نقش بازاریابی و وابستگی به بازاریابی در صنایع کوچک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

مربی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد اهر، ایران

چکیده

این یک مطالعۀ میدانی است که با هدف تبیین وضعیت موجود بازاریابی در صنایع کوچک اجرا شده است. نتایج این پژوهش از این نظر اهمیت دارد که به مدیران صنایع در تصمیم‎گیری و پژوهشگران در بررسی و جست‎وجوی راهکارهای مفید در حل مسائل صنایع کوچک کمک می‎کند. از مدل سیمپسون تیلور که یکی از مدل‎های جدید بازاریابی در صنایع کوچک است و بازاریابی را از دو جنبۀ نقش بازاریابی (وضعیت بازاریابی در داخل سازمان) و وابستگی بازاریابی (وضعیت بازاریابی در خارج سازمان) بررسی می‎کند، برای تعریف متغیرها و تحلیل و تفسیر نتایج پژوهش استفاده شده است. گردآوری اطلاعات پژوهش با ابزار پرسش‎نامه (96 پرسش‎نامه) و با انجام مصاحبۀ حضوری با نمونه‎ای منتخب از مدیران عامل، بازاریابی و فروش شرکت‎های مستقر در پنج شهرک صنعتی بزرگ ایران (تبریز و تهران) انجام شده است. نتایج تحلیل‎های انجام گرفته، نشان می‎دهد که بُعد وابستگی بازاریابی در صنایع کوچک بیشتر از بُعد نقش بازاریابی در آنها توسعه یافته است. همچنین زمینه‎های تفاوت در وضعیت بازاریابی بین صنایع کوچک تولیدکنندۀ محصولات صنعتی و صنایع تولیدکنندۀ محصولات مصرفی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marketing Role and Marketing Relevance in Small Industries

نویسنده [English]

  • Shahram Azad
Lecturer, Faculty of Humanities, Islamic Azad University- Ahar Branch, Iran
چکیده [English]

This research is a field study research done in purpose of consideration of marketing status in small industries. The results help managers of small industries in decision making and researchers in their investigations to devise marketing solutions for small companies' issues. The Simpson-Taylor Model was applied as the research model. It considers the status of marketing in small industries from two dimensions, The Marketing Role (internal approach) and The Relevance of Marketing (external approach). Data gathering was done through doing interview with 96 samples including Managing Directors, Marketing Managers or Sales Managers. The societies were small industries located in two main industrial cities of Iran (Tehran and Tabriz). The results show that external dimension of marketing was developed more than internal dimension.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small industries
  • The Role of Marketing
  • The Relevance of Marketing