مدل بومی تصویر برند در صنایع تولیدی و خدماتی مواد و ملزومات لازم برای تولیدات لبنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بومی تصویر برند، در صنایع تولیدی و خدماتی مواد و ملزومات لازم برای تولیدات لبنی اجرا شده است.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی است و با رویکرد اکتشافی، مبتنی بر روش‌شناسی کیفی اجرا شده است. جامعه آماری آن، خبرگان حاضر در صنایع لبنی ایران بودند که حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و آشنایی با صنایع لبنی، دو شرط همکاری آن‌ها در پژوهش بود. از طریق روش هدفمند قضاوتی، 20 نفر برای نمونه آماری انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها، از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. روایی سؤال‌های مصاحبه، به‌روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (89/0) به تأیید رسید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیان انجام گرفت که مشتمل بر مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود. تک‌تک اجزای پارادایم کدگذاری و تشریح شد و در نهایت، الگوی تصویر برند در صنایع تولیدی و خدماتی مواد و ملزومات لازم برای تولیدات لبنی ترسیم و نظریه‌ای مبتنی بر 13 قضیه حکمی خلق شد.
یافته‌ها: مبتنی بر یافته‌ها، مدل پارادایمی احصا شده، دربرگیرنده شرایط علّی (شامل قابلیت‌های برند)، مقوله محوری (عملکرد برند)، بسترسازها (نوآوری برند)، شرایط زمینه‌ای (تعدیلگران برند)، راهبردها (جهت‌گیری برند) و پیامدها (ارزش‌آفرینی برند و تصویر برند) بود که در نهایت، روابط بین مقوله‌ها در مدل انتخابی نظریه‌پردازی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج روشن ساخت که به‌منظور ایجاد تصویر مثبت از برند در صنعت یادشده، می‌بایست قابلیت‌های برند، اعم از قابلیت‌های بازاریابی و سازمانی، توسعه داده شود که خود زمینه ارتقای نوآوری برند و تعیین جهت‌گیری آن را فراهم می‌آورد و عملکرد برند را توسعه می‌دهد. علاوه‌بر این، ارتقای عملکرد برند، ارزش‌آفرینی برند را به‌دنبال دارد که در نهایت، به ایجاد تصویر مثبتی از برند منجر خواهد شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، شرایط علّی تأثیرگذار بر مدل پارادایمی پژوهش، «قابلیت‌های برند» است که خود به دو بخش «قابلیت‌های بازاریابی» و «قابلیت‌های سازمانی» دسته‌بندی می‌شود. قابلیت‌های بازاریابی شناسایی‌شده عبارت‌اند از: وضعیت برند و سهم بازار، آمیخته‌های بازاریابی، خدمات بازاریابی اینترنتی، شهرت برند و داشتن شعار تبلیغاتی خاص. قابلیت‌های سازمانی نیز عبارت‌اند از: تسهیلات حمل‌ونقل سریع، پشتیبانی قوی (مدیریتی، مالی، انسانی و اطلاعاتی) برند، داشتن مزیت رقابتی پایدار، زنجیره تأمین قوی و ایجاد زنجیره ارزش پایدار. از سوی دیگر، مقوله مرکزی مدل پژوهش، عملکرد برند بود که به سه حوزه طبقه‌بندی شد: 1. عملکرد مرتبط با مشتری؛ 2. عملکرد اجتماعی برند؛ 3. عملکرد شرکتی برند. در این پژوهش بر «نوآوری برند»، به‌عنوان بستری برای توسعه‌دهندگان عملکرد برند تأکید شده است که نوآوری بازار و نوآوری در فرایندها را شامل می‌شود. از سوی دیگر، جهت‌گیری برند، به‌عنوان استراتژی ارتقای خلق ارزش و تصویر برند در نظر گرفته شد که شامل جهت‌گیری رقابتی و جهت‌گیری محصول/ خدمت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of Indigenous Brand Image Model for Manufacturing and Service Industries in the Essential Production Supply Sector for Dairy Products

نویسندگان [English]

  • Fariba Rahmani Khorami 1
  • hossein safarzadeh 2
  • Seyed Kamran Nourbakhsh 2
1 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
The current research endeavors to formulate a native brand image model within the manufacturing and service sectors for materials and supplies essential to dairy product production.
 
Methodology
This study adopts a developmental-applied approach and employs a descriptive-exploratory strategy in its research implementation. Regarding data collection methods, the research relied on a combination of library research and field studies, employing semi-structured interviews as the primary tool. Consequently, the data collected falls under the qualitative category. Additionally, the study is characterized as a single cross-sectional research design. Given the non-experimental nature of the research, the extent of researcher intervention in the research process remains minimal. The research's statistical population comprises experts in the Iranian dairy industry who possess specific qualifications, including holding an MSc degree or higher in brand management and marketing, substantial experience, and a strong familiarity with the dairy industry. The researchers carried out sampling with a purposeful judgmental approach and snowball method, up to the theoretical limit of data saturation. They selected 20 people (5 company managers, 9 marketing and sales managers, and 6 senior experts in the marketing department of companies) as a sample of research experts and interviewed them. As mentioned, the data measurement tool in this research, in addition to in-depth study of documents using the library method, included semi-structured interviews with experts. To ensure the validity and reliability of the results of the interview process, special criteria of qualitative research including credibility and confirmability were used. To enhance credibility, the researchers employed a review process involving the interview participants. To ensure confirmability in the final stage, the researchers submitted the identified categories to three of the original participants for review and approval, subsequently incorporating any suggested revisions. In addition,  a retest method was utilized to calculate the reliability of the interviews. In this regard, among the interviews conducted, researchers selected three interviews and coded each of them twice within 14 days. The statistical population included experts in the Iranian dairy industry with at least an MSc degree and who were familiar with the dairy industry. The statistical sample (20 individuals) was selected by a purposeful judgmental method. Data collection tools included library studies and semi-structured interviews with experts. The validity of the interview questions was confirmed by the content method and their reliability by the retest method (0.89). A data analysis was performed with a qualitative approach using data-based theorizing and the coding process in three stages open, axial, and selective coding.
 
Findings
Accordingly, the researchers described each component of the coding paradigm, drew the pattern of the brand image in the manufacturing and service industries of materials and supplies required for dairy products, and finally created the theory based on 13 judgments. The calculated paradigm model includes causal conditions (including brand capabilities), central category (brand performance), foundations (brand innovation), contextual conditions (brand modifiers), strategies (brand orientation), and consequences (brand value creation and brand image). Ultimately, the selected model conceptualized the relationships between the categories.
 
Conclusion
This research endeavors to formulate a native brand image model within the manufacturing and service sectors for materials and requirements in the dairy product industry. Utilizing an exploratory approach and data-driven theorizing, the researchers tried to delineate the brand image framework in these sectors through a three-stage process encompassing open, axial, and selective coding, resulting in the formulation of 13 key judgments. Future studies are recommended to transform these theoretical propositions into research hypotheses and validate them through quantitative methodology, employing a structural equation modeling approach. Based on the present research findings, the causal conditions affecting the research paradigmatic model include "brand capabilities" which itself consists of two parts: "marketing capabilities" and "organizational capabilities". Identified marketing capabilities include brand status and market share, marketing mixes, internet marketing services, brand reputation, and having a specific advertising slogan. Organizational capabilities also include fast transportation facilities, strong (management, financial, human, information) brand support, a stable competitive advantage, a strong supply chain, and creating a sustainable value chain. The researchers also considered brand performance as the central category of the research model; classifying it into three areas: "customer-related performance", "brand social performance", and "brand corporate performance". They emphasized "brand innovation" as a platform for brand performance developers, which includes market innovation and innovation in processes.  They also considered brand orientation as a strategy to promote brand value creation and image, which includes competitive orientation and product/service orientation. They considered brand value creation and brand image as the consequences of the paradigmatic model; emphasizing value creation in both material and immaterial domains and brand image in both customers and competitors. Drawing from the presented model, the researchers elucidated the various components, including causal conditions (comprising brand capabilities), the central category (entailing brand performance), contexts (involving brand innovation), contextual conditions (encompassing brand modifiers), strategies (pertaining to brand orientation), and consequences (relating to both brand value creation and brand image) within the paradigmatic model. Ultimately, the researchers formulated the theoretical relationships between these categories in the selected model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand capabilities
  • Brand image
  • Brand innovation
  • Brand orientation
  • Brand value creation
الف‌ پور‌تراکمه، مریم؛ انصاری، منوچهر؛ نصیری، سپیده و محمدی فام، سینا (1400). نقش مشارکت اجتماعی، تبلیغات دهان‏به‏دهان الکترونیکی در ارزش ویژه برند. مدیریت بازرگانی، 13(4)، 953-973.
رسولی، رضا و اسفندیارپور، ایمان (1397). واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی. پژوهشنامه بازرگانی، 86: 165-188.
رفیعی، ساغر، حقیقی نسب، منیژه، و یزدانی، حمیدرضا. (1391). تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم‌افزاری صنعت فناوری اطلاعات. تحقیقات بازاریابی نوین، 2(4)، 176-196.
زمان فشمی، رحیمه؛ حقیقی نسب، منیژه؛ سیدامیری، نادر و احدی، پری (1401). شناسایی عوامل مؤثر بازاریابی محتوای دیجیتال بـر درگیرسازی مصرف‌کننده با برند: رویکرد بیبلیومتریک. مدیریت بازرگانی، 14(4)، 571 -599.
غریبی، حسن؛ دهدشتی شاهرخ، زهره و حسینی مهر، محمدرضا (1398). تأثیر تصویر برند و قدرت برند بر تمایل خرید مشتریان از فروشگاه‌های اینترنتی. بررسی‌های بازرگانی، 99: 53-75.
فیض، داوود؛ مؤتمنی، علیرضا؛ کردنائیج، اسداله؛ زارعی، عظیم و دهقانی سلطانی، مهدی (1396). تأثیر عملکرد برند بر رقابت‌پذیری برند با تبیین نقش فرصت‌طلبی فناورانه. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 10(35)، 159-182.
گلشاهی، بهنام؛ درستکار احمدی، ناهید و اردلان، امید (1400). عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بیمه‌ای الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) تهران. مطالعات بین‌ رشته‌ای دانش راهبردی، 11(44)، 285- 309.
محمد شفیعی، محمد و احمدزاده، سمیه (1396). تأثیر چابکی سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر برند. فصلنامه مدیریت برند، 5(9)، 41-78.
محمد شفیعی، محمد و احمدزاده، سمیه (1396). تأثیر چابکی سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر برند. فصلنامه مدیریت برند، 5(9)، 41-78.
محمدی، اسفندیار؛ کاظمی راشنانی، حدیثه و محمدی، اسما (1400). شناسایی عوامل مؤثر بر خجالت از برند مصرف‌کننده. مدیریت بازرگانی، 13(4)، 911-928.
محمدیان، محمود و خواجه دهدشتی، معصومه (1395). بررسی تأثیر دل‌بستگی احساسی بین مصرف کننده و خرده فروشی بر قصد خرید. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 8(15)، 39-58.
محمودیان، عابد؛ صادقی بروجردی، سعید و محمدی، سردار (1396). اثر ابعاد تصویر برند ورزشکار بر وفاداری هواداران. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 7(13)، 53-67.
مهرنوش، مینا و طهماسبی آقبلاغی، داریوش (1395). اثر ارزش ویژه برند و سرمایه اجتماعی بر تصویر برند. مدیریت بازرگانی، 9(4)، 905-925.
نجات، سهیل؛ کردنائیج، اسداله؛ خداداد حسینی، سید حمید و شیرخدایی، میثم (1400). آسیب‌شناسی مطالعات برند در ایرا ن با تمرکز بر متغیر وفاداری بر برند رویکرد فراترکیب. مدیریت بازرگانی،13(4)، 886-910.
 
References
Aaker, D.A. & Biel, A. (2013). Brand equity & advertising: advertising role in building strong brand. Psychology Press.
Alefpour Tarakameh, M., Ansari, M., Nasiri, S., & Mohamadifam, S. (2022). The Role of Social Participation and Electronic Word-of-Mouth Advertising in Brand Equity. Journal of Business Management13(4), 953-973. doi: 10.22059/jibm.2021.328912.4187
(in Persian)
Alwi, S., F., Nguyen, B., Melewar, T. C., Loh, Y. H. & Liu, M. (2016). Explicating industrial brand equity: integrating brand trust, brand performance and industrial brand image. Industrial Management & Data Systems, 116(5), 858-882.
Azmi, M., Shihab, M. S., Rustiana, D., & Lazirkha, D. P. (2022). The effect of advertising, sales promotion, and brand image on repurchasing intention (study on shopee users). IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI), 3(2), 76-85.
Double, S. & Fenwick, A. (2006). The international transfer of store brand image. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, (16), 395-413.
Feyz, D. & Motameni, A. & Kordnazig, A. & Zarei, A. & Dehghani Soltani, M. (2017). Effect of brand performance on the brand competitiveness with explaining the role of technological opportunism, General Management Researches, 10(35), 159-182.
(in Persian)
Gharibi, H. & Dehdashti Shahrokh, Z. & Hosseini Mehr, M.R. (2019). Effect of brand image and brand strength on customers' purchase intention from online stores. Commercial studies, 99, 53-75. (in Persian)
Golshahi, B., Dorostkar Ahmadi, N., & Ardalan, O. (2021). The Effect of Factors affecting customers' E-loyalty of SATA E-insurance services. Strategic Management Studies of National Defense Studies, 11(44), 309-285.
Hegner, S. M., Fenko, A. & Teravest, A. (2017). Using the theory of planned behaviour to understand brand love. Journal of Product & Brand Management, 26(1), 26-41.
Islam, T., & Hussain, M. (2022). How consumer uncertainty intervene country of origin image and consumer purchase intention? The moderating role of brand image. International Journal of Emerging Markets. https://doi.org/10.1108/IJOEM-08-2021-1194
Jasmani, J., & Sunarsi, D. (2020). The Influence of Product Mix, Promotion Mix and Brand Image on Consumer Purchasing Decisions of Sari Roti Products in South Tangerang. PINISI Discretion Review1(1), 165-174.
Lahap, J., Ramli, N. S., Mohd Said, N., & Adli Zain, R. (2017). A Study of Brand Image towards Customer’s Satisfaction in the Malaysian Hotel Industry. Procedia Social and Behavioral Sciences, 224, 149 – 157.
Lien, C. H., Wen, M. J., Huang, L. C., & Wu, K. L. (2015). Online hotel booking: The effects of brand image, price, trust and value on purchase intentions. Asia Pacific Management Review, 20(4), 210-218.
Lindquist, J.D. (1974). Meaning of image: a survey of empirical and hypothetical evidence. Journal of Retailing, 50(4), 29-38.
Mahmoudian, A. & Sadeghi Boroujerdi, S. & Mohammadi, S. (2017). Effect of athlete brand image dimensions on fan loyalty. Contemporary Researches in Sport Management, 7(13), 53-67. (in Persian)
Mehrnoosh, M. & Tahmasebi Aghbolaghi, D. (2016). Effect of brand equity and social capital on brand image. Business Management, 9 (4), 905-925. (in Persian)
Mohamadi, E., Kazemi Rashanani, H., & Mohammadi, A. (2022). Identifying Factors Affecting Brand Embarrassment. Journal of Business Management13(4), 911-928. doi: 10.22059/jibm.2021.326881.4168 (in Persian)
Mohammad Shafiee, M. & Ahmadzadeh, S. (2017). Effect of organizational agility and social responsibility of the company on brand image. Quarterly of Brand Management, 5 (9), 41-78. (in Persian)
Mohammad Shafiee, M. & Ahmadzadeh, S. (2017). The impact of organizational agility and corporate social responsibility on brand image. Journal of Brand Management, 5(9 ), 41-78. (in Persian)
Mohammadian, M. & Khajeh Dehdashti, M. (2016). Effect of emotional attachment between consumer and retail trade on purchase intention. Commercial Management Explorations, 8 (15), 39-58. (in Persian)
Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 14(3), 3317-3328.
Nejat, S., Kordnaeij, A., Khodadad Hosseini, S. H., & Shirkhodaie, M. (2022). Diagnosis of Brand Studies in Iran with a Focus on Brand Loyalty: A Meta-Synthesis Approach. Journal of Business Management13(4), 886-910. (in Persian)
O’Cass, A. & Viet Ngo, L. (2007). Market orientation versus innovative culture: two routes to superior brand performance. European Journal of Marketing, 41 (7/8): 868-887.
Rafiei, S., haghighi nasab, M., & Yazdani, H. R. (2013). The effect of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. New Marketing Research Journal2(4), 182-195. (in Persian)
Rasouli, R. & Esfandiarpour, I. (2018). Analysis of components affecting brand performance in food industry factories. Quarterly Journal of Commercial Researches, 86: 165-188.
(in Persian)
Ross, S. D., James, J. D., and Kim, P. (2006). Development of scale to measure team brand associations in professional sport. Journal of sport management, 20(2), 260-279.
Savitri, C., Hurriyati, R., Wibowo, L., & Hendrayati, H. (2022). The role of social media marketing and brand image on smartphone purchase intention. International Journal of Data and Network Science, 6(1), 185-192.
Tu, Y. T, Lin, S. Y, & Hsu, T. K. (2013). The Impact of Brand Image and Customer Commitment on Loyalty: An Empirical Study of Automobile Sector. Information Management and Business Review, 5(4), 181.
Yuan, R., Liu, M. J., Luo, J., & Yen, D.A. (2016). Reciprocal transfer of brand identity and brand image association arising from higher education brand extensions. Journal of business research, 69(8), 3069-3076.
Zaman Fashami, R., Haghighinasab, M., Seyyedamiri, N., & Ahadi, P. (2022). Designing a Digital Content Marketing Framework to Engage Consumers with Brands on Social Media: A Bibliometric Review. Journal of Business Management14(4), 573-601. doi: 10.22059/jibm.2022.338386.4308 (in Persian)