بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت روز افزون برنامه‌ریزی استراتژیک و وجود عواملی که موفقیت فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک را تحت تاثیر قرار می‌دهند، پیش نیاز تدوین و اجرای درست استراتژی برای شرکت ملی گاز ایران، شناسایی این عوامل و لحاظ نمودن آنها در فرایندبرنامه‌ریزی است. در این تحقیق تلاش شده است با تکیه بر تجربیات مدیران و کارشناسان شرکت ملی گاز و سایر منابع اعم از کتب، مجلات، مقالات جدید و... این عوامل قبل از پرداختن به برنا‌مه‌ریزی استراتژیک شناسایی شده و به منظور موفقیت در این فرایند مهم و حیاتی اعمال گردند. تحقیق حاضر که از نظر هدف، کاربردی و از نظرگردآوری و پردازش اطلاعات، توصیفی است، با هدف شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران درصدد است تا نقش عوامل سازمانی را در اثربخشی این فرایند نشان دهد و مدیران این شرکت با عنایت به این عوامل بتوانند راهبردهای مناسب را جهت طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک به درستی پیاده‌سازی نمایند. در این تحقیق ارتباط هشت عامل عمده با موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تاثیر پنج عامل مشارکت مدیران ارشد در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک، آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک، مشارکت تیمی کارکنان در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت تغییر در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک و ارزیابی درست محیطی درموفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors Affecting Strategic Planning Success in National Iranian Gas Company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Haghighi
  • Abbas Monavarian
  • Saeed Ghavampour
  • Saeedeh Rasoolian
چکیده [English]

Regarding to importance of Strategic Planning and existence Critical Success Factors (CSFs) affecting Strategic Planning in National Iranian Gas Company (NIGC), these CFSs identifies in this research using the experiences of managers and expert of NIGC planning department and the other references like books, journals and new papers. The purpose of this research is identifying CSFs of strategic planning in NIGC so the managers of the company could prepare suitable strategy for design and execute the strategic planning. The relationship between eight CSFs including senior management involvement, organizational commitment, team involvement, personnel agreement, change management, senior management knowledge, IS&MIS maturity and environmental assessment with strategic planning investigated and finally effect of five factors including senior management involvement, team involvement, change management, senior management knowledge, and environmental assessment on strategic planning success in NIGC were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Success Factors (CSFs)
  • National Iranian Gas Company (NIGC)
  • strategic planning