دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، 1402 
طراحی مدل انطباق فرایندهای ۳۴۰۰۰ منابع انسانی با استراتژی‌های بازاریابی

صفحه 389-480

10.22059/jibm.2023.356343.4551

طاهر روشندل اربطانی؛ بی‌تا بنی‌حسینیان؛ آرین قلی پور؛ طیبه عباسی


ارائه مدل امضای برند در شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 531-553

10.22059/jibm.2023.345176.4403

محمد باشکوه آجیرلو؛ نوید شفیعی؛ مهرداد ناصرپور