مدیریت عملکرد و رابطه آن با کیفیت خدمات در شعب بانک‌ ملی شهر اصفهان

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی رابطه مدیریت عملکرد با کیفیت خدمات بانکی انجام شده است تا از این رهگذر بتوان با بهبود جنبه‌هایی خاص از مدیریت عملکرد، جهت ارتقای کیفیت خدمات بانک‌ها گام‌های مؤثری برداشت. برای بررسی مدیریت عملکرد در بانک ملی اصفهان از مدل تحلیل مدیریت عملکرد (PMA) و برای ارزیابی کیفیت خدمات در این بانک از مقیاس سیستمی- مبادله‌ای کیفیت خدمات (SYSTRA-SQ) استفاده شده است. در همین راستا به منظور بررسی ارتباط بین مدیریت عملکرد و کیفیت خدمات، تمامی روابط متناظر بین این دو مفهوم در قالب 60 فرضیه مورد بررسی آماری قرار گرفته‌اند که در نهایت 7 فرضیه از مجموع این فرضیات تأیید گردیده است. به‌خصوص نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین بعد جهت‌گیری عملی سازمان (استفاده عملی و مؤثر از اطلاعات حاصل از سیستم مدیریت عملکرد) و سطح کلی کیفیت خدمات بانکی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. بنابراین سودمندی تحقیق حاضر از آن جهت است که بر اساس نتایج آن می‌توان جهت ارتقای کیفیت خدمات بانکی، به جای توجه به شمار زیادی از عوامل کم تأثیر، بر روی معدودی از عوامل مهم و تأثیرگذار متمرکز گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Management and its Relationship with Service Quality at Isfahan Melli Bank

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Moghimi
  • Ruohollah Hafizi
چکیده [English]

This study had been performed to analyzing relationship between performance management and service quality because of develop the banks service quality by means of improve specific sides of the performance management. The PMA method was used for analyzing the performance management at Isfahan Melli Bank and the SYSTRA-SQ scale was used for assessing the service quality at there. In order to relationship studying between performance management and service quality, all of the corresponding relations between them i.e. 60 hypotheses were analyzed by means of statistical methods and finally 7 hypotheses from 60 hypotheses were approved. Specially, the research results demonstrate that it is meaningful relationship between the organizational action orientation dimension and the total service quality at the bank. Therefore, utilization of this research is developing the bank service quality by means of concentrating on a few important and effective factors rather than considering multiple factors with low effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melli Bank
  • Performance Management Analyzing (PMA)
  • System and Transactional SQ scale (SYSTRA-SQ)