عوامل موثر درموفقیت همکاری‌های مشترک بین‌المللی (مطالعه موردی مرکز تحقیقات ایران خودرو)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تهران

چکیده

همکاری مشترک بین‌المللی به شرکت‌ها فرصت می‌دهد تا نسبت به ارتقای مزیت رقابتی و انتقال تکنولوژی جهت افزایش منابع و قابلیت‌های سازمانی خود اقدام کنند. ‌سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از: 1- چه عواملی در موفقیت همکاری مشترک واحد فناوری داخلی با شرکت خارجی تاثیرگذارند؟ 2- این عوامل چه ارتباطی با یادگیری دارند.‌ جامعه آماری این پژوهش کلیه افرادی که به طور مستقیم در اجرایی ساختن طرح تحقیق و توسعه‌ای شرکت ایران خودرو دخیل بوده است، محسوب می‌شود. نمونه آماری مناسب بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران و انجام تعدیلات لازم در نهایت برابر با 105 نفر تعیین گردید جامعه آماری بالغ بر 250 نفر است که از این تعداد حدود 150 نفر انتخاب شدند و پرسش‌نامه بین آنها توزیع شد. از این 150 نفر، 105 پرسش‌نامه در تحلیل نهایی مورد استفاده واقع شد. ‌برای تکمیل ادبیات پژوهش و مبانی تئوریک از روش کتابخانه‌ای و برای گردآوری سایر اطلاعات مورد نیاز در مورد پروژه‌ها از روش میدانی(پرسش‌نامه و مصاحبه) استفاده شده است. جهت بررسی میزان و نوع ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. هم‌چنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که انتخاب شریک، انگیزه شکل دهی همکاری، نوع کنترل و نفوذ بر شبکه همکاری، تجربه همکاری مشترک و انتظارات طرفین همکاری از جمله عوامل تاثیرگذار در یادگیری همکاری مشترک هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting in Succession of International Collaborations

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahmanseresht 1
  • Mohammad Bashokouh 2
  • Masoumeh Pahlevani Ghomi 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Alliances
  • learning
  • Motivation