تدوین مولفه‌های اصلی آسیب‌شناسی سازمانی مرکز ملی فرش ایران با بررسی نقش آن در صادرات فرش دستباف

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشگاه امام حسین

3 دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین مولفه‌های اصلی آسیب‌شناسی مرکز ملی فرش ایران و بررسی نقش آن در صادرات فرش دستباف انجام شد. الگوی مورد نظر جهت آسیب‌شناسی (الگوی شش جعبه‌ای ویزبورد) از میان 14 الگوی تایید شده آسیب‌شناسی انتخاب شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 89 نفر از کارکنان مرکز ملی فرش و صادر کنندگان فرش دستباف (40 کارمند به همراه 49 صادرکننده) به صورت تصادفی ساده گزیده شدند. نتایج نشان داد که بر مبنای الگوی بومی شده از الگوی شش جعبه‌ای ویزبورد در مرکز ملی فرش مولفه حقوق و پاداش سازمانی دارای بیشترین آسیب و بعد از آن مولفه‌های مکانیزم‌های مفید (عوامل نرم‌افزاری)، مقصد و هدف سازمانی، ساختار سازمانی، ارتباطات سازمانی و در نهایت آسیب‌های رهبری دارای اهمیت هستند و نیز میان صادرات فرش و آسیب‌های مرکز ملی فرش رابطه معنی‌‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Core Factor of Organizational Pathology for National Center of Persian Carpet with it’s Role in Handmade Carpet Export

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Nikokar Nikokar 1
  • Yaser Alidadi 2
  • Hamzeh Rayej 3
چکیده [English]

The research has been conducted with purpose of composing the main constituent of pathology for national center of Persian carpet and considering it's role in exporting handmade carpet. The respective model of pathology was selected, out of 14 approved models (the six Boxes Model of Wisboard). The method of this research is explanatory and is a kind of correlation one. 89 people from national center of carpet and exporters of handmade carpets (40 staff plus 49 exporters), were chosen out of simple random. The released result shown that, according to local modeling, from 6 box model of Wisboard in national center of carpet, the component of salary and organizational bonus, has the highest issue and next the useful mechanism (soft ware elements), destination and organizational purpose, organizational structure, organizational relations and correspondence and at the end leadership shortages, all have values and there is a meaningful relation among exporting carpets and damages of national center of carpet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Handmade Carpet
  • Organizational pathology
  • Pathology Models
  • the Six Boxes Model of Wisboard