سنجش آزمایشی تأثیر قیمت و برچسب سبز بر قصد خرید محصول غذایی سبز در گروه‌های مختلف جمعیتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب‌وکار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب‌وکار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

هدف: نگرانی‌های زیست‌محیطی مصرف‌کنندگان در محصولات غذایی، تقاضا برای محصولات سبز را افزایش داده است و بازاریابی این محصولات، نیازمند توجه به مسئله قیمت‌گذاری، بر اساس واکنش مصرف‌کنندگان است. هدف اصلی این پژوهش، سنجش اثر تفاوت سطح قیمت و برچسب سبز، بر قصد خرید محصول در گروه‌های مختلف جمعیتی است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تجربی است. برای اجرای آزمایش، ابتدا وبسایتی آزمایشی طراحی شد و یک محصول غذایی (همبرگر) در دو حالت سبز/ معمولی و در دو سطح قیمت گران و ارزان نمایش داده شد. نمونه‌های آماری که از طریق شبکه‌های اجتماعی در دسترس بودند، از این خرده‌فروشی‌ها بازدید و لینک پرسش‌نامه را در صفحه وبسایت دریافت کردند. این افراد قصد خرید محصول انتخابی خود را بر اساس پرسش‌نامه اعلام کردند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق تحلیل آنوای یک‌سویه و عاملی انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تفاوت در سطح قیمت با در نظر داشتن اثر متقابل ویژگی سبز، باعث تفاوت در قصد خرید محصولات سبز می‌شود. تفاوت‌های مشاهده شده در قصد خرید، در گروه‌های زنان و مردان یکسان است؛ اما تفاوت در سطح قیمت با در نظر گرفتن آثار متقابل ویژگی سبز/ غیرسبز، بر قصد خرید محصول بین افراد با سطح تحصیلات و سطح درآمد مختلف، متفاوت است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، صاحبان کسب‌وکار و بازاریابان، باید هنگام قیمت‌گذاری دقت لازم را به‌عمل آورند و سطوح مناسب قیمت را متناسب با نوع محصولات سبز، تعیین کنند تا به افزایش احتمال قصد خرید در آنان منجر شود. سنجش هم‌زمان اثر قیمت و برچسب سبز بر قصد خرید محصول با روش تجربی و در گروه‌های مختلف جمعیتی، از نوآوری این پژوهش است که در مطالعات قبل به آن پرداخته نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Measurement of the Impact of Price and Green Labels on the Purchase Intention of Green Food Products among Demographic Groups of Consumers

نویسندگان [English]

  • Fateme Abedini 1
  • Manijeh Bahrainizad 2
  • Majid Esmaeilpour 2
1 MSc., Department of Business Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
2 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Objective
The current concern about food product consumption and demand for green products highlights the need to pay attention to their pricing. The main purpose of this study is to measure the impact of price tags and green labels on the purchase intention of different population groups.
 
Methodology
The present study is applied in terms of purpose and experimental in terms of method. Initially, a website was designed and a food product (hamburger) was offered to the customers in two modes of green and normal, at both high and low prices. The statistical samples who were selected from social networks visited these retailers and received a questionnaire link on the website page. They expressed their intention to buy the selected product through the questionnaire. Data analysis was performed through one-way ANOVA and factor analysis.
 
Findings
Based on the obtained results, in groups who chose high-priced green products, the average purchase intention level to buy green products was higher. Accordingly, higher prices of green products were acceptable to consumers i.e., consumers' perceptions of the relationship between price, quality, or the features added to the product. Further, the average intention to buy green products by individuals who chose more expensive green products was higher compared to the intention level of those who bought non-green products at lower price levels. However, there was no difference in the average intention of the customers who bought green products at lower prices compared to the intention of those who purchased non-green products at higher prices. In addition, differences in price levels, considering the interaction of green characteristics, directly affected the intention to buy green products. No difference was observed in purchase intention in the male and female groups, but there was a significant difference in purchase intention of the product among customers with different educational and income levels.
 
Conclusion
According to the findings, marketers should be careful in the pricing of green products to increase the likelihood of their customers’ intention to buy. They are advised to provide strategies to ensure the quality of green products. One of these strategies is using valid green certificates on product packaging that indicate the quality of green products in domestic and international markets. Since no difference was found among male and female consumers in terms of intention to buy green products at high or low prices, marketers are advised to focus on other demographic features that may affect consumers' purchasing intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pricing
  • Green product
  • Intention to buy green product
  • Food product
پورجمشیدی، حدیث؛ مهدیزاده، حسین و معتمدی‌نیا، زهره (1399). بررسی عوامل مؤثر‌ بر مصرف‌ محصولات ‌سبز در بین شهروندان خرم‌آباد با تکنیک SEM‎. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22(12)، 147-161.
عباسی، جواد؛ عنایتی، غلام‏رضا و رهبری، محسن (1391). بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید سبز دانشجویان ایرانی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین). پژوهشگر (مدیریت)، 27(9)، 35-49.
مروی، محمدحسین؛ ملکی مین‌باش رزگاه، مرتضی؛ زارعی، عظیم و شجاعی باغین، گلنار (1400). موانع مؤثر بر قصد خرید سبز: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری‎. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8(1)، 38-58.
 
References
Abbasi, J., Enayati, G., Rahbari, M. (2012). Investigating the Factors Affecting Green Shopping Behavior of Iranian Students (Case Study: Students of Qazvin Islamic Azad University). Pajouheshgar (Management), 27 (9), 35-49. (in Persian)
 Achabou, M. A. & Dekhili, S. (2013). Luxury and sustainable development: Is there a match? Journal of Business Research, 66(10), 1896-1903.
Ariffin, S., Dihanan, N. & Wahid, N. (2019). Investigating the factors affecting consumer purchase intention towards halal organic food. Journal of Entrepreneurship Business and Economics, 7(2), 162-188.
Armstrong, R., Eperjesi, F. & Gilmartin, B. (2002). The application of analysis of variance (ANOVA) to different experimental designs in optometry. Ophthalmic and Physiological Optics, 22(3), 248-256.
Barbarossa, C. & Pastore, A. (2015). Why environmentally conscious consumers do not purchase green products: A cognitive mapping approach. Qualitative Market Research: An International Journal, 18(2), 188-209.
Biswas, A. & Roy, M. (2015). Leveraging factors for sustained green consumption behavior based on consumption value perceptions: testing the structural model. Journal of Cleaner Production, 95(15), 332-340.
Borin, N., Lindsey-Mullikin, J. & Krishnan, R. (2013). An analysis of consumer reactions to green strategies. Journal of Product & Brand Management, 22(2), 118-128.
Büyükdağ, N., Soysal, A. & Kitapci, O. (2020). The effect of specific discount pattern in terms of price promotions on perceived price attractiveness and purchase intention: An experimental research. Journal of Retailing and Consumer Services, 55(1), 102-112.
Chaudhary, R. & Bisai, S. (2018). Factors influencing green purchase behavior of millennials in India. Management of Environmental Quality: An International Journal, 29(5), 798-812.
Chaudhary, R., (2018). Green buying behavior in India: an empirical analysis. Journal of Global Respons, 9(2), 179–192.
Chen, J.D., Wang, Y., Song, M.L. and Zhao, R.C. (2017). Analyzing the decoupling relationship between marine economic growth and marine pollution in China. Ocean Engineering, 137, 1-12.
Chen, M.F. & Lee, C.L. (2015). The impacts of green claims on coffee consumers’ purchase intention, British Food Journal, 117(1), 195-209.
Chen, T. B. & Chai, L. T. (2010). Attitude towards the environment and green products: Consumers’ perspective. Management science and engineering, 4(2), 27-39.
Chen, Y. S. & Chang, C. H. (2012). Enhance green purchase intentions: The roles of green perceived value, green perceived risk, and green trust. Management Decision.
Cicia, G., Del Giudice, T. and Scarpa, R. (2002). Consumers’ perception of quality in organic food, British Food Journal, 104( 3/4/5), 200-213.
Ciribele, J.P. & Caneschi, B.Da.S. (2011). Marketing verde: Um diferencial competitivo ou uma questão essencial para as empresas sobreviverem no século XXI. Revista Gestão Empresarial, 1(1), 114–125.
Cohen, M. A., Cui, S. & Gao, F. (2019). The effect of government support on green product design and environmental impact. Available at SSRN 3291017.
Coskun, S., Ozgur, L., Polat, O. & Gungor, A. (2016). A model proposal for green supply chain network design based on consumer segmentation. Journal of Cleaner Production, 110, 149-157.
Dangelico, R. M. & Pontrandolfo, P. (2015). Being ‘green and competitive’: The impact of environmental actions and collaborations on firm performance. Business Strategy and the Environment, 24(6), 413-430.
Dangi, N., Gupta, S. & Narula, S. (2020). Consumer buying behaviour and purchase intention of organic food: a conceptual framework. Management of Environmental Quality, 31(6), 1515-1530.
Desore, A. & Narula, S. A. (2018). An overview on corporate response towards sustainability issues in textile industry. Environment, Development and Sustainability, 20(4), 1439-1459.
 Dewi, W., Avicenna, F. & Meideline, M. (2020). Purchase Intention of Green Products Following an Environmentally Friendly Marketing Campaign: Results of a Survey of Instagram Followers of InnisfreeIndonesia. Asian Journal for Public Opinion Research, 8(2), 160-177.
Dias, K. T. & Braga Junior, S. S. (2016). The use of reverse logistics for waste management in a Brazilian grocery retailer. Waste Management & Research, 34(1), 22-29.
Dost, M. K. B., Illyas, M. & Rehman, C. A. (2015). Online shopping trends and its effects on consumer buying behavior: A case study of young generation of Pakistan. NG-Journal of Social Development, 5(1), 1-22.
Drozdenko, R., Jensen, M. & Coelho, D. (2011). Pricing of green products: Premiums paid, consumer characteristics and incentives. International Journal of Business, Marketing, and Decision Sciences, 4(1), 106-116.
Dubey, R., Gunasekaran, A., Childe, S. J., Papadopoulos, T., Wamba, S. F. & Song, M. (2016). Towards a theory of sustainable consumption and production: Constructs and measurement. Resources, Conservation and Recycling, 106, 78-89.
Dutta, P., Choi, T.M., Somani, S., Butala, R., 2020. Blockchain technology in supply chain operations: Applications, challenges and research opportunities. Transp. Res. Part E: Logist. Transp. Rev. 142, 102067.
Ergen, A., Bozkurt, F. & Giray, C. (2014). Clustering The Consumers According To Their Environmental Concern: A Study In The Turkish Market. International Business & Economics Research Journal (IBER), 13(6), 1353-1358.
Fang, Y., Wang, X. & Yan, J. (2020). Green product pricing and order strategies in a supply chain under demand forecasting. Sustainability, 12(2), 713.
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18, 39–50.
Ghali-Zinoubi, Z. (2020). Determinants of consumer purchase intention and behavior toward green product: the moderating role of price sensitivity. Archives of Business Research, 8(1), 261-273.
Ghosh, D., Shah, J. & Swami, S. (2020). Product greening and pricing strategies of firms under green sensitive consumer demand and environmental regulations. Annals of Operations Research, 290(1), 491-520.
Gilal, F., Chandani, K., Gilal, R., Gilal, N., Gilal, W. & Channa, N. (2020). Towards a new model for green consumer behaviour: A self - determination theory perspective. Sustainable Development, 28(4), 711-722.
Gleim, M. R., Smith, J. S., Andrews, D. & Cronin Jr, J. J. (2013). Against the green: A multi-method examination of the barriers to green consumption. Journal of retailing, 89(1), 44-61.
Gupta, A. & Singh, U. (2019). Factors Affecting Environmentally Responsive Consumption Behavior in India: An Empirical Study. Jindal Journal of Business Research, 8(1), 16-35.
Heiberger, R. & Neuwirth, E. (2009). One-way anova. In R through excel,(pp. 165-191). New York, NY.: Springer.
Hervani, A.A., Helms, M.M. & Sarkis, J. (2005). Performance measurement for green supply chain management. Benchmarking: An International Journal, 12(4), 330-353.
Hong, Z., Guo, X., 2019. Green product supply chain contracts considering environmental responsibilities. Omega, 83, 155–166.
Hong, Z., Wang, H. & Yu, Y. (2018). Green product pricing with non-green product reference. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 115, 1-15.
Joshi, Y. & Rahman, Z. (2015). Factors affecting green purchase behaviour and future research directions. International Strategic management review, 3 (1-2), 128-143.
Junior, S., da Silva, D., Gabriel, M. & Braga, W. (2015). The effects of environmental concern on purchase of green products in retail. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 170(1), 99-108.
Kong, W., Harun, A., Sulong, R. S. & Lily, J. (2014). The influence of consumers perception of green products on green purchase intention. International Journal of Asian Social Science, 4(8), 924-939.
Konuk, F.A. (2018). The role of store image, perceived quality, trust and perceived value in predicting consumers’purchase intention towards organic private label food, Journal of Retailing and Consumer Services, 43, 304-310.
Kumar, A. & Dash, M. K. (2015). E-service quality dimensions' effect on customers' willingness to buy: structural equation modelling approach. International Journal of Services and Operations Management, 22(3), 287-303.
Kumar, A., Prakash, G. & Kumar, G. (2021). Does environmentally responsible purchase intention matter for consumers? A predictive sustainable model developed through an empirical study. Journal of Retailing and Consumer Services, 58(1), 102270.
Kumar, B., Manrai, A. K. & Manrai, L. A. (2017). Purchasing behaviour for environmentally sustainable products: A conceptual framework and empirical study. Journal of Retailing and Consumer Services, 34, 1-9
Kumar, P. & Ghodeswar, B. (2015). Factors affecting consumers’ green product purchase decisions. Marketing Intelligence & Planning, 33(3), 330-347.
Lee, K.H. (2009). Why and how to adopt green management into business organizations? The case study of Korean SMEs in manufacturing industry. Management Decision, 47(7), 1101-1121.
Liu, K., Li, W., Cao, E. & Lan, Y. (2021). Behaviour-based Pricing in the Green Product Supply Chain. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-497867/v1
Liu, K., Li, W., Jia, F. & Lan, Y. (2022). Optimal strategies of green product supply chains based on behaviour-based pricing. Journal of Cleaner Production, 130288.
Liu, X., Wang, C., Shishime, T. & Fujitsuka, T. (2012). Sustainable con-sumption: Green purchasing behaviours of urban residents in China.Sustainable Development, 20(4), 293–308.
Lix, L., Keselman, H. & Keselman, J. (1996). Consequences of assumption violations revisited: A quantitative review of alternatives to the one-way analysis of variance F test. Review of educational research ,66(4), 579-619.
Maichum, K., Parichatnon, S. & Peng, K.-C. (2017). influence of environmental concern and environmental attitude on purchase intention towards green products: a case study of young consumers in Thailand. International Journal of Business Marketing and Management, 2(3), 1-8.
Martinez, F. (2012). The syncretism of environmental and social responsibility with business economic performance, Management of Environmental Quality, 23(6), 597-614.
Martínez, M., Cremasco, C., Gabriel Filho, L., Junior, S., Bednaski, A., Quevedo-Silva, F.,… Padgett, R.-L. (2020). Fuzzy inference system to study the behavior of the green consumer facing the perception of greenwashing. Journal of cleaner production, 242(1), 116064.
Marvi, M., Maleki MinbasRazgah, M., Zarei, A., Shojaei, G. (2021). The Influential Barriers to Green Purchase Intention: an Interpretive Structural Modelling Approach. Consumer Behavior Studies Journal, 8(1), 38-58. (in Persian)
Mathiyazhagan, K., Govindan, K., NoorulHaq, A. & Geng, Y. (2013). An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supply chain management. Journal of cleaner production, 47, 283-297.
Mezger, A., Cabanelas, P., Cabiddu, F. & Rüdiger, K. (2020). What does it matter for trust of green consumers? An application to German electricity market. Journal of Cleaner Production, 242(1), 118484.
Munerah, S., Koay, K. & Thambiah, S. (2021). Factors influencing non-green consumers’ purchase intention: A partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) approach. Journal of Cleaner Production, 280(1), 124194.
Narula, S.A. and Desore, A. (2016). Framing green consumer behaviour research: opportunities and challenges, Social Responsibility Journal, 12(1), 1-22.
Newton, J., Tsarenko, Y., Ferraro, C. & Sands, S. (2015). Environmental concern and environmental purchase intentions: The mediating role of learning strategy. Journal of Business Research, 68(9), 1974-1981.
Nguyen, T., Lobo, A. & Nguyen, B. (2018). Young consumers’ green purchase behaviour in an emerging market. Journal of Strategic Marketing, 26(7), 583-600.
Nguyen, T., Nguyen, D., Trinh, V., Tran, T. & Cao, T. (2020). Factors affecting intention to purchase green products in Vietnam. The Journal of Asian Finance Economics, and Business, 7(4), 205-211.
Nguyen, T., Yang , Z. & Nguyen , N. (2019). Greenwash and green purchase intention: The mediating role of green skepticism. Sustainability, 11(9), 2653.
Nia, B., Dyah, I., Hery, S. & Bayu, D. (2018). The Effect of Green Purchase Intention Factors on The Environmental Friendly Detergent Product (Lerak). In E3S Web of onferences،, 73(5), 06007.
Ozoliņa, L. & Rošā, M. (2013). The consumer's role in energy efficiency promotion in Latvian manufacturing industry, Management of Environmental Quality, 24(4), 330-340.
Padel, S. & Foster, C. (2005). Exploring the gap between attitudes and behaviour: Understanding why consumers buy or do not buy organic food. British food journal, 107 (8), 606-625.
Palmeira, M., Pontes, N., Thomas, D. and Krishnan, S. (2016). Framing as status or benefits? Consumers’ reactions to hierarchical loyalty program communication, European Journal of Marketing, 50(3/4), 488-508.
Panda, T., Kumar, A., Jakhar, S., Luthra, S., Garza-Reyes, J., Kazancoglu, I. & Nayak, S. (2020). Social and environmental sustainability model on consumers’ altruism, green purchase intention, green brand loyalty and evangelism. Journal of Cleaner production, 243(10), 118575.
Poddar, A., Narula, S. A. & Zutshi, A. (2019). A study of corporate social responsibility practices of the top Bombay Stock Exchange 500 companies in India and their alignment with the Sustainable Development Goal s. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(6), 1184-1205.
Pourjamshidi, H., Mehdizadeh, H.,& Motamedinia, Z. (2021). Investigating the factors affecting the consumption of green products among the citizens of Khorramabad with the technique (SEM), J. Env. Sci. Tech., 22(1), 147-161.(in Persian)
Prakash, G., Choudhary, S., Kumar, A., Garza-Reyes, J. A., Khan, S. A. R. & Panda, T. K. (2019). Do altruistic and egoistic values influence consumers’ attitudes and purchase intentions towards eco-friendly packaged products? An empirical investigation. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 163-169.
Rahman, I. & Reynolds, D. (2019). The influence of values and attitudes on green consumer behavior: A conceptual model of green hotel patronage. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 20(1), 47-74.
Rausch, T. & Kopplin, C. (2021). Bridge the gap: Consumers’ purchase intention and behavior regarding sustainable clothing. Journal of Cleaner Production, 278(1), 123882.
Rehman, Z.u. & Dost, M. (2013). Conceptualizing green purchase intention in emerging markets: An empirical analysis on Pakistan. In The 2013 WEI International Academic Conference Proceedings, 1(2), 101-102.
Rosa-Díaz, I. (2004). Price knowledge: effects of consumers' attitudes towards prices, demographics, and socio-cultural characteristics. Journal of Product & Brand Management, 13(6), 406-428.
Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis, J. & Shen, L. (2019). Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management. International Journal of Production Research, 57(7), 2117-2135.
Salazar-Ordóñez, M., Rodríguez-Entrena, M. & Arriaza, M. (2021). How do consumers respond to price gaps in private brand agrifood products? British Food Journal, 7(70), 1-20.
Schlatter, B., TravnıcekWiller, J.H. and Lernoud, J. (2020). Organic agriculture worldwide: current statistics, in Willer, H., Schlatter, B., Travnıcek, J., Kemper, L. and Lernoud, J. (Eds), The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2020, FiBL, Frick and IFOAM –Organics International, Bonn, 31-69.
Septianto, F., Lee, M. & Putra, P. (2021). Everyday “low price” or everyday “value”? The interactive effects of framing and construal level on consumer purchase intentions. Journal of Retailing and Consumer Services, 58(1), 102317.
Shao, J. & Ünal, E. (2019). What do consumers value more in green purchasing? Assessing the sustainability practices from demand side of business. Journal of Cleaner Production, 209(1), 1473-1483.
Sharma, A. & Foropon, C. (2019). Green product attributes and green purchase behavior. Management Decision, 57(4), 1018-1042.
Shipley, D. & Jobber, D. (2001). Integrative pricing via the pricing wheel. Industrial Marketing Management, 30(3), 301-314.
Siddique, M. & Hossain, A. (2018). Sources of consumers awareness toward green products and its impact on purchasing decision in Bangladesh. Journal of Sustainable Development, 11(3), 9-22.
Simmons, J., Nelson, L. & Simons, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. Psychological science, 22(11), 1359-1366.
Singh, A. & Bansal, M. (2012). Green marketing: a study of consumer attitude & environmental concern. Indian journal of Commerce, 65(2), 273-283.
Smith, S. & Paladino, A. (2010). Eating clean and green? Investigating consumer motivations towards the purchase of organic food. Australasian Marketing Journal, 18(2), 93-104.
Song, M., Cen, L., Zheng, Z., Fisher, R., Liang, X., Wang, Y. & Huisingh, D. (2017). How would big data support societal development and environmental sustainability? Insights and practices. Journal of Cleaner Production, 142, 489-500.
Sreen, N., Purbey, S. & Sadarangani, P. (2018). Impact of culture, behavior and gender on green purchase intention. Journal of Retailing and Consumer Services, 41(1), 177-189.
Su, J., Li, C., Zeng, Q., Yang, J. & Zhang, J. (2019). A green closed-loop supply chain coordination mechanism based on third-party recycling. Sustainability, 11(19), 5335.
Svensson, G. and Wagner, B. (2015). Implementing and managing economic, social and environmental efforts of business sustainability: Propositions for measurement and structural models, Management of Environmental Quality, 26(2), 195-213.
Tan, B.C., and Lau, T.C. (2010). Attitude towards the Environment and Green Products: Consumers’ Perspective. Management Science and Engineering, 4, 2, 27-39.
Tan, C., Ojo, A. & Thurasamy, R. (2019). Determinants of green product buying decision among young consumers in Malaysia. Young Consumers, 20(2), 121-137.
Tariq, M., Nawaz, M., Nawaz, M. & Butt, H. (2013). Customer perceptions about branding and purchase intention: a study of FMCG in an emerging market. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(2), 340-347.
Teng, P. K., Jusoh, W. J. W., Siong, H. K. & Mesbahi, M. M. (2013). Awareness, recognition and intention: Insights from a non-Muslim consumer survey regarding halal labeled food products in Malaysia. In 3rd International conference on management proceeding, 3(1), 10-11.
Teoh, C. and Gaur, S. (2019). Environmental concern: an issue for poor or rich, Management of Environmental Quality, 30(10), 227-242.
Tran, V. & Nguyen, H. (2020). Consumer attitudes towards beauty bloggers and paid blog advertisements on purchase intention in Vietnam. Management Science Letters, 10(5), 1017-1026.
Trang, H., Lee, J.-S. & Han, H. (2019). How do green attributes elicit pro-environmental behaviors in guests? The case of green hotels in Vietnam. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(1), 14-28.
Tripathi, A. & Pandey, N. (2018). ). Does impact of price endings differ for the non-green and green products? Role of product categories and price levels. Journal of Consumer Marketing, 35(2), 143-156.
Tseng, S. C. & Hung, S. W. (2013). A framework identifying the gaps between customers' expectations and their perceptions in green products. Journal of cleaner production, 59, 174-
Varah, F., Mahongnao, M., Pani, B. & Khamrang, S. (2021). Exploring young consumers’ intention toward green products: applying an extended theory of planned behavior. Environment Development and Sustainability, 23(6), 9181-9195.
Wang, J., Pham, T. & Dang, V. (2020). Environmental consciousness and organic food purchase intention: a moderated mediation model of perceived food quality and price sensitivity. International journal of environmental research and public health, 17(3), 850.
Wang, J., Tian, Y., Song, M., Zhao, J. and Li, H. (2018). Coal saving in China: from Pareto-Koopmans to Kaldor-Hicks criterion, Journal of Organizational Change Management, 31(1), 103-117.
Wang, J., Wang, J. & Gao, J. (2020). Effect of Green Consumption Value on Consumption Intention in a Pro-Environmental Setting: The Mediating Role of Approach and Avoidance Motivation. SAGE Open, 10(1), 2158244020902074.
Watanabe, d., Alfinito, E., Curvelo, I. & Hamza, K. (2020). Perceived value, trust and purchase intention of organic food: a study with Brazilian consumers. British Food Journal122(4), 1070-1184.
Weisstein, F., Asgari, M. & Siew, S.-W. (2014). Price presentation effects on green purchase intentions. Journal of Product & Brand Management, 23(3), 230-239.
Woo, E. & Kim, Y. (2019). Consumer attitudes and buying behavior for green food products. British Food Journal,121(2), 320-332.
Xu, J. & Duan, Y. (2022). Pricing and greenness investment for green products with government subsidies: When to apply blockchain technology?. Electronic Commerce Research and Applications, 51, 101108.
Yang, R., Tang, W. & Zhang, J. (2021). Technology improvement strategy for green products under competition: The role of government subsidy. European Journal of Operational Research, 289(2), 553-568.
Young, W., Hwang, K., McDonald, S. & Oates, C. J. (2010). Sustainable consumption: green consumer behaviour when purchasing products. Sustainable development, 18(1), 20-31.
Zhang, B., Fu, Z., Huang, J., Wang, J., Xu, S. & Zhang, L. (2018). Consumers' perceptions, purchase intention, and willingness to pay a premium price for safe vegetables: a case study of Beijing, China. Journal of cleaner production, 197(1), 1498-1507.
Zhang, L., Fan, Y., Zhang, W. & Zhang, S. (2019). Extending the theory of planned behavior to explain the effects of cognitive factors across different kinds of green products. Sustainability, 11(15), 4222.