بررسی رهبری اخلاقی، مسئولیت‌پذیری و رفتارهای منصفانه بر جذب و حفظ مشتریان کسب‌وکارهای اشتراکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

هدف: رعایت اخلاق و حفظ ارزش‌های اخلاقی، از مباحث ضروری در کسب‌وکارهای جدید است. رهبری اخلاقی از طریق روابط بین فردی و اقدام‌های شخصی سازنده، می‌کوشد که با ترویج اخلاقیات و ارتباطات دوطرفه، قدرت تصمیم‌گیری را در کسب‌کارها تقویت کند. مسئولیت‌پذیری بخش مهمی از توجه کسب‌وکار به منفعت جامعه است و رفتارهای منصفانه، رفتار اخلاقی در کسب‌وکار محسوب می‌شود. کسب‌وکارهای اشتراکی به‌دلیل ماهیت غیرحضوری و فروش مجازی محصولات و ارائه متنوع و ارزان‌قیمت آن‌ها، از طریق به‌اشتراک‌گذاری در محیط اینترنت با استقبال مشتریان مواجه شده‌اند. این پژوهش در راستای بررسی تأثیر رهبری اخلاقی، مسئولیت‌پذیری و رفتارهای منصفانه بر جذب و حفظ مشتریان در کسب‌و‌کارهای اشتراکی اجرا شده است.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت داده‌ها، کمّی است. جامعه آماری آن، کلیه مصرف‌کنندگان کالا، خدمات و ایده‌ها در کسب‌و‌کارهای اشتراکیِ شهر تهران بود. ابزار سنجش متغیرها، پرسش‏نامه محقق‌ساخته و مشتمل بر 15 سؤال بود که در مقیاس لیکرت پنج‌گزینه‌ای تنظیم شد. روایی سؤال‌های پرسش‏نامه را استادان گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم بررسی کردند. برای بررسی پایایی پرسش‏نامه نیز، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 83/0 به‌دست آمد. مقدار این ضریب، قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار و نیز هم‌بستگی مثبت بین سؤال‌های پرسش‏نامه را نشان می‌دهد. شرط اصلی تحویل پرسش‏نامه به پاسخ‌دهندگان این بود که در یک سال گذشته، دست‌کم یک بار از کالا و خدمات کسب‌وکارهای اشتراکی استفاده کرده باشند. با توجه به بزرگ‌بودن حجم جامعه، از طریق فرمول کوکران برای جوامع نامعین، حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. پرسش‏نامه به‌صورت کاملاً تصادفی بین پاسخ‌دهندگان توزیع شد. برای آزمون فرضیه‌های اصلی پژوهش، از مدل معادلات ساختاری در نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. دلیل استفاده از معادلات ساختاری، بررسی هم‌زمان معادلات رگرسیون و روابط علت‌ومعلولی بوده است. برای سنجش میزان سازگاری الگوی پیشنهادی و داده‌ها، برازش مدل انجام گرفت. همچنین برای آمار توصیفی، از آماره‌های میانگین، انحراف معیار و... استفاده شد.
یافته‌ها: از میان مجموع 9 فرضیه پیشنهادی، 3 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی تأیید شد. همچنین، نقش میانجی متغیر رضایت و قصد خرید نیز به تأیید رسید. نتایج آزمون توصیفی نشان می‌دهد که متغیرهای پژوهش در سطح مطلوبی قرار داشتند و با توجه به شاخص‌های برازش مدل، می‌توان ارزیابی مناسبی از مدل ساختاری پژوهش انجام داد.
نتیجه‌گیری: رهبری اخلاقی، مسئولیت‌پذیری و اِعمال رفتارهای منصفانه، بر جذب و حفظ مشتریان در کسب‌و‌کارهای اشتراکی تأثیر معناداری دارند. رفتارهای اخلاقی در کسب‌وکارهای اشتراکی، از طریق متغیرهای میانجی رضایت و قصد خرید بر جذب و حفظ مشتریان نیز تأثیرگذار است. با توجه به نتایج پژوهش، در زمینه تحقیقات و به‌کارگیری مؤلفه‌های اخلاقی برای جذب و حفظ مشتریان، در پایان مقاله پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Ethical Leadership, Accountability, and Fair Behaviors on Attracting and Retaining Customers in Shared Businesses

نویسندگان [English]

  • Seyed Habib Moosavi Rashedi 1
  • Vahid Makizadeh 2
  • Esmaeil Hasanpour Qorughchi 3
1 Lecture, Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Business Management, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 Assistant Prof., Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
چکیده [English]

Objective
Researchers have called the new century the century of communication and expansion of new businesses, in which users communicate with each other and share their products through social media platforms. In shared businesses, economic activities have different definitions. Respecting ethics and maintaining moral values is one of the essential issues in new businesses. Shared businesses have been welcomed by customers due to their non-face-to-face nature and virtual sales of products, and their ability to offer diverse and cheap products through sharing on the Internet. This research was conducted to investigate the effect of ethical leadership, responsibility, and fair behaviors on attracting and retaining customers in shared businesses.
 
Methodology
The research is applied in terms of purpose. Its statistical population included all consumers of goods, services, and ideas in shared businesses, who used sharing platforms in the past year. A researcher-made questionnaire was used to collect the required data. The reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. It stood at 0.83. Due to the large size of the community, the sample size was determined to be 384 people through Cochran's formula for indeterminate communities. The questionnaire was randomly distributed among 384 customers of shared businesses in Tehran. To test the main hypotheses of the research, the structural equation model was used in the Lisrel software. To measure the compatibility of the proposed model and the data, model fitting was done. Also, the average, the standard deviation, and other required statistics were used for descriptive statistics.
Findings
Among the total of nine proposed hypotheses, three main hypotheses and six sub-hypotheses were confirmed. Also, the mediating role of satisfaction and purchase intention variables was proved.
 
Conclusion
According to the results, the customers of shared businesses buy the products of shared businesses in person and without physically observing the goods. These customers bear more risk compared to traditional business customers. Further studies about the ethical components of attracting and retaining customers in new shared businesses are needed. Ethical responsibility for respecting the rights of customers is a binding principle in shared businesses. Ethical behaviors in practice reflect the ethical and governance values of that company. Making ethical decisions when sharing products to attract and retain customers is more than a choice. The results of the research conducted in Tehran investigating the components of ethical leadership, responsibility, and fair behavior in attracting and retaining customers in shared businesses showed that ethical leadership has a positive effect on attracting and retaining customers in shared businesses. It seems that the nature of moral behavior can be seen in virtual environments as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical leadership
  • Responsibility
  • Fair behavior
ابوالحسنی طرقی، فاطمه و حاتمی نسب، سید حسن (1401). تأثیر دانش اقناعی بر نگرش و سبک زندگی مصرف‌کنندگان محصولات ارگانیک؛ نقش واسطه‌ای تردید به تبلیغات. مدیریت بازرگانی، 14(1)، 175- 196.
خانی، سجاد؛ آقازاده، هاشم؛ اسفیدانی، محمدرحیم و امیرشاهی، میر احمد. (1401). برندسازی در صنایع خلاق (مورد مطالعه: صنعت مد لباس ایران. مدیریت بازرگانی، 14(1)، 37- 64.
زمانی، حسین؛ نعامی، عبدالله و حمدی، کریم (1401). طراحی الگوی بازاریابی محتوایی برای افزایش قصد خرید در بازاریابی دیجیتال. مدیریت بازرگانی، 14(2)، 354 – 376. موسوی راشدی، سیدحبیب؛ مکی‌زاده وحید و حسن‌پور قروقچی، اسماعیل (1401). راهبرد توسعه کارآفرینی در کسب وکارهای اشتراکی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان دشت آزادگان). راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی،  ۹ (۱۷)، ۵۸-۴۶.
موسوی راشدی، سیدحبیب؛ مکی‌زاده، وحید و حسن‌پور، اسماعیل (1400). بررسی غیرمستقیم رفتارهای غیراخالقی و توهینآمیز بر روی برند کسبوکارهای اشتراکی (مورد مطالعه: تاکسی‌های اینترنتی تهران). فصلنامه مدیریت برند، 8(4)، 207-250.
موسوی راشدی، سیدحبیب؛ مکی‌زاده، وحید و حسن‌پور، اسماعیل (1400). شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات کسب‌وکارهای اشتراکی با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8(4)، 191- 214.
نوروزی، حسین؛ نصرت‌پناه، رسول و بارانی، صمد (1401). تأثیر رهبری دیجیتال بر عملکرد شرکت‌ها در محیط‌های پویا: نقش قابلیت‌های پویا، نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار. مدیریت بازرگانی، 14(3)، 445- 474.
 
References
Abolhasani Targhi, F. & Hataminasab, S. H. (2022). The Effect of Persuasive Knowledge on the Attitude and Lifestyle of Organic Products Consumers; the Mediating Role of Skepticism about Advertising. Journal of Business Management, 14(1), 175-196. Doi: 10.22059/jibm.2021.324278.4128 (in Persian)
Affandi, A., Savitri, C. & Faddila, S.P. (2022). SWOT analysis of circle motoclean motorcycle washing business bandung. Jurnal Ekonomi, 11(01), 202-209.
Alzoubi, H., Alshurideh, M., Kurdi, B., Akour, I. & Aziz, R. (2022). Does BLE technology contribute towards improving marketing strategies, customers’ satisfaction and loyalty? The role of open innovation. International Journal of Data and Network Science, 6(2), 449-460.
Arar, K. & Saiti, A. (2022). Ethical leadership, ethical dilemmas and decision making among school administrators. Equity in Education & Society, 1(1), 126-141.
Ashrafuzzaman, M., Rishat, A. A. H., Hossain, M. S. & Alam, M. T. (2022). The Impact of Social Media and Digital Marketing on Consumer Behavior. In Handbook of Research on Consumer Behavior Change and Data Analytics in the Socio-Digital Era (pp. 275-294). IGI Global.
Awkal, M. (2020). The pyramid of corporate social responsibility.png. Retrieved from wikipedia.org:https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_pyramid_of_corporate_social_responsibility.png
Borchers, N. S. & Enke, N. (2022). I've never seen a client say: ‘Tell the influencer not to label this as sponsored’: An exploration into influencer industry ethics. Public Relations Review, 48(5), 102235.
Borirakcharoenkit, P., Sukhabot, S., Rinthaisong, I. & Soonsan, N. (2022). The effect of brand equity on investor loyalty in online securities trading using the Technology Acceptance Model. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 9(2), 295-308.
Colley, J. & Spyridonidis, D. (2022). Responsible Leadership and Sustainability. In Unprecedented Leadership (pp. 139-159). Palgrave Macmillan, Cham.
Crosweller, M. (2022). Disaster management and the need for a relational leadership framework founded upon compassion, care, and justice. Climate Risk Management, 35, 100404.
Dey, M., Bhattacharjee, S., Mahmood, M., Uddin, M. A. & Biswas, S. R. (2022). Ethical leadership for better sustainable performance: Role of employee values, behavior and ethical climate. Journal of Cleaner Production, 337, 130527.
Evans, J. M., Gilliland, S. W. & Anderson, J. S. (2022). Picking Sides: Relational Identification as a Moderator of Service Employee Reactions to Unfair Customer Treatment. Journal of Business and Psychology, 38(3).
Frechen, N. & Brouwer, S. (2022). Wait, did I do that? Effects of previous decisions on moral decision-making. Journal of Behavioral Decision Making, 35(5).
Gupta, S., Moutafis, P. & Schneider, M. J. (2022). The Marketer at the Privacy Table. Impact at JMR. Available in: https://www.ama.org/2022/03/17/the-marketer-at-the-privacy-table/
Hadadian-Chaghaei, F., Haghani, F., Taleghani, F., Feizi, A. & Alimohammadi, N. (2022). Nurses as gifted artists in caring: An analysis of nursing care concept. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 27(2), 125.
Hălălian, A. F., Popa, B., Borz, S. A. & Abrudan, I. V. (2022). Health and safety issues in Romanian forests: findings from FSC certification audits. Forests, 13(5), 714.
Halvorsen, B., Bartram, T., Kia, N. & Cavanagh, J. (2022). Meeting customer needs through ethical leadership and training: examining Australian bank employees. Asia Pacific Journal of Human Resources. DOI:10.1111/1744-7941.12329
Hellwig, D.P. & Huchzermeier, A. (2022). Distributed ledger technology and fully homomorphic encryption: Next-generation information-sharing for supply chain efficiency. In Innovative Technology at the Interface of Finance and Operations (pp. 31-49). Springer, Cham.
Hossain, S. F. A., Ahsan, F. T., Nadi, A. H., Ahmed, M. & Neyamah, H. (2022). Exploring the Role of Technology Application in Tourism Events, Festivals and Fairs in the United Arab Emirates: Strategies in the Post Pandemic Period. In Technology Application in Tourism Fairs, Festivals and Events in Asia (pp. 313-330). Springer, Singapore.
Huda, M. (2022). Digital marketplace for tourism resilience in the pandemic age: voices from budget hotel customers. International Journal of Organizational Analysis, 31(1), 149-167.
Islam, G. (2022). Business ethics and quantification: Towards an ethics of numbers. Journal of Business Ethics, 176(2), 195-211.
Kamran, K., Farasat, M., Azam, A. & Atif, M. M. (2022). Supervisor bottom line mentality, self-regulation impairment and unethical pro-organizational behavior: investigating the moderating effect of perceived employability. International Journal of Ethics and Systems, 39(2), 342-360.
Khani, S., Aghazade, H., Esfidani, M. & Amirshahi, M. (2022). Branding in Creative Industries: Iran's Fashion Clothing Industry. Journal of Business Management, 14(1), 37-64. doi: 10.22059/jibm.2020.298560.3812 (in Persian)
Kiilu, J. M. & Awuor, E. (2022). Ethical Leadership and Performance of Parastatals in Kenya: A Case Study of Kenya Airports Authority. Journal of Human Resource & Leadership, 6(1).
Kleinaltenkamp, M., Prohl-Schwenke, K. & Keränen, J. (2022). What drives the implementation of customer success management? Antecedents of customer success management from suppliers' and customers' perspectives. Industrial Marketing Management, 102, 338-350.
Kong, C. W. & Rahman, M. A. (2022). Price as a determinant to Customer Satisfaction and Customer Retention in Malaysia Commercial Banks. Journal of Positive School Psychology, 6(3), 267-276.
Lee, C. H., Li, L., Wang, D. & Wee, H. J. (2022). Strategic servitization design method for Industry 4.0-based smart intralogistics and production. Expert Systems with Applications, 204, 117480.
Lee, S. H., Hur, W. M. & Shin, Y. (2022). Struggling to Stay Engaged During Adversity: A Daily Investigation of Frontline Service Employees’ Job Insecurity and the Moderating Role of Ethical Leader Behavior. Journal of Business Ethics, 184(4).
Luo, J. & Chan, C. K. (2022). Conceptualising evaluative judgement in the context of holistic competency development: results of a Delphi study. Assessment & Evaluation in Higher Education, 48(4), 513- 528.
Malkova, A. V. & Ignatova, Y. S. (2022). Criteria for the Effectiveness of Corporate Social Responsibility. In Proceedings of the International Scientific Conference “Smart Nations: Global Trends in the Digital Economy” (pp. 500-505). Springer, Cham.
McAree, G. (2022). A how-to guide to in-house marketing. BDJ Team, 9(1), 18-19.
Moosavi Rashedi, S. H., Makizadeh, V. & Hasanpour Qorughchi, E. (2022). Entrepreneurship Development Strategy in Shared Business (Case Study Rural Areas of Dasht-e Azadegan township). Journal of Entreneurship and Agriculture, 9(17), 46-58. (in Persian)
Moosavi Rashedi, S. H., Makkizadeh, V. & Hassanpour, E. (2022). Identify and classify the factors affecting the selection of shared business products using exploratory factor analysis. Consumer Behavior Studies Journal, 8(4), 191-214. (in Persian)
Moosavi Rashedi, S. H., Makkizadeh, V. & Hassanpour, E. (2022). Indirect Investigation of Immoral and Offensive Behaviors on the Brand of Shared Businesses (Case Study of Tehran Internet Taxis). Quarterly Journal of Brand Management, 8(4), 207-250.
(in Persian)
Moosavi Rashedi, S., Makizadeh, V. & Hasanpour Qorughchi, E. (2021). Identifying Barriers to the Development of Shared Businesses. Journal of System Management, 7(2), 129-147.
Mun, S. G., Park, E. O. & Woo, L. (2022). Strategic target customers of food and beverage offerings in full-service hotels: Outside-hotel customers. International Journal of Hospitality Management, 102, 103159.
Murad, M., Bhatti, A., Bakar, A., Ahmad, R. & Khan, A. J. (2022). Exploring the Relationship between Effective Management & Social Equity: A CSR Perspective. Journal of South Asian Studies, 10(1), 103-111.
Narayanaswamy, R. (2022). Financial accounting: a managerial perspective. PHI Learning Pvt. Ltd.
Nijssen, E. J., Van der Borgh, M. & Totzek, D. (2022). Dealing with privacy concerns in product-service system selling: Value-based selling as fair treatment practice. Industrial Marketing Management, 105, 60-71.
Norouzi, H., Nosrat Panah, R. & Barani, S. (2022). The Influence of Digital Leadership on Firm Performance in Dynamic Environments: The Role of Dynamic Capabilities, Business Model Innovation, and Sustainable Competitive Advantage. Journal of Business Management, 14(3), 445-474. (in Persian)
Ogaga, I. A., Ezenwakwelu, C. A., Isichei, E. E. & Olabosinde, T. S. (2022). Ethical leadership and sustainability of agro-allied firms: moderating role of environmental dynamism. International Journal of Ethics and Systems, 39(1), 36-53.
Quelch, J. A. & Jocz, K. E. (2011). Respect your customers. Leader to leader, 2011(61), 36-42.
Rachmawati, F., Rahmawati, D. H. & Wibowo, A. A. (2022, July). Ikoy Ikoy Digital Marketing Public Relations Strategy on Instagram. In 3rd International Media Conference 2021 (IMC 2021) (pp. 31-41). Atlantis Press.
Rahman, D. A. (2022). Business Ethics - Issues and Challenges. International Journal of Science & Engineering Development Research, 7(4), 37 - 42.
Rashedi, S. H. M., Makkizade, V. & Hassanpour, E. (2020). Evaluating the Effectiveness of Environmental Awareness Indicators and Conscious Monitoring on Retaining and Attracting Pharmaceutical Industry Customers with a Shared Business. Archives of Pharmacy Practice, 11, 60 – 66.
Ricciardi, F., Zardini, A., Czakon, W., Rossignoli, C. & Kraus, S. (2022). Revisiting the cooperation–competition paradox: A configurational approach to short-and long-term coopetition performance in business networks. European Management Journal, 40(3), 320-331.
Salskov, S. A., Beran, O. & Hämäläinen, N. (2022). Ethical Inquiries After Wittgenstein: Introduction. In Ethical Inquiries after Wittgenstein (pp. 1-25). Springer, Cham.
Sepehrian, A. H., Mirzazadeh, Z. S. & Aghaei Shahri, M. S. (2022). Effect of price transparency on the perception of fair price and satisfaction with the purchase of sports products. Journal of Revenue and Pricing Management, 22, 327–337.
Shah, R., Jan, B. & Jabarkhail, I. M. (2022). Factors influencing online trust and repeat purchase intention: a study of afghan consumers. International Journal of Information, Business and Management, 14(1), 17-37.
Stepanavičius, E. & Andriukaitiene, R. (2022). Trends in the implementation of corporate social responsibility in the tourism sector. Humanities studies, (10), 122-127.
Tahali, S. & Yildiz, H. (2022). How fair is the handling of the claimant customer? a comparison between the e-mail and telephone channels. In Brand, Label, and Product Intelligence (pp. 129-141). Springer, Cham.
Tirkkonen, M. (2022). Business plan to group fitness instructing startup company. Available in: https://www.mindbodyonline.com/business/education/template/business-plan-template-your-hybrid-fitness-business
Tran, H. L., Tran, M. D., Le, Q. H., Doan, X. T. & Phan, T. T. H. (2021). How do corporate social responsibility impact on financial performance. Moderate of Ethical Leadership and Firm Size, 22(5), 1259-1282.
Tran, N. T. (2022). Impact of corporate social responsibility on customer loyalty: Evidence from the Vietnamese jewellery industry. Cogent Business & Management, 9(1), 2025675.
Ullah, I., Hameed, R. M., Kayani, N. Z. & Fazal, Y. (2022). CEO ethical leadership and corporate social responsibility: Examining the mediating role of organizational ethical culture and intellectual capital. Journal of Management & Organization, 28(1), 99-119.
Vakulenko, Y., Arsenovic, J., Hellström, D. & Shams, P. (2022). Does delivery service differentiation matter? Comparing rural to urban e-consumer satisfaction and retention. Journal of Business Research, 142, 476-484.
Viriyasitavat, W., Bi, Z. & Hoonsopon, D. (2022). Blockchain technologies for interoperation of business processes in smart supply chains. Journal of Industrial Information Integration, 26, 100326.
Wang, H. H., Han, X., Jiang, Y. & Wu, G. (2022). Revealed consumers’ preferences for fresh produce attributes in Chinese online markets: A case of domestic and imported apples. Plos one, 17(6), e0270257.
Xuedong, W. (2022). Research on the mutual eating process between corporate social responsibility and business model innovation. Science Research Management, 43(7), 106.
Yang, T. (2022, April). Reflections on Monopolistic Behavior in the Platform Economy. In 2022 International Conference on County Economic Development, Rural Revitalization and Social Sciences (ICCRS 2022) (pp. 24-28). Atlantis Press.
Yasatekin, H. & Apaydin, F. (2022). Efficiency of social responsibility projects promoted in social media. Journal of Management Marketing and Logistics, 9(2), 90-104.
Yazdanshenas, M. & Mirzaei, M. (2022). Leadership integrity and employees’ success: role of ethical leadership, psychological capital, and psychological empowerment. International Journal of Ethics and Systems, 39(4), 761-780.
Yusof, F. (2022). Enhancing Middle Management's Competencies on Employee Engagement in a Diverse Workplace. DOI:10.1017/CBO9780511490064.018
Zamani, H., Naami, A. & Hamdi, K. (2022). Designing a Content Marketing Template to Increase Purchase Intention in Digital Marketing. Journal of Business Management, 14(2), 354-376. Doi: 10.22059/jibm.2021.332652.4222 (in Persian)