اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه، سیاست رسانه‌ای، استراتژی رسانه استاد مدیریت رسانه، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

management.ut.ac.ir/~arbatani
arbataniut.ac.ir
+982161117630
0000-0002-7826-9208

h-index: 10  

سردبیر

علی دیواندری

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت بازرگانی

divandariut.ac.ir
61117674
0000-0001-0000-10000

h-index: 10  

دبیر تخصصی

فرشته امین

مدیریت بازرگانی استادیار

faminut.ac.ir

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اصغر انواری رستمی

کسب و کار و امور مالی استادتمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~anvary
anvarymodares.ac.ir
+982122202335

h-index: 12  

دکتر محمدرضا حمیدی زاده

برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت سازمان استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-4540
m-hamidizadehsbu.ac.ir

h-index: 7  

دکتر علی دیواندری

مدیریت دولتی(سیاستگذاری عمومی) استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/divandari/?lang=en-gb
divandariut.ac.ir
+982161117674

h-index: 5  

دکتر سیدرضا سیدجوادین

مدیریت منابع انسانی استاد تمام، گروه مدیریت منابع، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/rjavadin/?lang=en-gb
rjavadeinut.ac.ir
+982161117673

دکتر علی صنایعی

مدیریت بازرگانی، بازاریابی و صادرات استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.drsanayei.com
infodrsanayei.com
+983137935177

h-index: 17  

دکتر علی عسگری

مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار دانشیار، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه یورک، تورنتو، کانادا

people.laps.yorku.ca/people.nsf/researcherprofile?readform&shortname=asgary
asgaryyorku.ca
416 736 2100

h-index: 15  

دکتر مهرداد مدهوشی

KM، MIS، مدیریت استراتژیک استاد تمام، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~madhoshi/en/
madhoshiumz.ac.ir
+981135302523

h-index: 7  

Year of birth: 1335 Place of birth: Qaemshahr Academic rank: Professor of all field of study: Management of Information Systems Department: Industrial Management Place of Master's Degree: Iran Place of Doctorate Degree: Iran Date of commencement at the University: 11/17/1363 Research field: strategic management, knowledge management and science and technology studies

دکتر میراحمد امیرشاهی

مدیریت اداری و بازرگانی دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/amirshahi/en/Home/tabid/7313/Default.aspx
amrshahalzahra.ac.ir
+982185692426

h-index: 4  

علی ملاحسینی

مدیریت بازرگانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

uk.ac.ir/en/~amolahosseini
amolahosseiniuk.ac.ir
0000-0002-5494-5769

دکتر محمد حقیقی

آموزش و پرورش آموزش بازرگانی، کلرادو دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

managementold.ut.ac.ir/en/persondetail/47
mhaghighiut.ac.ir
+982161117609

h-index: 3  

دکتر محمدعلی شاه حسینی

مدیریت، سیاستگذاری بازرگانی دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/shahhoseini/?lang=en-gb
shahhoseiniut.ac.ir
+982161117789

کارشناس نشریه

عاطفه فرزین

مدیریت اطلاعات، نمایه‌سازی نشریات کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

atefehfarzin73ut.ac.ir
02161117637
0000-0002-6008-1872

h-index: 1  

ویراستار انگلیسی

هانیه سادات جعفریه

مدیریت رسانه دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

haniyehjafariyehut.ac.ir
0000-0001-5866-2179