قوم‎گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن‎پرستی و گرایشات جهان‎وطنی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

قوم‌گرایی مصرف کنندگان به عنوان یکی از عوامل موثر بر تصمیم‌گیری آنها در خرید محصولات داخلی در مقابل محصولات خارجی، موضوع بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. به همین دلیل، این تحقیق با در نظر گرفتن 230 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه آماری تحقیق، نخست میزان این متغییر در جامعه مورد بررسی، اندازه‌گیری شده، سپس با استفاده از آزمون رگرسیون، رابطه بین قوم‎گرایی در مصرف با میهن‌پرستی و جهان وطنی سنجیده شده است. نتایج نشان می‌دهد که دانشجویان دانشگاه اصفهان از نظر قوم‌گرایی در مصرف، از درجه پایینی برخوردارند. به‌علاوه رابطه مستقیم بین میهن‎پرستی و قوم‎گرایی و رابطه منفی بین جهان وطنی و قوم‌گرایی مصرفی دانشجویان وجود داشته است. هم‌چنین نتایج دلالت بر آن دارد که دانشجویان رشته‌های مختلف میزان‌های متفاوتی از این متغیرها را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumer Ethnocentrism and Its Relation with Patriotism and Cosmopolitanism Characteristics Among Students of University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Bahram Ranjbarian
  • Rasoul Gholizadeh Shoghl Abad
چکیده [English]

Consumer ethnocentrism as an important factor in consumers’ buying decisions of local or imported products has been the topic of so many researches. For this reason the present study by taking 230 students of University of Isfahan as its statistical sample, first has tried to measure their ethnocentrism in consumption context, then by use of regression analysis the relation of consumer ethnocentrism with patriotism and cosmopolitanism characteristics of the students has been measured. The results indicate that, the students are low with regard to the measure of ethnocentrism in consumption context. In addition the relation of consumer ethnocentrism with patriotism characteristic was positive but with cosmopolitanism characteristic of students was negative. Also the results show that students with different academic disciplines are presenting different measures of these three variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Ethnocentrism
  • Cosmopolitanism
  • Patriotism