دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 646-837 
روندهای نوظهور و حوزه‌های دانشی وفاداری B2B: تجزیه‌وتحلیل علم‌سنجی

صفحه 669-688

10.22059/jibm.2023.349282.4464

سید جواد محمدی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ شهرزاد طیاران؛ صدیقه طوطیان اصفهانی