ارائه الگویی برای برندسازی داخلی بر اساس رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

هدف: برندسازی ‌داخلی یکی از موضوعات مهم برای سازمان‌هاست. تحقیقات مربوط به حوزه برندسازی‌ داخلی بسیار پراکنده است؛ از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده‌‌ است که با بررسی نظام‌مند، ضمن دسته‌بندی‌کردن راهبردها، ابزارها و راه‏کارهای برندسازی داخلی، الگویی برای پیاده‌سازی آن در سازمان‌ها ارائه شود.
روش: پژوهش حاضر کاربردی، توصیفی و از نوع کیفی است و بر اساس رویکرد فراترکیب اجرا شده است. با توجه به هدف پژوهش، ابتدا ۳۵۶ مقاله انتخاب و پس از غربالگری آن‌ها، در نهایت ۶۸ مقاله معتبر بررسی شد. جامعه پژوهش، کلیه مقاله‌هایی بود که در مجله‌های لاتین و فارسی، طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱) در پایگاه‌های علمی معتبر منتشر شدند.
یافته‌ها: با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل محتوا روی ۶۸ مقاله منتخب، در مجموع دو دسته اصلی شامل راهبردها و راه‏کارها و ابزارها و ۱۲ مفهوم و ۶۳ کد در این پژوهش کشف و برچسب‌گذاری شد.
نتیجه‌گیری: راهبردها و ابزارها و همچنین، راه‏کارهای شناسایی شده، از دو جنبه کانون توجه (داخلی و خارجی) و میزان تغییرات‌ سازمانی (تدریجی و بنیادی) بررسی شدند و در نهایت، یک الگوی چهاربخشی برای پیاده‌سازی برند داخلی در سازمان‌ ارائه شد که اعتبار آن را خبرگان و استادان دانشگاهی تأیید کردند. الگوی پژوهش حاضر به پژوهشگران و سازمان‌ها کمک می‌کند تا سطح و عمق دانش آن‌ها در حوزه برندسازی داخلی ارتقا یابد؛ زیرا در نگاهی جامع با راهبردها، ابزارها و راه‏کارهای پیاده‌سازی برندسازی داخلی و مؤلفه‌های آن آشنا می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Internal Branding Based on the Meta-synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Amin Arefi 1
  • Fateme Masoumi 2
  • Afsane Azadeh Del 2
1 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Management, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran.
2 MSc. Student, Department of Business Management, Faculty of Management, Qom University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Objective
The significance of internal branding in achieving effective and successful organizational branding cannot be overstated, yet research in this area is limited. This study aims to address this gap by utilizing a meta-synthesis approach to systematically analyze and categorize internal branding tactics, techniques, and strategies, resulting in a model that can be practically applied within organizations.
 
Methodology
The current research is conducted on the meta-synthesis approach. It is a qualitative approach to present a synthesis of research findings to create a conceptual framework and summarize concepts for easier access for use in future empirical research. According to the purpose of the research, first, 356 selected articles among which 68 valid articles were examined. The population study included all articles published in Latin and Persian magazines in reliable scientific databases, from 2010 to 2022.
 
Findings
Using the content analysis method on 68 selected articles, in total two main categories including “strategies and solutions” and “tools” were extracted. The study could identify 12 concepts including strategies for institutionalizing ideologies in the organization, strategies for institutionalizing values ​​of the organization, interaction strategies with external stakeholders, employee matching strategies with the brand, leadership strategies, brand-oriented strategies at the macro level, etc. Also, 63 codes were discovered and labeled in this research.
 
 
Conclusion
The findings of this study are crucial for organizations looking to implement effective internal branding strategies. By categorizing strategies and tools into two perspectives (internal and external) and determining the level of organizational change required for their implementation, the study provides a practical framework for organizations to follow. Furthermore, the proposed four-part format for implementing these strategies and tools ensures that organizations can implement changes in a structured and organized manner. The study also highlights the importance of aligning employee strategies with brand and leadership strategies, which can have a significant impact on the success of internal branding initiatives.  The fact that the proposed model has been validated by experts and university professors further strengthens its credibility and usefulness for organizations. Overall, this research model offers a comprehensive view of internal branding strategies, tools, and solutions, which can provide organizations with a competitive advantage in the marketplace. Organizations can benefit from this research by improving their understanding and depth of knowledge in the field of internal branding and ultimately improving their overall performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal branding
  • Strategy
  • Tools
  • Meta-synthesis
آیباغی اصفهانی، سعید؛ ابراهیمی، الهه؛ شیخ، رضا (1398). فرهنگ نوآورانه، زمینه ساز بهبود یادگیری سازمانی با بهره گیری از برند سازمانی داخلی (پژوهشی در صنعت نفت ایران). دوفصل‌نامه نوآوری و ارزش آفرینی، 9(17)، 69- 84.
ابراهیمی نژاد، مهدی؛ دهقانی سلطانی، مهدی؛ فارسی زاده، حسین؛ همتی، امین (1396). تأثیر برندسازی داخلی بر عملکرد برند در صنعت هتلداری (موردمطالعه: هتل‌های بین‌المللی لاله و پارسیان استقلال در شرق تهران. فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه، 6(3)، 80-99.
اعرابی، محمد؛ حکاک، محمد (1387). طراحی الگوی کنترل استراتژیک برای صنایع ایران با رویکرد کارت امتیازمتوازن. فصل‌نامه علمی ترویجی مطالعات مدیریت، 19(58)، 1-21.
الماسی، حسن؛ دورفرد، مرجان (1390). تدوین استراتژی گردشگری کشور بر اساس تحلیل ماتریس swot (مطالعه موردی: سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان تهران). فصل‌نامه گردشگری و توسعه، 1(1)، 97-121.
باقری، محمد؛ حسینی، محمود؛ آریایی، سورنا (1398). تأثیر برندسازی داخلی بر جایگاه یابی برند شرکت‌های کوچک و متوسط استان مازندران. فصل‌نامه اختصاصی تبلیغات و بازاریابی، 5(15)، 28- 38.
بخشی، ناهید (1390). تغییر سازمانی. ماهنامه کار و جامعه، شماره 139.
بنیادی نائینی، علی؛ کام فیروزی، محمدحسن؛ مشتانی دهقان، محمود (1393). بررسی تأثیر بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی بر کیفیت خدمات (موردمطالعه: یک شرکت خدماتی). مجله مدیریت بازاریابی، 9(25)، 83-99.
بهزادی، مریم؛ عابدی، احسان؛ هاشمی، محمود (1398). بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی میان کارکنان فروش شرکت فرمند. مدیریت بازرگانی، 11(3)، 505-524.
جاویدی‌ کرمانی‌نژاد، مهری؛ امینی، محمدتقی (1395). طراحی و توسعه الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک بر اساس مدل کنترل استراتژیک لورانژ. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 21(63)، 133-158.
چوبندیان، رضوان؛ خانلری، امیر؛ یزدانی، حمیدرضا؛ عابدی، احسان (1400). ارائه چارچوبی برای توسعه استراتژیک فرایند برندسازی بر اساس الگوی سیپ با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت بازرگانی، 13(2)، 306-336.
خوش سیما، غلامرضا؛ ابراهیمی نژاد، مهدی؛ شاه حسینی، محمدعلی (1390). نگاه به آینده و تدوین چشم‌انداز دانشگاه‌ها: مطالعه موردی در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان. مدیریت بازرگانی، 3(9)، 113-130.
رحیم نیا، فریبرز؛ صادقی، فرشته (1395). بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد. فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 6(4)، 67-88.
سلطانی، مرتضی؛ نبی‌زاده مامانی، الناز؛ مزینانی، امیرحسین (1395). طراحی و تبیین مدل مکانیزمها، آثار و پیامد برندسازی داخلی (مورد مطالعه: گروه صنعتی سدید). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 6(2)، 133-152.
شاکراردکانی، محمد؛ بقائی نیا، فاطمه؛ امراللهی بیوکی، ناهید؛ بهجتی اردکانی، محمدعلی (1400). واکاوی عوامل مؤثر در برندسازی داخلی هتل‌های شهر یزد با رویکرد کیفی. مطالعات مدیریت گردشگری، 16(55)، 45-77.
شفیعا، سعید؛ نقوی، میرعلی (1397). الگو مدیریت برند داخلی هتلهای شهر تهران. مجله باغ نظری، 15(68)، 25-38.
شفیعا، سعید؛ نقوی، میرعلی (1399). شناسایی راهبردهای مدیریت برند داخلی در هتل‌های شهر تهران: مطالعه کیفی. گردشگری و توسعه، 9(1)، 103-118.
عادل‌خانی، حسین؛ حق‌شناس کاشانی، فریده (1398). طراحی وتدوین استراتژی‌های راهبردی و بازاریابی بانک سپه بانگاه به آینده. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 25(75)، 123-154.
عزیزی، شهریار؛ اثناعشری، مسعود (1392). برندسازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیل کننده جو رقابتی رضایت شغلی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 17(3)، 69-85.
غفوریان شاگردی، امیر؛ آیباغی اصفهانی، سعید؛ بهبودی، امید (1396). بررسی تأثیرپذیری رفتار شهروندی از مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی. فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 7(1)، 41-58.
کاظمی گرجی، احمد؛ هادیزاده، اکرم؛ حمیدیان، محمد؛ مزارعی، سجاد (1399). تأثیر برندسازی داخلی بر رفتار ضد شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌ای تناسب فرد با سازمان. مدیریت بهره‌وری، 14(53)، 73-95.
 لارنژ، پیتر؛ اسکات مورتن، مایکل؛ گوشل، سوامانترا (1385)، کنترل استراتژیک، (ترجمه اعرابی، محمد، حکاک، محمد)، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
محمد مهدی‌پور، سعید؛ شجاعی، فرزانه؛ نیک‌نفس، علی‌اکبر (1400). عوامل مؤثر بر برندسازی مکان با رویکرد داده‌کاوی (نمونه‌کاری: شبکه اجتماعی اینیستاگرام). مدیریت بازرگانی، 13(2)، 473-501.
مزرعه، شیرین؛ برزکی شائمی، علی؛ صفری، علی (1400). طراحی الگوی برندسازی کارفرما بر مبنای انتظارهای نیروی انسانی مستعد. مدیریت بازرگانی، 13(2)، 337-361.
ملکی مین‌باش رزگاه، مرتضی؛ فیضی، داود؛ همتی، مریم (1395). توسعه مدل عملکرد برند سازمان. برمبنا بازاریابی داخلی و برندینگ داخلی. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 6(2)، 169- 194.
هادی‌زاده مقدم، اکرم؛ جمالی کاپک، شهرام؛ رضایی، مرتضی (1391). مدل تأثیر برندسازی داخلی بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتلداری. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 16(3).203-223.
 
References
Adelkhani, H., Haqshone Kashani, F. (2018). Designing and compiling strategic and marketing strategies of Sepe Bangah Bank for the future. Strategic management research, 25(75), 123-154. (in Persian)
Almasi, H. & Dorfard, M. (2011). Development of the country's tourism strategy based on SWOT matrix analysis (Case study of Cultural Heritage and Tourism Organization of Tehran Province). Tourism and Development Quarterly, 1(1), 97-121. (in Persian)
Arabi, M., Hakak, M. (2008). Designing a strategic control model for Iranian industries with a balanced scorecard approach. quarterly journal of management studies, 19(58), 1-21.
(in Persian)
Arrieta, D.B., Cali, E. G. (2020). Internal branding: conceptualization from a literature review and opportunities for future research. journal of brand management, 2, 133–151, https://doi.org/10.1057/s41262-020-00219-1
Aybaghi ​​Esfahani, S., Ebrahimi, E., Sheikh, R. (2018). Innovative culture, the basis for improving organizational learning by using the internal organizational brand (a study on Iran's oil industry). Innovation and value creation two-part journal, 9(17). (in Persian)
Ayer, P., Davari, A., Paswan, A. (2018). Determinants of brand performance: the role of internal branding. Journal of brand management, 25, 202–216. https://doi.org/10.1057/s41262-018-0097-1
Ayrom, SH., Tumer, M. (2020). Effects of internal branding and brand-oriented leadership on work-related outcomes. The service industries journal, 41(15.16), 1097-1117. https://doi.org/10.1080/02642069.2020.1787992.
Azizi, Sh., Asnaashari, M. (2013). Internal branding and brand performance in the bank: The role of moderating the competitive climate of job satisfaction, management research in Iran, 17(3), 69-85. (in Persian)
Bagheri, M., Hosseini, M., Aryaei, S. (2018). The effect of internal branding on brand positioning of small and medium companies in Mazandaran province. Advertising and Marketing Quarterly, 5(15), 28-38. (in Persian)
Bakhshi, N. (2011). Organizational change. Work and community monthly no, 139. (in Persian)
Behzadi, M., Abedi, E. & Hashemi, M. (2018). Investigating the behavioral/attitudinal consequences of internal brand management among the sales staff of Fermand Company. Business Management, 11(3), 505-524. (in Persian)
Biedenbach, G., Manzhynski, S. (2016). Internal branding and sustainability: investigating perceptions of employees. Journal of product & brand management, 25 (3), 296-306. https://doi.org/10.1108/JPBM-06-2015-0913.
Biedenbach, G., Biedenbach, T., Hultén, P., Tarnovskaya, V. (2022). Organizational resilience and internal branding: investigating the efects triggered by self‑service technology, Journal of Brand Management, 29, 420–433.
Bonyadi Naeini, A., Kam Firoozi, M., Mashtani Dehghan, M. (2014). The effect of internal marketing and internal branding on service quality (case study: a service company). Journal of marketing management, 9(25), 83-99. (in Persian)
Buil, I., Martínez, E., Matute, J. (2016). From internal brand management to organizational citizenship behaviors: Evidence from frontline employees in the hotel industry. Journal tourism management, 57, 2257-271. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2016.06.009
Chobandian, R., Khanleri, A., Yazdani, H., Abedi, E. (2021). Providing a framework for the strategic development of the branding process based on the SIP model using a metacombination approach. Business Management, 13(2), 306-336. (in Persian)
Devasagayam, P.R., Buff, CH.L., Aurand, T.W., Judson, K.M. (2010).Building brand community membership within organizations: a viable internal branding alternative? Journal of Product & Brand Management, 19(3), 210-217. DOI: 10.1108/10610421011046184
Ebrahimi Nejad, M., Dehghani Soltani, M., Farsizadeh, H., Hemmati, A. (2017). The effect of domestic branding on brand performance in the hotel industry (Case study: Laleh and Parsian Esteghlal International Hotels in East Tehran. Quarterly Journal of Tourism and Development, 6(3), 80-99. (in Persian)
Foster, C., Punjaisri Kh., Cheng, R. (2010). Exploring the relationship between corporate. Internal and employer branding. Journal of product brand management, 26(3), 251-261. http://dx.doi.org/10.1108/13620430410550754.
Garas, S.R.R., Mahran, A.F.A., Mohamed, H.M.H. (2018). Internal corporate branding impact on employees’ brand supporting behavior. Journal of product & brand management, 27(1), 79-95. https://doi.org/10.1108/JPBM-03-2016-1112.
Ghafourian Shagerdi, A., Aybaghi ​​Esfahani, S., behbodi, O. (2016). Investigating the effectiveness of citizenship behavior from internal brand management and internal marketing. Scientific-Research Quarterly of Modern Marketing Research, 7(1), 41-58.
(in Persian)
Hadizadeh Moghadam, A., Jamali Kapek, Sh., Rezaei, M. (2011). Model of the effect of internal branding on brand citizenship behavior in the hotel industry. Management research in Iran, 16(3), 203-223. (in Persian)
Hasni, M.J.S., Salo, J., Naeem, H. and Abbasi, K.S. (2018). Impact of internal branding on customer-based brand equity with mediating effect of organizational loyalty: An empirical evidence from retail sector. International journal of retail & distribution management, 46(11), 1056-1076. https://doi.org/10.1108/IJRDM-07-2017-0148.
Hoppe, D. (2018). Linking employer branding and internal branding: Establishing perceived employer brand image as an antecedent of favourable employee brand attitudes and behaviours. Journal of product & brand management, 27(4), 452-467. https://doi.org/10.1108/JPBM-12-2016-1374
Javadikermanejad, M., Amini, M.T. (2016). Design and development of an interactive model of environmental changes with strategic control based on the Lorenz strategic control model. Strategic Management Research, 21(63), 133-158. (in Persian)
Kang, D.S. (2016). Turning inside out: Perceived internal branding in customer-firm relationship building. Journal of services marketing, 30(4), 462-475. http://dx.doi.org/10.1108/JSM-07-2015-0229
Kaur, P., Malhotra, K., Sharma, S.K. (2020). Moderation-mediation framework connecting internal branding, affective commitment, employee engagement and job satisfaction: an empirical study of BPO employees in Indian context. Asia-Pacific journal of business administration, 12(3), 327-348. DOI 10.1108/APJBA-10-2019-0217
Kazemi Gurji, A., Hadizadeh, A., Hamidian, M. & Mazheri, S. (2019). The effect of internal branding on organizational anti-citizenship behavior with the mediating role of individual-organization fit. Productivity Management, 14(53), 73-95. (in Persian)
Khcherov, D.G., Tsyboya, V.S., Lisovskaia, A.Y., Alkanova, O.N. (2022). Brand orientation, employer  branding and internal branding: Do they effect on recruitment during the COVID-19 pandemic? Journal of Business Research,  151, (2022), 126-137. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.06.053
Khosh Sima, Gh., Ebrahimi Nejad, M., Shah Hosseini, M. (2011). Looking to the future and developing the perspectives of universities: A Case study at vali-e-asr University of Rafsanjan, Business Management, 3(9), 113-130. (in Persian)
Koo, B., Curtis, C. (2019). An examination of the role of internal brand management: impact of contractual models. Journal of Hospitality Marketing & Management, 29(4), 503-525. https://doi.org/10.1080/19368623.2019.1650155
Leijerholt, U. (2021). What about context in internal brand management? Understanding employee brand commitment in the public sector, journal of marketing management, 37(13), 1243-1266. https://doi.org/10.1080/0267257X.2021.1909106
Leijerholt, U., Biedenbach, G., Hultén, P. (2020). Internal brand management in the public-sector: the effects of internal communication, organizational practices, and PSM on employees. Public management review Routledge, https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1834607
Lia, Ch., Shuojia, G., Li, C., Jie, L. (2018). Digital enablement and its role in internal branding: A case study of HUANYI travel agency. Industrial marketing management, 72, 152-160. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.04.010
Liu, G., Kob, W.W., Chapleoc, CH. (2017).Managing employee attention and internal branding, journal of business research, 79: 1-11. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.05.021.
Lohndorf1, B., Diamantopoulos, A. (2014). Internal branding: Social identity and social exchange perspectives on turning employees into brand champions. Journal of Service research, 17(3). DOI: 10.1177/1094670514522098
Lorange, P., Scott Morton, M., Ghoshal, S. (2006). Strategic control, (Hakak, M., Trans.) cultural research office publications. (in Persian)
Maleki Minbash Razgah, M., Feizi, D., Hemmati, M. (2016). Development of the organization's brand performance model, based on internal marketing and internal branding, Organizational Resource Management Research, 6(2), 169- 194. (in Persian)
Mampaeya, J., Schtemberga, V., Schijnsa, J., Huismanb, J., Wæraasc, A. (2019). Internal branding in higher education: dialectical tensions underlying the discursive legitimation of a new brand of student diversity. Higher Education research & development, 39(2), 230-243. https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1674252
Mazrae, SH., Barzaki Shaimi, A., Safari, A. (2021). Designing an employer's branding model based on the expectations of talented human resources. Business Management, 13(2), 337-361. (in Persian)
Merrilees, B., Frazer, L. (2013). Internal branding: Franchisor leadership as a critical determinant. journal of business research, 66(2), 158-164. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.07.008.
Mohammad Mahdipour, S., Shujaei, F., Niknafs, A. (2021). Effective factors on place branding with a data mining approach (case study: Instagram social network). Business Management, 13(2), 501-473. (in Persian)
Ngo, L.V., Nguyen, N. PH., Huynh, K.T., Gregory, G., Cuong, PH. H. (2019). Converting internal brand knowledge into employee performance. Journal of Product & brand management, 29(3), 273-287. DOI 10.1108/JPBM-10-2018-2068.
O’Callaghan, E. (2019). The battle for commercial hearts and minds and the internal brand within a charity shop network. In ireland, The international review of retail, distribution and consusumer research, 29, (5), 600-617. https://doi.org/10.1080/09593969.2019. 1664615
O’Callaghan, E., Murray, J. (2017). Internal brand identification as metamorphic glue in the internal branding process within a retailer network, journal of hospitality marketing & management, 29, 4-503-525. https://doi.org/10.1080/19368623.2019.1650155.
Piehler, R., Hanisch, S., Burmann, Ch. (2015). Internal branding –relevance, management and challenges. Journal of brand management, 32, 52-61. www.springerprofessional.de/mrsg.
Piha, L.p., Avlonitis, G.J. (2018). Internal brand orientation: conceptualization. scale development and validation. journal of marketing management. https://doi.org/10.1080/0267257X.2018.1445658.
Preez, R.D., Bendixen, M., Abratt, R. (2017). The behavioral consequences of internal brand management among frontline employees. Journal of product & brand management, 26 (93), 251-261. http://dx.doi.org/10.1108/JPBM-09-2016-1325.
Punjaisri, Kh., Wilson, A. (2011). Internal branding process: key mechanisms, outcomes and moderating factors. Journal of marketing, 45(9). DOI 10.1108/03090561111151871
 Rahim Nia, F., Sadeghi, F. (2015). Examining the role of job satisfaction mediator in the effect of internal brand management and job anchors on the desire to stay, case study: a government organization in Mashhad city. Scientific-Research Quarterly of Modern Marketing Research, 6(4), 67-88. (in Persian)
Raj, A.B. (2018). Employee well-being through internal branding: An integrated approach for achieving employee-based brand outcomes. Global business review, 21(3), 1-22. DOI: 10.1177/0972150918779161
 Saini, G.K., Lievens, F., Srivastava, M. (2022). Employer and internal branding research: A bibliometric analysis of 25 years. Journal of Product and Brand Management, 1-26. Available at: https://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/7011
Saleem, F.Z., Iglesias, O. (2016). Mapping the domain of the fragmented field of internal branding, journal of product & brand management, 25(1), 43-57. http://dx.doi.org/10.1108/JPBM-11-2014-0751
Sandelowski, M., Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company, New York.
Schmidt, H.J., Ind, N., Iglesias, O. (2021). Internal branding. In search of a new paradigm, journal of product and brand management, (PDF) schmit et al. 2021. Internal branding.in search of a new paradigm.PDF | Oriol iglesias - academia.edu.
Shafia, S., Naghavi, M. A. (2018). Model of internal brand management of hotels in Tehran. Bagh Nazar Magazine, 15 (68), 25-38. (in Persian)
Shafia, S., Naghavi, M. A. (2020). Identifying domestic brand management strategies in hotels in Tehran: a qualitative study. Tourism and development, 9(1), 103- 118. (in Persian)
Shakerardakani, M., Baghainia, F., Amrollahi Bioki, N., Behjati Ardakani, M.A. (2021). Analyzing the effective factors in the internal branding of Yazd hotels with a qualitative approach. Tourism Management Studies, 16(55), 45-77. (in Persian)
Sharma, N., Kamalanabhan, T.J. (2012). Internal corporate communication and its impact on internal branding: Perception of Indian public sector employees, corporate communications: An International Journal, 17(3), 300-322. http://dx.doi.org/10.1108/13563281211253548.
 Soleimani, M., Dana, L.P., Salamzadeh, A., Bouzari, P. and Ebrahimi, P. (2021). The effect of internal branding on organisational financial performance and brand loyalty: mediating role of psychological empowerment. Journal of Asian Business and Economic Studies, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JABES-08-2021-0122.
Soltani, M., Nabizadeh Mamani, E., Mazinani, A.H. (2015). Designing and explaining the model of mechanisms, effects and consequences of internal branding (Study case: Sodid Industrial Group). Scientific-Research Quarterly of Modern Marketing Research, 6(2), 133-152 .(in Persian)
Terglav, K., Ruzzier, M.K., Kasa, R. (2016). Internal branding process: Exploring the role of mediators in top management’s leadership–commitment relationship. international journal of hospitality management, 54, 1-11. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.12.007
Vatankhah, S., Darvishi, M. (2018). An empirical investigation of antecedent and consequences of internal brand equity: Evidence from the airline industry, journal of air transport management, 69, 49-58. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2018.02.002.
Wang, Y.CH., Yang, J., Yang, Ch.E. (2019). Hotel internal branding: A participatory action study with a case hotel. journal of hospitality and tourism management, 40, 31-39. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.05.002
Watanapaisal, D. (2019). Internal branding and employees brand outcomes: do generational difference and organizational tenure matter?. Industrial and commercial training. 51(4): 209-227. https://doi.org/10.1108/ICT-10-2018-0089
Watanapaisal, D. (2018). Employee retention: the effects of internal branding and brand attitudes in sales organizations, personnel review, 47(3), 675-693. https://doi.org/10.1108/PR-06-2017-0193
Yang, J.T., Wan, CH. SH., Wu, CH.W. (2015). Effect of internal branding on employee brand commitment and behavior in hospitality. Tourism and hospitality research, DOI: 10.1177/1467358415580358
Zhang, H., Xu, H. (2021). Improving internal branding outcomes through employees’ self-leadership. Journal of hospitality and tourism management, 46(257-266). https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.12.013.