governance: The international journal of business in society, 7(5), 586-598.
Bagozzi, R., Baumgartner, H., Pieters, R. & Zeelenberg, M. (2000). The Role of Emotions in Goal-Directed Behavior. The Why of Consumption: Contemporary Perspectives on Consumer Motives, Goals, and Desires (pp. 36–58).
Baharom, M. N., Sharfuddin, M. & Iqbal, J. (2017). A systematic review on the deviant workplace behavior. Review of Public Administration and Management, 5(3), 1-8.
Baker, M., Magnini, V. & Perdue, R. (2012). Opportunistic customer complaining: Causes, consequences, and managerial alternatives. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 295–303.
Barclay, P. (2004). Trustworthiness and competitive altruism can also solve the “Tragedy of the Commons”. Evolution and Human Behavior, 25(4), 209-220.
Bashir, S., Nasir, M., Qayyum, S. & Bashir, A. (2012). Dimensionality of counterproductive work behaviors in public sector organizations of Pakistan. Public Organization Review, 12(4), 357-366.
Bavik, A. & Bavik, Y. L. (2015). Effect of employee incivility on customer retaliation through psychological contract breach: The moderating role of moral identity. Hospitality Management, 50, 66–76.
Bhati, A., Pearce, P. (2016). Vandalism and tourism settings: An integrative review. Tourism Management, 57, 91–105.
Blau, G. J. (1986). Job involvement and organizational commitment as interactive predictors of tardiness and absenteeism. Journal of Management, 12(4), 577-584.
Boles, J. S., Wood, J. A. & Johnson, J. (2003). Interrelations of Role Conflict, Role Ambiguity, and Work-Family with Different Facets of Job Satisfaction and the Moderating Effects of Gender. Personal Selling & Sales Management, 23, 99–113.
Bonifield, C. & Cole, C. (2007). Affective responses to service failure: Anger, regret, and retaliatory versus conciliatory responses. Marketing Letters, 18, 85–99.
Boshoff, C. & Mels, G. (1995). A causal model to evaluate the relationships among supervision, role stress, organizational commitment and internal service quality. European Journal of Marketing, 29(2), 23–42.
Choi, C. H., Kim, T. T., Lee, G. & Lee, S. K. (2014). Testing the stressor–strain–outcome model of customer-related social stressors in predicting emotional exhaustion, customer orientation and service recovery performance. International Journal of Hospitality Management, 36, 272–285.
Chonko, L. B., Wotruba, T.R. & Low, T.W. (2002). Direct selling ethics at the top: An industry audit and status report. Journal of Personal Selling and Sales Management, 22(2), 87–95.
Cox, D., Anthony, C. & Moschis, G. P. (1990). When customer behavior goes bad: An investigation of adolescent shoplifting. Journal of Customer Research, 17(2), 149–159.
Darrat, M., Amyx, D. & Bennett, R. (2010). An investigation into the effects of work–family conflict and job satisfaction on salesperson deviance. Journal of Personal Selling & Sales Management, 30(3), 239-251.
Darrat, M., Amyx, D. & Bennett, R. (2016). Examining the impact of job embeddedness on salesperson deviance: The moderating role of job satisfaction. Industrial Marketing Management, 63, 158-166.
Davis, G.F., Powell, W.W. (1992). Organization-environment relations. Handbook of industrial and organisational psychology, 3, 315–375.
Dincer, C. & Dincer, B. (2014). An Overview and Analysis of Marketing Ethics. Academic Research in Business and Social Sciences, 4(11), 151-158.
Dootson, P., Lings, I., Beatson, A. & Johnston, K. A. (2017). Deterring deviant consumer behaviour: when ‘it’s wrong, don’t do it’ doesn’t work. Journal of Marketing Management, 33(15-16), 1355-1383.
Everton, W.J., Jolton, J.A. & Mastrangelo, P. M. (2007). Be nice and fair or else: Understanding reasons for employees' deviant behaviors. Journal of Management Development, 26(2), 117–131. https://doi.org/10.1108/02621710710726035
Fombelle, P. W., Voorhees, C. M., Jenkins, M. R., Sidaoui, K., Benoit, S., Gruber, T., ... & Abosag, I. (2020). Customer deviance: A framework, prevention strategies, and opportunities for future research. Business Research, 116, 387-400.
Fournier, C., Weeks, A., Blocker, C. & Chonko, L. (2013). Polychronicity and Scheduling’s Role in Reducing Role Stress and Enhancing Sales Performance. Personal Selling & Sales Management, 33(2), 197–209.
Fox, S., Spector, P., Miles, D. (2001). Counterproductive work behavior in response to job stressors and organizational justice: Some mediator and moderator tests for autonomy and emotions. Vocational behavior, 59(3), 291-309.
Garnefeld, I., Eggert, A., Husemann-Kopetzky, M. & Bohm, E. (2019). Exploring the link between payment schemes and customer fraud: A mental accounting perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(4), 595–616.
Gong, T., Wang, C. Y. & Lee, K. (2020). The consequences of customer-oriented constructive deviance in luxury-hotel restaurants. Journal of Retailing and Consumer Services, 57, 102254.
Grégoire, Y., Tripp, T. M. & Legoux, R. (2009). When customer love turns into lasting hate: The effects of relationship strength and time on customer revenge and avoidance. Journal of Marketing, 73(6), 18–32.
Griffin, R. & Lopez, Y. (2005). Bad behavior in organizations: A review and typology for future research. Journal of management, 31(6), 988-1005.
Grove, S. J., Pickett, G. M., Jones, S. A. & Dorsch, M. J. (2012). Spectator rage as the dark side of engaging sport fans: Implications for services marketers. Journal of Service Research, 15(1), 3–20.
Haenel, C. M., Wetzel, H. A. & Hammerschmidt, M. (2019). The perils of service contract divestment: When and why customers seek revenge and how it can be attenuated. Journal of Service Research, 22(3), 301–322.
Han, S. J., Bonn, M. A. & Cho, M. (2016). The relationship between customer incivility, restaurant frontline service employee burnout and turnover intention. Hospitality Management, 52, 97–106.
Ho, V. T., Weingart, L. R. & Rousseau, D. M. (2004). Responses to broken promises: Does personality matter? Journal of Vocational Behavior, 65(2), 276-293.
Hochstein, B. W., Lilly, B. & Stanley, S. M. (2017). Incorporating a counterproductive work behavior perspective into the salesperson deviance literature: Intentionally harmful acts and motivations for sales deviance. Marketing Theory and Practice, 25(1), 86-103.
Hsieh, A., Liang, S. & Hsieh, T. (2004). Workplace deviant behavior and its demographic relationship among Taiwan’s flight attendants. Human Resources in Hospitality & Tourism, 3(1), 19–32.
Hu, H. H. H. S., Lai, H. S. H. & King, B. (2020). Restaurant employee service sabotage and customer deviant behaviors: the moderating role of corporate reputation. Hospitality & Tourism Research, 44(7), 1126-1152.
Hu, H. H. S., Hu, H. & King, B. (2017). Impacts of misbehaving air passengers on frontline employees: Role stress and emotional labor. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(7), 1793–1813.
Hua, N. & Yang, Y. (2017). Systematic effects of crime on hotel operating performance. Tourism Management, 60, 257‐269.
Huiras, J., Uggen, C. & Morris, B. (2000). Career jobs, survival jobs, and employee deviance: a Social investment model of workplace misconduct. Sociological quarterly, 41(2), 245-263.
Hur, W. M., Moon, T. W. & Lee, H. G. (2018). Employee engagement in CSR initiatives and customer‐ directed counterproductive work behavior (CWB): The mediating roles of organizational civility norms and job calling. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25(6), 1087–1098.
Javed, R., Amjad, M., Faqeer-Ul-Ummi, U. & Bukhari, R. (2014). Investigating factors affecting employee workplace deviant behavior. International Journal of Innovation and Applied Studies, 9(3), 1073.
Johnson, J. T., Griffeth, R. W. & Griffin, M. (2000). Factors discriminating functional and dysfunctional salesforce turnover.  Journal of Business & Industrial Marketing, 15(6), 399–415.
Kahan, D. M. (2003). The logic of reciprocity: Trust, collective action, and law. Michigan Law Review, 102(1), 71-103.
Karatepe, O. M. (2011). Customer aggression, emotional exhaustion, and hotel employee outcomes: A study in the United Arab Emirates. Journal of Travel & Tourism Marketing, 28(3), 279–295.
Karatepe, O. M., Yorganci, I. & Haktanir, M. (2009). Outcomes of customer verbal aggression among hotel employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(6), 713–733.
Kilian, T., Steinmann, S. & Hammes, E. (2018). Oh my gosh, I got to get out of this place! A qualitative study of vicarious embarrassment in service encounters. Psychology & Marketing, 35(1), 79–95.
Kim, G., Ro, H., Hutchinson, J. & Kwun, D. J. (2014). The effect of jay-customer behaviors on employee job stress and job satisfaction. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 15(4), 394–416.
Klein, J. G., Smith, N. C. & John, A. (2004). Why we boycott: Customer motivations for boycott participation. Journal of Marketing, 68(3), 92–109.
Kotler, P. (2004). Wrestling with ethics. Marketing Management, 13(6), 30–36.
Lanzo, L., Aziz, S. & Wuensch, K. (2016). Workaholism and incivility: stress and psychological capital’s role. Workplace Health Management, 9(2), 165-183.
Lee, J., de Guzman, M. C., Talebi, N., Korni, S. K., Szumigala, D. & Rao, H. R. (2018). Use of online information and suitability of target in shoplifting: A routine activity-based analysis. Decision Support Systems, 110, 1–10.
Lee, M. S., Motion, J., Conroy, D. (2009). Anti-consumption and brand avoidance. Business Research, 62(2), 169–180.
Liau, B. & Tan, P.P. (2014). Gaining customer knowledge in low cost airlines through text mining. Industrial Management & Data Systems, 114(9), 1344–1359.
Lo Iacono, J., Weaven, S. K. & Griffin, D. (2016). Examination into the effects of job satisfaction on salesperson deviance: The moderating role of customer orientation. Business Economics and Management, 17(2), 173-186.
Lyngdoh, T., Chefor, E., Hochstein, B., Britton, B. P. & Amyx, D. (2021). A systematic literature review of negative psychological states and behaviors in sales. Journal of Business Research, 122, 518-533.
Medler-Liraz, H. (2016). The role of service relationships in employees’ and customers’ emotional behavior, and customer related outcomes. Journal of Services Marketing, 30(4), 437-448.
Mitchell, V. W. & Chan, J. K. L. (2002). Investigating UK customers' unethical attitudes and behaviours. Journal of Marketing Management, 18(1-2), 5-26.
Mortimer, G., Fazal-e-Hasan, S. M. & Strebel, J. (2021). Examining the consequences of customer-oriented deviance in retail. Retailing and Consumer Services, 58, 102315.
Mulki, J. P., Jaramillo, F., Goad, E. A. & Pesquera, M. R. (2015). Regulation of emotions, interpersonal conflict, and job performance for salespeople. Journal of Business Research, 68(3), 623–630.
Mundt, J.N. (1993). Externalities: Uncalculated outcomes of exchange. Macromarketing, 13, 46–53.
Munoz, L. & Mallin, M. (2019). Unethical sales behavior neutralization: the impact of salesperson role variables and moderating effects of role relationship orientation. Journal of Business & Industrial Marketing, 34(1), 62-79.
Murphy, P. E., Laczniak, G. R., Bowie, N. E. & Klein, T. A. (2005). Ethical marketing: Basic ethics in action. Upper Saddle River: Prentice Hall.
Narayanan, K. & Murphy, S. (2017). Conceptual framework on workplace deviance behaviour: A review. Human Values, 23(3), 218-233.
Nill, A. & Schibrowsky, J. A. (2007). Research on marketing ethics: A systematic review of the literature. Journal of Macromarketing, 27(3), 256-273.
Norman, S. M., Avey, J. B., Nimnicht, J. L. & Graber Pigeon, N. (2010). The interactive effects of psychological capital and organizational identity on employee organizational citizenship and deviance behaviors. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(4), 380-391.
Novalien, C. (2017). The antecedents of deviant workplace behaviors on the employees of regional apparatus organization (odp) in maluku province. Indonesia, Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 66(6), 165-174.
Novosad, O. (2016). Influence of unethical marketing behavior on customer-based brand equity. Doctoral dissertation, ISM University of Management and Economics.
O’Brien, M., Hill, D. J. & Autry, C. W. (2009). Customer Behavioral Legitimacy in Retail Returns Episodes: Effects on Retail Salesperson Role Conflict. Journal of Marketing Theory and Practice, 17(3), 251–266.
O’Neill, T. A. & Hastings, S. E. (2011). Explaining workplace deviant behavior with more than just the Big Five. Personality and Individual Differences, 50(2), 268-273.
Patterson, A. & Baron, S. (2010). Deviant employees and dreadful service encounters: Customer tales of discord and distrust. Journal of Services Marketing, 24(6), 438-445.
Peterson, D.K. (2002). Deviant workplace behavior and the organizations ethical Climate. Journal of Business and Psychology, 17(1), 47-61.
Plé, L. & Cáceres, R. C. (2010). Not always co-creation: introducing interactional codestruction of value in service-dominant logic. Journal of Services Marketing, 24(6), 430-437.
Plouffe, C., Bolander, W., Cote, A. & Hochstein, B. (2016). Does the Customer Matter Most? Exploring Strategic Frontline Employees’ Influence of Customers, the Internal Business Team, and External Business Partners. Journal of Marketing, 80(1), 106–123.
Porath, C., MacInnis, D. & Folkes, V. (2010). Witnessing incivility among employees: Effects on consumer anger and negative inferences about companies. Journal of Consumer Research, 37(2), 292-303.
Reynolds, K. L. & Harris, L. C. (2009). Dysfunctional customer behavior severity: An empirical examination. Journal of retailing, 85(3), 321-335.
Robinson, S. & Bennett, R. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of management journal, 38(2), 555-572.
Rogojan, P. (2009). Deviant Workplace Behavior in Organizations: Antecedents, Influences and Remedies. Austria: University Wein.
Serviere-Munoz, L. & Mallin, M. L. (2013). How do unethical salespeople sleep at night? The role of neutralizations in the justification of unethical sales intentions. Journal of Personal Selling & Sales Management, 33(3), 289-306.
Spector, P. E. & Fox, S. (2002). An emotion-centered model of voluntary work behavior: Some parallels between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior. Human Resource Management Review, 12(2), 269-292.
Stewart, S., Bing, M., Davison, H., Woehr, D. & McIntyre, M.(2009). In the eyes of the beholder: A non-self-report measure of workplace deviance. Applied Psychology, 94(1), 207–215.
Sulistiawan, J., Ekowati, D. & Alfirdaus, Z. (2020). The antecedents of salesperson deviant behavior: The role of work meaningfulness. Problems and Perspectives in Management, 18(1), 254.
Sweetin, V., Knowles, L., Summey, J. & McQueen, K. (2013). Willingness-to-punish the corporate brand for corporate social irresponsibility. Journal of Business Research, 66, 1822–1830.
Tarafdar, M., Bolman Pullins, E. & Ragu-Nathan, T. S. (2014). Examining impacts of technostress on the professional salesperson’s behavioural performance. Personal Selling & Sales Management, 34(1), 51–69.
Tian, K. & Keep, B. (2002). Customer fraud and business responses: Let the marketer beware. London: Quorom Books.
Torres, E. N., van Niekerk, M. & Orlowski, M. (2017). Customer and employee incivility and its causal effects in the hospitality industry. Journal of Hospitality Marketing & Management, 26(1), 48–66.
Uhl-Bien, M. & Maslyn, M. (2003). Reciprocity in manager-subordinate relationships: Components, configurations, and outcomes. Journal of Management, 29(4), 511-532.
Valentine, S., Fleischman, G. & Godkin, L. (2015). Rogues in the ranks of selling organizations: Using corporate ethics to manage workplace bullying and job satisfaction. Personal Selling & Sales Management, 35(2), 143–163.
Verbeke, W. & Bagozzi, R. P. (2000). Sales Call Anxiety: Exploring What it Means When Fear Rules a Sales Encounter. Journal of Marketing, 64(3), 88–101.
Volle, P. (2013). Le marketing peut-il être responsable? Après-Demain, 25, 1er trimestre, 10-12.
Watson, D., Clark, L. A. & Carey, G. (1988). Positive and negative affectivity and their relation to anxiety and depressive disorders. Abnormal Psychology, 97(3), 346–353.
Yeh, S. S., Fotiadis, A. K., Chiang, T. Y., Ho, J. L. & Huan, T. (2020). Exploring the value co-destruction model for on-line deviant behaviors of hotel customers. Tourism Management Perspectives, 33, 100622.
Yeşiltaş, M. & Gürlek, M. (2020). Understanding the nature of deviant workplace behaviors. In Organizational behavior challenges in the tourism industry (pp.305-326).IGI Global.
Yıldız, B. & Alpkan, L. (2015). A theoretical model on the proposed predictors of destructive deviant workplace behaviors and the mediator role of alienation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 210, 330-338.
Yildiz, B., Alpkan, L., Ates, H. & Sezen, B. (2015). Determinants of constructive deviance: the mediator role of psychological ownership. International Business Research, 8(4), 107.