مطالعه پدیدارشناسانه نقش مانکن‌های فروشگاهی بر پاسخ‌های تجربه‌شده مشتریان زن نسل وای

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه ریاضی و آمار، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.22059/jibm.2023.349280.4463

چکیده

هدف: در بازاریابی به‌خصوص بازاریابی پوشاک، ابزار بصری مانکن، به‌عنوان بخشی از ویترین فروشگاه، در جلب توجه مشتریان نقش مهمی را ایفا می‌کند. تأثیر مانکن‌ها در ارزیابی مشتریان از پوشاک، مشخص نیست و مطالعه‌ای بر اساس تجربه زیسته در ایران انجام نشده است. مانکن‌ها در تجسم لباس در اندام مشتریان نقش دارند و احتمالاً در ارزیابی مشتریان با اندام‌های مختلف از پوشاک، متفاوت است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مانکن‌ها (مدل‌ها) بر پاسخ‌های تجربه شده مشتریان زن نسل وای با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفته است.
روش: پژوهش با روش کیفی انجام شده است. مشارکت‌کنندگان برای بررسی کارکرد مانکن‌ها انتخاب شدند. در این مقاله به شناسایی تجربه زیسته مشتریان در خصوص مانکن‌ها با رویکرد پدیدارشناسی اقدام شده است. مشارکت‌کنندگان ۱۶ نفر بودند که با استفاده از نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. با استفاده از پروتکل و انجام مصاحبه، داده‌ها به‌صورت متون گردآوری شدند و با تجزیه‌وتحلیل و کدگذاری چندمرحله‌ای، شبکه مضامین ترسیم شد. گفتنی است که داده‌های به‌دست‌آمده با نرم‌افزار «مکس کیودا» تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از مصاحبه نشان داد که تجربه زیسته در خصوص مانکن، از سه مضمون اصلی تشکیل شده است: تجارب انگیزشی، تجارب نگرشی و تجارب واکنشی. برجسته‌کردن ویژگی محصولات، برانگیختن احساس یا تجربه، نمایش طراحی و شکل ظاهری محصولات، ایجاد ارزش، ارزیابی اولیه محصولات، برقراری ارتباط با مشتری، آموزش و یادگیری، ترغیب‌کننده‌ای برای ورود به فروشگاه، تصویر خود و تصور کردن لباس، از مضامین فرعی تجارب انگیزشی است. بُعد هیجانی نگرش، بُعد رفتاری نگرش و بُعد شناختی نگرش، از مضامین فرعی تجارب نگرشی است. تمایل به قصد خرید، تمایل به تبلیغات شفاهی مثبت، تمایل به پرسه‌زنی در فروشگاه، تمایل به پرداخت پول بیشتر، تمایل به بازدید مجدد از فروشگاه نیز، از مضامین فرعی تجارب واکنشی مانکن‌های فروشگاهی است.
 
نتیجه‌گیری: خرده‌فروشان می‌توانند از محیط خرده‌فروشی برای ایجاد واکنش در مشتری از طریق ارتباطات غیرکلامی (مانکن) و غنی‌سازی تجربه مشتری با نیت مراجعه مشتری در آینده و انگیزه کافی برای آن استفاده کنند. با شناختن تأثیر محرک‌های بصری (مانکن)، خرده‌فروشان می‌توانند راهبردهای بازاریابی خود را برای ساختن تجربه خرید خوب به‌کار گیرند. با استناد به نتایج پژوهش ابزار انگیزشی مانکن، در خلق نگرش مثبت در مشتریان تأثیرگذار است و نگرش به واکنش‌های متفاوتی در مشتریان منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Study of the Role of Store Mannequins on the Experienced Responses of Generation-Y Female Customers

نویسندگان [English]

  • Kobra Najafi 1
  • Kambiz Heidarzadeh Hanzaee 2
  • Mohsen Khounsiavash 3
1 PhD Candidate, Department of Business Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Prof., Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Mathematics and Statistics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Objective
In marketing, in particular clothing marketing, the visual tool of the mannequin plays an important role in attracting the customers’ attention as a part of the store window. The effect of mannequins on the customers’ evaluation of clothing is not known and no study has been conducted based on lived experience in Iran. Mannequins play a role in visualizing clothes on customers' bodies, and the evaluation of customers with different bodies likely varies from clothing. Accordingly, this study aims to employ a phenomenological approach in examining the impact of mannequins on the experienced responses of female customers belonging to Generation Y.
 
Methodology
A qualitative methodology was employed in this research, involving the selection of participants to explore the role of mannequins. Subsequently, data analysis was conducted using the "MAXQDA" software. The study seeks to identify the customers’ lived experiences about mannequins with a phenomenological approach. The participants (N = 16) were selected using purposive sampling, using a protocol, and conducting interviews. Data collection was carried out by conducting a comprehensive review of existing literature, followed by a coding process for analysis. Subsequently, a network of themes was constructed.
 
Findings
The interview findings revealed that the lived experience of mannequins encompasses three primary themes: motivational experiences, attitudinal experiences, and reaction experiences. These themes emphasize various aspects, such as product characteristics, elicitation of emotions or sensations, presentation of product design and aesthetics, value creation, initial product evaluation, customer engagement, educational aspects, incentives for store entry, self-image, and envisioning clothing. Motivational experiences further comprise sub-themes within this context. The emotional dimension of attitude, the behavioral dimension of attitude, and the cognitive dimension of attitude include the sub-themes of attitudinal experiences and purchase intention willingness, positive word-of-mouth advertising willingness, store wandering willingness, willingness to pay more money, willingness to revisit the store are sub-themes of store mannequin reaction experiences.
 
Conclusion
Retailers can leverage the retail environment, particularly through non-verbal communication tools like mannequins, to elicit a response from customers. This can enhance the overall customer experience, encouraging them to revisit the store in the future by providing ample motivation to do so. By recognizing the effects of visual stimuli (mannequins), retailers can use marketing strategies to create a good shopping experience. According to the findings from the motivational tool, mannequins prove to be effective in fostering a positive attitude among customers. This positive attitude, in turn, triggers various responses and reactions from customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • store mannequin
  • motivational experiences
  • attitudinal experiences
  • reaction experiences
ادیب حاج باقری، محسن (1385). روش تحقیق گراندد نظریه: راه و روش نظریه‌پردازی در علوم انسانی و بهداشتی، تهران: بشری.
ایزدی، حمید؛ بحرینی زاد، منیژه و اسماعیل‌پور، مجید (1398). بخش‎بندی مصرف‎کنندگان در شبکه‎های اجتماعی بر اساس انگیزه‎های اجتماعی مشارکت در ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیک. مدیریت بازرگانی، 11(1)، 201- 218.
ایمان، محمدتقی (1393). روش‎شناسی تحقیقات کیفی (چاپ دوم)، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
امامی سیگارودی، عبدالحسین؛ دهقان نیری، ناهید؛ رهنورد، زهرا و نوری سعید، علی (1391). روش‌شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی، نشریه پرستاری و مامایی جامع‌نگر، 22(2)، 56-63.
حسینی، سیدحسن و ایزدی، زینب (1395). پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد جمعیت مورد مطالعه: زنان مجرد بالای 35 سال شهر تهران، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 14 (1)، 41- 72.
 دانایی فر، حسن و امامی، سیدمجتبی (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، دو فصلنامه اندیشه مدیریت، 2 (1)، 69- 97.
دهدشتی شاهرخ، زهره و تونکه نژاد، ماندنی (1385). نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، مطالعات مدیریت بهبود و تحویل، 13 (51)، 23- 43.  
شفیعی رودپشتی، میثم و ملک شاهی، فاطمه (1394). سبک شناسی خرید زنان در صنعت پوشاک (مورد: زنان شهر تهران)، نشریه پژوهش‌نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (2)، 67- 86.
طباخیان، لیلی؛ حدادیان، علیرضا و پویا، علیرضا (1396). نوع‌شناسی مصرف‎کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم‎گیری خرید. مدیریت بازرگانی، 9(2)، 353- 374.  
لوی، مایکل؛ ویتز، بارتون و گریوال، دروو (1396). مدیریت فروش فروشگاهی (کامبیز حیدرزاده و امیرعباس کائینی، مترجمان). (چاپ دوم)، تهران: نشر علم.
ممدوحی، امیررضا؛ ماهپور، علیرضا؛ رشیدی، طه حسین و صفارزاده، محمود (1395). شناسایی عوامل فردی مؤثر در جذب مشتریان به مراکز خرید (مطالعه موردی: شهر تهران). مدیریت بازرگانی، 8(3)، 681- 698.  
معینی، حسین؛ جامی‎پور، مونا و ابراهیمی دلاور، فاطمه (1396). تأثیر قابلیت‌های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید به واسطه اعتماد. مدیریت بازرگانی، 9(1)، 173- 192.  
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 2 (چاپ دوم)، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 
References
Adib Haj Bagheri, M. (2006). Grounded theory research method: Theorizing method in humanities and health sciences, Tehran: Boshra publications (in Persian)
Agdayemawer, A. & Kumar, M. (2017). Impact of Visual Merchandising on Consumers’ Buying ChoiCe with reference to Reliance Fresh. International Journal of Management, IT & Engineering, 7(12), 166-175.
Anitha, N. & Selvaraj, C. (2010, March). The effects of mannequins on consumers’ perception and shopping attitude. In International Conference on Business Administration and Information Processing (pp. 641-647). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Argo, J. J. & Dahl, D. W. (2018). Standards of beauty: The impact of mannequins in the retail context, Journal of consumer research, 44(5), 974-990.
Armstrong, G. & Kotler, P. (2009). Marketing: An Introduction (9th Ed.). United States of America: Pearson.
Asirvatham, M. A. P. & Mohan, N. (2018). Importance of lighting in visual merchandising, Global journal for research analysis, 6 (5).
Aziz, S., Bahadur, W., Zulfiqar, S., Sarwar, B., Chandia, K. E. & Iqbal, M. B. (2018). Do emotions bring customers to an environment: Evidence from Pakistani shoppers? Cogent Business & Management, 5(1), 1536305.
Bakarne, S. (2008). Visual Merchandising Concept. 111Articles.info, http://www.111articles. info/business/small-business/visualmerchandising-concepts.html. accessed on 12/03/2012.
Baker, J., Parasuraman, A., Grewal, D. & Voss, G. B. (2002). The influence of multiple store environment cues on perceived merchandise value and patronage intentions. Journal of Marketing, 66(2), 120-141.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191
Barnes, N., Peters, M. (1982). Modes of retail distribution: views of the elderly, Akron Business and Economic Review, 13, 26–37.
Barton, C., Fromm, J. & Egan, C. (2012). The millennial consumer: Debunking stereotypes. The Boston Consulting Group.
Basu, R., Paul, J. & Singh, K. (2022). Visual merchandising and store atmospherics: An integrated review and future research directions. Journal of Business Research, 151 (2022), 397–408
Brosdahl, D. J. C. & Carpenter, J. M. (2011). Shopping orientations of US males: A generational cohort comparison, Journal of Retailing and Consumer Services, 18 (6), 548-554. http://dx.doi:10.1016/j.jretconser.2011.07.005.
Cant, M. C. & Wiid, J. A. (2020). Visual Merchandising Elements: Drivers Of Retail Strategies? Journal of Applied Business Research (JABR), 36(5), 197-204.
Cerf, M., Harel, J., Einhäuser, W. & Koch, C. (2008). Predicting human gaze using low-level saliency combined with face detection. Paper presented at the Advances in neural information processing systems.
Chan, J. K. Y. & Chan, P. Y. (2008). Merchandise display affects store image. ACR European Advances, 8, 408-415.
Clark, D. (2007). Visual Merchandising and Store Design, retrieved on http://vmsd.com/content/seibu-jakarta-indonesia-0, on 15/05/2010
Cohen, A. (2014). Mannequin Size on Consumers' Perception of Self and Satisfaction with Fit. (Master's thesis). Retrieved from http://scholarcommons.sc.edu/etd/2634
Cornelius, B., Natter, M. & Faure, C. (2010). How storefront displays influence retail store image, Journal of Retailing and Consumer Services, 17(2), 143-151.
Danayifar, H. & Emami, S. (2007). Qualitative Research Strategies: A Reflection on Grounded Theory Theorizing, Two Management Thought Quarterly, 2(1), 69-97. (in Persian)
Dhdashti Shahrokh, Z. & Tunaki Nejhad, M. (2006). Identifying Customer's Attitude toward Online Shopping in Shahrvand Chain Stores, Improvement and transformation management studies, 13(51), 23-43. (in Persian).
Diamond, J. & Diamond, E. (2003). Contemporary Visual Merchandising Environmental (3rd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Emami Sigarodi, A., Dehghan Niri, N., Rahnavard, Z. & Nori Saeid, A. (2012). Qualitative research methodology: phenomenology, Journal of holistic nursing and midwifery, 22(2), 56-63. (in Persian)
Escalas, J.E. (2004). Imagine yourself in the product: Mental simulation, narrative transportation, and persuasion. Journal of advertising, 33(2), 37-48.
Fashion United (2016). Global Fashion Statistics – International Apparel,Available in:  http://fashionunited.com/global-fashion-industrystatistics.
Fiore, A.M., Yah, X. & Yoh, E. (2000). Effects of a product display and environmental fragrancing on approach responses and pleasurable experiences, Journal of Psychology and Marketing, 17(1), 27-54.
Fromm, J. & Garton, C. (2013). Marketing to Millennials: Reach the largest and most influential generation of consumers ever. AMACOM Div American Mgmt Assn.
Gilboa, S. & Vilnai-Yavetz, I. (2010). Four generations of mall visitors in Israel: A study of mall activities, visiting patterns, and products purchased, Journal of Retailing and Consumer Services, 17 (6), 501-511. http://dx.doi:10.1016/j.jretconser.2010.08.005
Gopinath, M. & Nyer, P. U. (2009). The effect of public commitment on resistance to persuasion: The influence of attitude certainty, issue importance, susceptibility to normative influence, preference for consistency and source proximity, International Journal of Research in Marketing, 26, 60−68.
Grewal, D., Roggeveen, A.L., Puccinelli, N.M. & Spence, C. (2014). Retail atmospherics and in-store nonverbal cues: An introduction. Psychology and Marketing, 31(7), 469–471.
Ha, S., Huang, R. & Park, J.S. (2019). Persuasive brand messages in social media: A mental imagery processing perspective, Journal of Retailing and Consumer Services, 48, 41-49.
Ha, Y., Kwon, W. S. & Lennon, S. J. (2007). Online visual merchandising (VMD) of apparel web sites, Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 11(4), 477–493.
Hale, M.B. (1985). Lasting Expressions. Visual Marketing and Store Design, 9, 39–43.
Hassanein, K. & Head, M. (2007). Manipulating perceived social presence through the web interface and its impact on attitude towards online shopping, International Journal of Human-Computer Studies, 65(8), 689-708.
Hefer, Y. & Cant, M. (2013). Visual merchandising displays’ effect on consumers: a valuable asset or an unnecessary burden for apparel retailers, International Business & Economics Research Journal, 12(10), 1217-1224.
Hosseini, S. H. & Izadi, Z. (2016). Phenomenology of the lived experience of single women in the studied population: single women over 35 years old, Tehran, social psychological studies of women, 14 (1), 41-72. (in Persian)
Hsin Chang, H., and Wen Chen, S. (2008). The impact of online store environment cues on purchase intention: Trust and perceived risk as a mediator. Online information review, 32(6), 818-841.
Iberahim, H., Zulkurnain, N. A. Z., Raja A. & Rosli, S. Q. (2019). Visual Merchandising and Customers’ Impulse Buying Behavior: A Case of a Fashion Specialty Store, International Journal of Service Management and Sustainability, 4(1).
Iman, M. (2014). Qualitative Research Methodology (2th ed.). Qom: Seminary and University Research Institute. (in Persian)
Irfan Sabir, R., Raza Farooqi, A. & Shahnawaz, M. (2015). Impact of Utilization of Mannequins on Society and Sales, Global Journal of Research in Business & Management, 1(1).
Izadi, H., Bahrinizad, M. & Esmaeilpour, M. (2019). Segmenting Consumers in Social Networks Based on Social Motivations of Engagement in Electronic Word of Mouth Relationships, Journal of Business Management, 11(1), 201-218. (in Persian)
Jackson, V., Stoel, L. & Brantley A. (2011). Mall attributes and shopping value: Differences by gender and generational cohort, Journal of Retailing and Consumer Services, 18 (2011) 1–9.
Jain, V., Sharma, A. & Narwal, P. (2012). Impact of visual merchandising on consumer behavior towards women’s apparel, International Journal of Research in Management, 2(5), 106-117.
Jamnani, M. A. & Daddikar, M. P. (2015). Influence of visual merchandising on customer buying decision- a study of Inmark retail store, Asia Pacific Journal of Research, 1(30).
Jang, J. Y., Baek, E. & Choo, H. J. (2018). Managing the visual environment of a fashion store, International Journal of Retail & Distribution Management, 46(2), 210–226.
Kaur, A. (2013). Effects of Visual Merchandising on Buying Behavior of Customers in Chandigarh. International Journals of Engineering Science and Innovative Technology, 2(3), 247-251.
Keller, P. A. & McGill, A. L. (1994). Differences in the relative influence of product attributes under alternative processing conditions: Attribute importance versus attribute ease of imagability, Journal of consumer psychology, 3(1), 29-49.
Kerfoot, S., Davies, B. & Ward, P. (2003). Visual merchandising and the creation of discernible retail brands. International Journal of Retail & Distribution Management, 31(3), 143–152.
Kim, J. O. & Jin, B. (2001). Korean consumers’ patronage of discount stores: domestic vs multinational discount store shoppers’ profiles. Journal of consumer marketing, 18(3), 236-255.
Kim, J.B., Koo, U. & Chang, D.R. (2009). Integrated brand experience through sensory branding and IMC, Design Management Review, 20, 72-81.
Kinley, T.R., Josiam, B.M. & Fallon, L. (2010). Shopping behaviour and the involvement construct, Journal of Fashion Marketing and Management, 14, 562-575.
Krbová Petra, K. (2016). Generation Y Attitudes towards Shopping: A Comparison of the Czech Republic and Slovakia, Journal of Competitiveness, 8(1), 38 – 54.
Kumar Joshi, K. & Gupta, S. (2017). Factors Affecting Performance of a Shopping Mall, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 19(12), 1-14.
Law, D., Wong, C. & Yip, J. (2012). How does visual merchandising affect consumer affective response? An intimate apparel experience, European Journal of marketing, 46(1/2), 112-133.
Levy, M, Weitz, B. & Grewal, D. (2017). Store sales management, (Kambiz Heidarzadeh and Amir Abbas Kaeini, Trans.). (2th ed.). Tehran: Elm Publication. (in Persian)
Levy, M. & Weitz, B.A. (2005). Retailing Management, Tata McGraw Hill, New Delhi.
Lindström, A., Berg, H., Nordfält, J., Roggeveen, A. L. & Grewal, D. (2016). Does the presence of a mannequin head change shopping behavior? Journal of Business Research, 69 (2), 517-524.
Madhavi, S. & Leelavati, T. S. (2013). Impact of Visual Merchandising on Consumer Behavior towards Women Apparel. International Journal of Management Research and Business Strategy, 2(4), 61-72.
Maier, E. & Dost, F. (2018). Fluent contextual image backgrounds enhance mental imagery and evaluations of experience products, Journal of Retailing and Consumer Services, 45, 207-220.
Mamdohi, A. R. Mahpour, A. Rashidi, T. H. and Sfar Zadeh, M. (2016). Identification of effective personal factors in attracting customers to shopping centers– case of Tehran, Journal of Business Management, 8(3), 681-698. (in Persian)
Mehta, N. & Chugan, P. K. (2012). Visual Merchandising: Impact on Consumer Behaviour (An Exploratory Study of Apparel Segment in Ahmedabad), SSRN, pp. 607-614.
Mirrlees, T. (2015). A critique of the millennial: A retreat from and return to class, Alternate Routes: A Journal of Critical Social Research, 26, 277–304.
Moeini, H., Jamipour, M. & Ebrahimidelavar, F. (2017). The Effect of Social Commerce Capabilities on Customers' Attitude to Ward Buying by the Mediator Role of Trust (Case Study: Instagram Users), Journal of Business Management, 9(1), 173-192. (in Persian)
Mohammadpour, A. (2013). Qualitative research method against Method 2, (2th ed.). Tehran: Sociologists Publications. (in Persian)
Oh, H. & Petrie, J. (2012). How do storefront window displays influence entering decisions of clothing stores? Journal of Retailing and Consumer Services, 19(1), 27-35. Oregon state university, USA.
Ordun, G. (2015). Millennial (Gen Y) consumer behavior their shopping preferences and perceptual maps associated with brand loyalty, Canadian Social Science, 11(4), 1–16. doi:10.3968/pdf_294.
Orozpe, N. (2014). Millennials, serán los consumidores del 2017. Merca 2.0. Retrieved from http://www.merca20.com/millenials-seran-los-consumidores-del-2017/.
Ota, R., Ray, S.S. & Mehta, V. (2022). An Empirical Study to Find Out the Effects of Mannequin on Customers’ Shopping Attitude and Behaviour, International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM), 4(5), 2889-2895.
Parengkuan, M.W.A.E. (2017). A Comparative Study Between Male and Female Purchase Intention Toward Visual Merchandising At Centro By Parkson Department Store Manto, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 17(1).
Park, H., Jeon, J. & Sullivan, P. (2015). How does visual merchandising in fashion retail stores affect consumers’ brand attitude and purchase intention? The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 25(1), 87-104.
Park, M. & Yoo, J. (2020). Effects of perceived interactivity of augmented reality on consumer responses: A mental imagery perspective, Journal of Retailing and Consumer Services, 52, 101912.
Parment, A. (2013). Generation Y vs. baby boomers: Shopping behavior, buyer involvement and implications for retailing, Journal of Retailing and Consumer Services, 20(2), 189–199. doi: 10.1016/j.jretconser.2012.12.001.
Pentecost, R. & Andrews, L. (2010). Fashion retailing and the bottom line: The effects of generational cohorts, gender, fashion fanship, attitudes and impulse buying on fashion expenditure, Journal of Retailing and Consumer Services, 17, 43-52.
Prasad, A. & Vetrivel, S. (2016). An Empirical Study on Visual Merchandising and Its Impact on Consumer Buying Behaviour. lOSR, Journal of Business and Management (lOSR-JBM), 18(11), 8-14.
Saini, C., Gupta, R. & Khurana, I. (2015). Visual Merchandising and Impulse buying Behavior: A case of retail Industry', International Journal of Advance Research in Science and Engineering, 4, 621-627.
Schneider, S.K. (1997). Body design, variable realisms: The case of female fashion mannequins, Design Issues, 13(3), 5-18.
Sen, S., Block, L. & Chandran, S. (2002). Window displays and consumer shopping decisions, Journal of Retailing and Consumer Services, 9, 277-290.
Shafeeiy Roudposhti, M & Malekshahi, F. (2015). Women’s Shopping Stylistics in Clothing Industry (Case: Tehran’s Women), Women’s Research Journal, Institute of Humanities and Cultural Studies, Period 6, Spring and summer, pp. 67-86. (in Persian)
Shealy, H. (2016). An Investigation of Mannequins’ Effect on Consumer Attitude And Intention. Theses and Dissertations, College of Hospitality, Retail, and Sport Management University of South Carolina.
Simon, H., Berkowitz, N. & Moyer, R. (1970). Similarity, credibility, and attitude change: a review and a theory, Psychological Bulletin, 73 (1), 1-16.
Smith, K. T. (2011). Digital marketing strategies that Millennials find appealing, motivating, or just annoying, Journal of Strategic Marketing, 19(6), 489-499. http://doi.org/10.1080/0965254X.2011.581383
Sox, C. B., Kline, S. F. & Crews, T. B. (2014). Identifying best practices, opportunities and barriers in meeting planning for Generation Y, International Journal of Hospitality Management, 36 (1), 244-254. http://dx.doi:10.1016/j.ijhm.2013.09.009
Sullivan, P. & Heitmeyer, J. (2008). Looking at Gen Y shopping preferences and intentions: Exploring the role of experience and apparel involvement, International Journal of Consumer Studies, 32(3), 285–295. doi: 10.1111/j.1470-6431. 2008.00680.x.
Tabakhiyan, L., Hadadian, A. & Pooya, A. (2017). Typology of clothing brand consumers based on purchase decision making style, Journal of Business Management, 9(2), 353-374.
(in Persian)
Taylor, S. E. & Schneider, S. K. (1989). Coping and the simulation of events. Social cognition, 7(2), 174-194.
Taylor, S., Cosenza, R. (2002). Profiling later aged female teens: mall shopping behavior and clothing choice. Journal of Consumer Marketing, 19 (5), 393–408.
Thomas, A. K., Louise, R. & Vipinkumar, V. (2018). Impact of Visual Merchandising, on Impulse Buying Behavior of Retail Customers, International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, 6(2), 474-491.
Thomas, F. B. (2022). The Role of Purposive Sampling Technique as a Tool for Informal Choices in a Social Sciences in Research Methods. Just Agriculture Multidisciplinary
E-Newsletter,
2(5), 1-8.
 Vermaak, M. & de Klerk, H. M. (2017). Fitting room or selling room? Millennial female consumers’ dressing room experiences, International Journal of Consumer Studies, 41(1), 11-18.
Wanniachchi, N. & Kumara, W. (2016). A Study on Impact of Visual Merchandising on Consumer Buying Behaviour in Clothing Retail Stores, Journal of Engineering and Technology of the Open University of Sri Lanka (JET-OUSL), 4(2).
Weis, C. (2006). Display Mannequin in Retail Store Environment Is Effective Sales Tool. http://ezinearticles.com/? Display-Mannequin-in-RetaiStore-Environment-is-Effective- Sales-Tool&id¼227501.
Wu, J., Kim, A. & Koo, J. (2015). Co-design visual merchandising in 3D virtual stores: A facet theory approach, International Journal of Retail & Distribution Management, 43 (6), 538–560.
Yan, S., (2006). Understanding generation Y. The Oberlin Review. Retrieved on December 12, 2008. /http://www.oberlin.edu/stupub/ocreview/2006/12/ 08/features/ Understanding_ Generation_ Y.htmlS.
Yim, Y.C., Lee, J.G. & Jeong, H. (2021). Exploring the impact of the physical conditions of mannequin displays on mental simulation: An embodied cognition theory perspective Mark, Journal of Retailing and Consumer Services, 58,1-7.
Zhang, B., Carpenter, J.M. & Brosdahl, D.J.C. (2011). Shopping orientations and retail format choice among Generation y clothing shoppers. Journal of Textile and Clothing Technology and Management, 7, 1-13.
Zibafar, A., Saffari, E., Alemi, M., Meghdari, A., Faryan, L., Pour, A. G. & Taheri, A. (2019). State-of-the-art visual merchandising using a fashionable social robot: RoMa. International Journal of Social Robotics, 1–15.