بررسی تأثیر خودافشایی، نگرانی‌های حریم خصوصی و میزان خشنودی بر آسودگی خاطر در بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی (نمونه‌پژوهی: مشتریان دیجی‌کالا)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه دانش البرز، البرز، ایران

چکیده

هدف: اکنون دوره دیجیتال است و در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که هر روز با تعاملات اجتماعی در رسانه‌های اجتماعی سروکار داریم؛ زیرا این رسانه‌ها امکان برقراری ارتباط سریع و کارآمد را برای ما فراهم می‌کنند؛ به همین دلیل کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ نیز رسانه‌های اجتماعی را کانالی ارزشمند و ضروری برای بازاریابی می‌دانند. بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، بخشی از فرایند بازاریابی دیجیتال است که با استفاده از تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی، برای دستیابی به اهداف بازاریابی و برندسازی کسب‌وکارها تلاش می‌کند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر خودافشایی، نگرانی‌های حریم خصوصی و میزان خشنودی، بر آسودگی خاطر در بازاریابی رسانه‌های اجتماعی است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش‌های توصیفی، از نوع هم‌بستگی قرار می‌گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات‌گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می‌شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان دیجی‌کالا در شهر کرج در نظر گرفته شده است. به‌منظور محاسبه حداقل نمونه لازم برای پژوهش، از فرمول کوکران با فرض نامحدودبودن جامعه آماری استفاده شد که تعداد آن 384 نفر به‌دست آمد. با توجه به محدودیت‌های جمع‌آوری داده، پرسش‏نامه به‌صورت الکترونیکی طراحی شد و پس از توزیع از طریق ایمیل و شبکه‌های اجتماعی، داده‌های مورد نیاز از جامعه دریافت شد. شبکه‌های اجتماعی استفاده‌شده در این پژوهش اینستاگرام، واتساپ و تلگرام بود. از مخاطبانی که خرید و استفاده از دیجی‌کالا را تجربه کرده بودند، درخواست شد که در پاسخ‏گویی به پرسش‏نامه همکاری کنند. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‏نامه بود. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسش‏نامه جاکوبسان و همکاران (2020) استفاده شد. برای پاسخ به پرسش‌های پرسش‏نامه، از مقیاس 5 سطحی لیکرت استفاده شد که در آن 1 به‌معنای کاملاً مخالف تا 5 به‌معنای کاملاً موافق بود. برای سنجش روایی، از نظر خبرگان و برای اندازه‌گیری پایایی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی تمامی متغیرها بیشتر از 7/0 به‌دست آمد. آزمون فرضیه‌ها (مدل ساختاری) با استفاده از روش معادلات در نرم‌افزار پی‌ال‌اس انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌های توصیفی نشان داد که بیشتر افراد در گروه سنی ۳۶ تا ۵۰ سال (۵۹ درصد) بودند و گروه‌های سنی ۲۰ تا ۳۶ سال (۲۱ درصد) و ۵۰ سال به بالا (۲۰ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. سطح تحصیلی بیشتر افراد در مقطع کارشناسی ارشد (۵۴ درصد) بود و به‌ترتیب مقطع کارشناسی (۲۹درصد) و دیپلم و فوق دیپلم (۱۷ درصد)، در رده‌های بعدی قرار گرفتند. یافته‌های بخش استنباطی حاکی از آن است که نگرانی‌های حریم خصوصی بر متغیرهای خودافشایی، خشنودی و آسودگی خاطر در بازاریابی، تأثیر مثبت می‌گذارد؛ متغیر خودافشایی بر آسودگی خاطر در بازاریابی تأثیر مثبتی دارد و همچنین، خشنودی بر آسودگی خاطر در بازاریابی اثر مثبتی می‌گذارد.
نتیجه‌گیری: توصیه می‌شود که از رسانه‌های اجتماعی، به‌عنوان ابزاری برای اطلاع‌رسانی عمومی استفاده شود و امکان بیان احساسات شخصی در شبکه‌های اجتماعی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the Influence of Self-Disclosure, Privacy Concerns, and Satisfaction on Peace of Mind in Social Media Marketing: A Case Study of Digikala Customers

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Zarepour Nasirabadi 1
  • Maryam Ghiasaabadi Farahani 2
  • Mohammad Sadeghi 3
1 , Assistant Prof., Department of Management, Shahed University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 MSc. Student, Department of Business Management, Alborz University of Science, Alborz, Iran.
چکیده [English]

Objective
In the digital age, we currently inhabit, our daily interactions are heavily mediated by social media, offering us a swift and efficient means of communication. It is for this reason that businesses of all sizes, including small, medium, and large enterprises, regard social media as both a valuable and indispensable channel for marketing. Social media marketing is a part of the digital marketing process that uses content creation in social networks to achieve businesses' marketing and branding goals. This research aims to investigate the effect of self-disclosure, privacy concerns, and satisfaction levels on peace of mind in social media marketing.
 
Methodology
The present study, in terms of its purpose, falls within the realm of applied research and can be categorized as a correlational descriptive investigation. Philosophically, it adopts a deductive approach and aligns with the positivist paradigm. Additionally, it takes the form of a cross-sectional study. The population of this research includes all customers of Digikala, the largest and most well-known e-commerce platform in Iran, in Karaj city. The Cochran formula was used to minimize the required sample size for the research, which amounted to 384 participants. Considering the limitations of data collection, a questionnaire was designed electronically, and the data was collected from the population through email and social networks. The social media platforms examined in this research encompassed Instagram, WhatsApp, and Telegram. The survey sought the participation of an audience with prior experience purchasing and using Digikala, inviting them to contribute by completing the questionnaire. The Jacobsen et al. (2020) questionnaire was used to measure the variables of the research. A 5-point Likert scale was used to answer the questions (from 1= completely disagree to 5= completely agree). In this study, the opinions of the experts, and specialists were used to check and determine the validity of the questions, and Cronbach's alpha was used to check the reliability of the questions. The reliability of all variables was higher than 0.7. Hypotheses were tested by the structural equation method using partial least squares (PLS) software.
 
Findings
The descriptive findings of the study indicated that the majority of participants fell within the age groups of 36-50 years (59%), 20-36 years (21%), and 50 years and above (20%). Regarding educational levels, participants included those with diplomas and associate degrees (17 percent), and bachelor's degrees (29 percent), with the majority having attained a master's degree (54 percent). Inferential findings showed that privacy concerns have a positive effect on the variables (self-disclosure, satisfaction, and peace of mind in marketing). Also, self-disclosure was proven to have a positive effect on peace of mind. Satisfaction has a positive effect on the peace of mind in marketing, too.
 
Conclusion
Utilizing social media as a means of disseminating public information is a vital and constructive use of these platforms. Furthermore, it is essential to facilitate the expression of personal feelings and experiences within the realm of social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-disclosure
  • Privacy concerns
  • Level of satisfaction
  • Peace of mind
  • Marketing
اعظمی، محسن؛ آزادی، وحید و آینه، معصومه (1395). بررسی تأثیر فعالیت‏های بازاریابی رسانه‏های اجتماعی درک شده بر قصد خرید مصرف‏کننده، جامعه‏شناسی آموزش و پرورش، 2(2)، 181- 197.  
حلاج‏نژادی، هادی (1396). بازاریابی با نقش رسانه‏های اجتماعی، نهمین کنفرانس بین‏المللی حسابداری و مدیریت.
حمیدی‏زاده، محمدرضا؛ کریمی علویجه، محمدرضا و رضایی، مرتضی. (1391). بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیلگری صفات اخلاقی، تحقیقات بازاریابی نوین، 2(3)، 53-61.
دانایی، ابوالفضل و معین، مسلم. (1396). بررسی تأثیر استراتژی رسانه‏های اجتماعی بر استراتژی بازاریابی رسانه‏های اجتماعی و عملکرد سازمانی فروشگاه‏های زنجیره‌ای، مدیریت راهبردی، 23(66)، 111-141.
روستا، علیرضا (1401). نقش نوآوری بازاریابی و تبلیغات خلاقانه در قصد خرید مشتریان شرکت دیجی‏کالا، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 11(4)، 75- 110. 
سماواتیان، اکرم. (1397). بررسی خودافشایی در شبکه‏های اجتماعی و مجازی (مورد مطالعه: شهر همدان)، دانش انتظامی همدان، 5(1)، 1- 28. 
سهرابی، بابک؛ یزدانی، حمیدرضا؛ مانیان، امیر و مسافر، حسین (1400). نقش هویت فناوری اطلاعات در رفتار خودافشایی کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام: پیمایشی پیرامون دانشجویان دانشگاه تهران، جامعه‌شناسی فرهنگ و هنر، 3(3)، 99- 123.
شیرخدایی، میثم؛ فلاح لاجیمی، حمیدرضا؛ ادبی فیروزجانی، علی؛ خانجانزاده، نوید و نجات، سهیل (1401). بازاریابی اینستاگرامی: انتخاب اینفلوئنسر در صنایع غذایی با رویکرد فوکام، مدیریت بازرگانی، 14(3)، 495-518.
عقیلی، سید وحید و قاسم‌زاده عراقی، مرتضی (1394). رسانه‏های اجتماعی، چیستی، کارکردها و چالش‏ها، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 8(1)، 21-36.
غفاری آشتیانی، پیمان.؛ غیاث‏آبادی فراهانی، مریم. (1402). بررسی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر قابلیت نوآوری و عملکرد اقتصادی در صنعت هتلداری شهر قم، دانش کارآفرینی، 3(1): 25-14.
غیاث‏آبادی فراهانی، مریم؛ غفاری آشتیانی، پیمان؛ قلیپور فریدونی، شهربانو و شبابی، هومن (1400). شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید بسته‏بندی سبز. علوم و فنون بسته‌بندی، 12(45)، 6-21.
محسنی، محسن؛ فائزی‏رازی، فرشاد و خوشنویس، مریم (1400). طراحی مدل کسب‌وکار رسانه‏های دیجیتال مبتنی بر ایجاد برند متمایز، مدیریت بازرگانی، 13(3)، 769- 790.
محمدشفیعی، مجید؛ رحمت‌آبادی، یزدان و سلیمان‌زاده، امید (1398). تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه‏های اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری، مطالعات رفتار مصرف کننده، 6(1)، 105-124.
محمدی، آدین و حمیدی، حجت الله (1396). بررسی نگرانی‏های خودافشانی و حفظ حریم خصوصی در شبکه‏های اجتماعی، اولین کنگره بین‌المللی پژوهش‌های تخصصی در علوم، مهندسی و فناوری‌های دانشگاهی.
 
References
Ampong, G. O. A., Mensah, A., Adu, A. S. Y., Addae, J. A., Omoregie, O. K. & Ofori, K. S. (2018). Examining self-disclosure on social networking sites: A flow theory and privacy perspective. Behavioral Sciences, 8(6), 58.
 Aqili, S.V., Ghasemzadeh Araqi, M. (2016). Social Media; the Nature, Functions and Challenges. Iranian Social Development Studies., 8(1), 21-36. (in Persian)
Bailey, A. A., Bonifield, C. M. & Arias, A. (2018). Social media use by young Latin American consumers: An exploration. Journal of Retailing and Consumer Services, 43, 10-19.
Cao, X. & Ali, A. (2018). Enhancing team creative performance through social media and transactive memory system. International Journal of Information Management, 39, 69-79.
Chen, S.C. & Lin, C. P. (2019). Understanding the effect of social media marketing activities: The mediation of social identification, perceived value, and satisfaction. Technological Forecasting and Social Change, 140, 22-32.
Cheung, M. L., Pires, G. D., Rosenberger III, P. J., Leung, W. K. & Ting, H. (2020). Investigating the role of social media marketing on value co-creation and engagement: An empirical study in China and Hong Kong. Australasian Marketing Journal (AMJ), 29(1). DOI:10.1016/j.ausmj.2020.03.006
Chung, Y. W. & Kim, T. (2017). Impact of using social network services on workplace ostracism, job satisfaction, and innovative behaviour. Behaviour & Information Technology, 36(12), 1235-1243.
 Danaei, A. & Moeen, M. (2017). Analysis of the Effect of Social Media Strategy on Social Media Marketing Strategy and Organizational Performance of Chain Supermarkets. Sterategic Management Research, 23(66), 111-141. (in Persian)
Danho, N., Danho, D. & Tomeh, W. (2020). The Role of Social Media Marketing Activities On Customer Satisfaction.
DeGroot, J. M. & Vik, T. A. (2017). We were not prepared to tell people yet: confidentiality breaches and boundary turbulence on Facebook. Computers in Human Behavior70, 351-359.
Dienlin, T. & Metzger, M. J. (2016). An extended privacy calculus model for SNSs: Analyzing self-disclosure and self-withdrawal in a representative US sample. Journal of Computer-Mediated Communication, 21(5), 368-383.
Du Plessis, C. (2017). The role of content marketing in social media content communities. South African Journal of Information Management, 19(1), 1-7.
Gentil, L., Grenier, G., Bamvita, J. M. & Fleury, M. J. (2020). Satisfaction with health and community services among homeless and formerly homeless individuals in Quebec, Canada. Health & social care in the community, 28(1), 22-33.
Ghiasabadi Farahani, M., Ghafari Ashtiani, P., Gholipour Fereydoni, S., Shababi, H. (2021). Identify the Factors Affecting the Desire to Buy Green Packaging. Journal of Packaging Science and Art, 12(45), 6-21. (in Persian)
Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R. & Singh, R. (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior. Journal of business research, 69(12), 5833-5841.

Hamidizadeh, M. R., Karimi Alavije., Rezaee, M. (2012). The examination of relationship personality dimensions & Brand equity and moderating role of Ethical Attributes. New Marketing Research Journal, 2(3), 35-50. (in Persian)

Hays, S., Page, S. J. & Buhalis, D. (2013). Social media as a destination marketing tool: its use by national tourism organisations. Current issues in Tourism, 16(3), 211-239.
Jacobson, J., Gruzd, A. & Hernández-García, Á. (2020). Social media marketing: Who is watching the watchers? Journal of retailing and consumer services53, 101774.
Kim, A. J. & Ko, E. (2012). Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. Journal of Business research, 65(10), 1480-1486.
Koohang, A. (2017). Social media sites privacy concerns: Empirical validation of an instrument. Online Journal of Applied Knowledge Management (OJAKM), 5(1), 14-26.
Lee, Y. H. & Kim, R. H. (2018, July). Estimation of the Smartphone User’Satisfaction and Customer Intention on the Social Networking Service. In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (pp. 262-271). Springer, Cham.
Ma, X., Hancock, J. T., Lim Mingjie, K. & Naaman, M. (2017, February). Self-disclosure and perceived trustworthiness of Airbnb host profiles. In Proceedings of the 2017 ACM conference on computer supported cooperative work and social computing (pp. 2397-2409).
Masur, P. K. (2018). Situational privacy and self-disclosure: Communication processes in online environments. Springer.
Mazzon, J. A. (2018). Using the methodological association matrix in marketing studies. Revista Brasileira de Marketing, 17(5), 747-770.
McInturff, K. O. (2017). Infidelity, marital satisfaction, and divorce intent among military married couples: Effects of social network sites activities (Doctoral dissertation, Northcentral University).
Mohammad Shafiee, M., Rahmatabadi, Y., Soleymanzadeh, O., (2019). The impact of social networks marketing communication on brand equity, relationship equity and customer responses. Journal of Consumer Behavior Studies, 6(1), 105-124. (in Persian)
Mohseni, M., Faezy Razi, F., Khoshnevis, M. (2021). Igning a Business Model for Digital Media Based on Creating a Distinctive Brand. Journal of Business Management, 13(3), 769-790. (in Persian)
Nabity-Grover, T., Cheung, C. M. & Thatcher, J. B. (2020). Inside out and outside in: How the COVID-19 pandemic affects self-disclosure on social media. International Journal of Information Management, 55, 102188.
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., Sifaki, E. & Vidakis, N. (2018). Evaluating Moodle use via Smart Mobile Phones. A case study in a Greek University. EAI Endorsed Transactions on Creative Technologies, 5(16).
Pappas, I. O., Papavlasopoulou, S., Kourouthanassis, P. E., Mikalef, P. & Giannakos, M. N. (2017, November). Motivations and emotions in social media: explaining users’ satisfaction with FsQCA. In Conference on e-Business, e-Services and e-Society (pp. 375-387). Springer, Cham.
Praveena, A. & Smys, S. (2016). Anonymization in social networks: a survey on the issues of data privacy in social network sites. Journal of International Journal of Engineering and Computer Science, 5(3), 15912-15918.
Renwick, L., Owens, L., Lyne, J., O’Donoghue, B., Roche, E., Drennan, J., ... & Clarke, M. (2017). Predictors of change in social networks, support and satisfaction following a first episode psychosis: A cohort study. International Journal of Nursing Studies, 76, 28-35.
Rousta, A. (2022). The Role of Marketing Innovation and Creative Advertising in Customer Purchase intention of Digikala Company, Journal of Innovation and Creativity in Humanities, 11(4): 75-110. (in Persian)
Samavatian, A. (2018). Investigating self-disclosure in social and virtual networks (case study: Hamedan city). Hamedan police science, 5(1): 1-28. (in Persian)
Schivinski, B. & Dabrowski, D. (2016). The effect of social media communication on consumer perceptions of brands. Journal of Marketing Communications, 22(2), 189-214.
Seo, E. J. & Park, J. W. (2018). A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry. Journal of Air Transport Management, 66, 36-41.
Shen, C. W., Luong, T. H., Ho, J. T. & Djailani, I. (2020). Social media marketing of IT service companies: Analysis using a concept-linking mining approach. Industrial Marketing Management, 90, 593-604.
Shirkhodaie, Meysam; Fallah Lajimi, Hamidreza; Adabi Firoozjaei, Ali; Khanjanzadeh Kakeroodi, Navid & Nejat, Soheil (2022). Instagram Marketing: Choosing an Influencer for the Food Industry based on the Full Consistency Method (FUCOM). Journal of Business Management, 14(3), 495-518. (in Persian)
Silic, M. & Back, A. (2016). The dark side of social networking sites: Understanding phishing risks. Computers in Human Behavior, 60, 35-43.
Sohrabi, B., Yazdani, H., Manian, A., Mosafer, H. (2021). The Role of IT Identity in Self-Disclosure Behavior of Instagram Users: A Survey of Students in University of Tehran, Journal of Sociology of Culture and Art, 3(3): 99-123. (in Persian)
Trattner, C. & Kappe, F. (2013). Social stream marketing on Facebook: a case study. International Journal of Social and Humanistic Computing, 2(1-2), 86-103.
Western Digital, (2018). Mining your social media data to make travel more personalised. Forbes India Blog. Forbes India. Retrieved from: ⟨http://www. forbesindia.com/blog/uncategorized/mining-your-social-media-data-to-make-travelmore- personalised
Yadav, M. & Rahman, Z. (2017). Measuring consumer perception of social media marketing activities in e-commerce industry: Scale development & validation. Telematics and Informatics, 34(7), 1294-1307.
Zhang, K., Liang, X., Ni, J., Yang, K. & Shen, X. (2016). Exploiting social network to enhance human-to-human infection analysis without privacy leakage. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 15(4), 607-620.