دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، 1402 
مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی بازاریابی آواتار در ایران

صفحه 185-216

10.22059/jibm.2022.344989.4399

محمدامین ترابی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ مرتضی جعفری زارع