بررسی تأثیرگذاری عوامل بسته‌بندی بر فرایندهای مختلف رفتار مصرف‌کنندگان محصولات غذایی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد کرج

2 دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه میان بسته‌بندی و رفتار مصرف‌کنندگان محصولات غذایی، در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه تهران صورت گرفته‌ است. در این مطالعه با توجه به گستره تحقیق بر آن سعی شد، که میزان تأثیر عوامل مختلف بسته‌بندی بر رفتار مصرف‌کنندگان محصولات غذایی در طی مراحل پیش ازخرید، در حین خرید و پس از خرید مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی طبقه‌بندی می‌شود. به منظور بررسی فرضیه اصلی تحقیق از آزمون طرح اندازه‌های تکراری و به منظور بررسی تفاوت در دیدگاه‌ها و نظرات پاسخ‌گویان براساس مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی، از آزمون مقایسه دو جامعه وآزمون مقایسه میانگین چند جامعه استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در میان متغیرهای جمعیت‌شناختی تنها سن و وضعیت تحصیلی پاسخ‌گویان در زمره متغیرهای معنادار قرار داشته و از نظر خریداران محصولات غذایی، کلیه مؤلفه‌های بسته‌بندی از اهمیت زیاد و تأثیرگذاری قابل توجهی بر رفتار مصرف‌کنندگان برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Effects of Packaging Elements on Different Process of Food Products Consumer Behavior

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Firouzian 1
  • Tahmoures Hasangholipour 2
  • Mehrdad Estiri 2
چکیده [English]

The purpose of this survey was to examine the relationship between packaging and food products consumer behaviors in Refah chain stores in Iran. This research in terms of goal is an application research and regarding data collection method, it is a survey-descriptive. One-way repeated measures analysis of variance was used to compare the impacts of packaging elements, visual and informational, on purchase decision in three stages (main hypothesis) and for evaluating different viewpoints of customers in terms of demographic variables, One-way analysis of variance(ANOVA) and Independent- Sample T test were used. Results show that, among demographic variables, age and educational of respondents have meaningful differences and all packaging elements are highly important for food products buyers and these elements can highly influence their purchase decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer behavior
  • Food Products
  • packaging